Важливі дати грудня

 • 212
  • 27
  • 123
   • 38
   • 44
   • 1
   • 19
   • 16
  • 41
   • 1
   • 1
   • 23
   • 13
  • 5
   • 2
   • 3
   • 0
   • 0
  • 3
  • 3
  • 2
  • 8
 • 3 ― Міжнародний день інвалідів (прого- лошено Генераль- ною Асамблеєю ООН у 1992 році).

 • 4 ― День замовлення пода- рунків Діду Морозу. Невідомо, чому саме ця дата була обрана для формулювання своїх побажань щодо новорічного подарун- ка, але чому б це і не зробити цього дня, якщо є надія, що Дід Мороз його принесе. 

 • 5 ― День працівників статистики (встанов- лено Указом Прези- дента України від 2 грудня 2002 р. № 1120/2002) ― обран- ня саме цієї дати пов’язано з початком проведення у 2001 році першого Всеук- раїнського перепису населення.

 • 6 — День Збройних Сил України (вста- новлено постановою Верховної Ради Ук- раїни від 19 жовтня 1993 р. № 3528-XII).  

 • 7останній день подання до органу державної статисти- ки звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за листо- пад 2017 року (за формою, затвердже- ною наказом Держ- стату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • 10 ― День прав людини (у цей день у 1948 році Генераль- ною Асамблеєю ООН була прийнята За- гальна декларація прав людини). 

 • 15 ― День пра- цівників суду (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 8 грудня 2000 р. № 1318/2000).

 • 19 ― День адвокатури (встанов- лено Указом Прези- дента України від 2 грудня 2002 р. № 1121/2002) ― ця дата була обрана для свята профе- сіоналів, які  мають захищати права та представляти законні інтереси громадян, оскільки Закон Украї- ни «Про адвокатуру» був введений в дію постановою Верхов- ної Ради України від 19 грудня 1992 року.

 • 22 ― День працівників диплома- тичної служби (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 21 листопада 2005 р. № 1639/2005) ― саме у цей день у 1917 році Урядом Української Народної Республіки був ство- рений Генеральний секретаріат міжна- родних справ.

 • 25 ― Різдво Христове (за Григоріанським календарем) — релі- гійне свято та неро- бочий день, закріпле- ний цього року на законодавчому рівні.