№18 (198) 2019 / Курс для новачків

Час настановних занять і «навчальних» відпусток

Вересень є традиційним місяцем для настановних навчань у вищих навчальних закладах, тому незабаром на кадровиків очікує початок хвилі заяв з проханнями про надання «навчальних» відпусток. Згадаємо, які ще документи слід вимагати від працівників, які принесуть свої заяви на додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, та як ці відпустки документально оформити.

Чинне законодавство зобов’язує кожного роботодавця (незалежно від виду його діяльності та форми власності) створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, необхідні умови для поєднання роботи з навчанням (ст. 202 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)).

Зверніть увагу, що додаткові оплачувані відпустки студентам на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, а також аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва, надаються протягом навчального, а не календарного, року (ч. 6 ст. 216 КЗпП).

Згідно зі ст. 216 КЗпП та ст. 15 Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР «навчальні» відпустки надаються тим працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання. Такими, що успішно навчаються, у даному випадку визнаються студенти, які не мають оцінок «незадовільно» за підсумками семестру. Відомості про відсутність у працівника, який навчається, академічної заборгованості містить завірена вищим навчальним закладом довідкавиклик на сесію. Якщо ж така заборгованість є, то довідка-виклик не видається і, відповідно, працівник втрачає право на оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням — за таких обставин він може лише за погодженням з роботодавцем узяти відпустку без збереження заробітної плати.

Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням залежить від рівня акредитації навчального закладу, форми навчання (вечірня, заочна) та курсу, на якому працівник навчається.

Так, працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки такої тривалості:

 • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
 1. першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 10 календарних днів;
 2. третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів;
 3. незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 30 календарних днів;
 • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
 1. першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів;
 2. третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів;
 3. незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 40 календарних днів;
 • на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;
 • на період підготовки та захисту дипломного проєкту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, — два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації — чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Пам’ятайте, що на відміну від щорічних відпусток, відпустка у зв’язку з навчанням не може бути поділена на частини, перенесена на інший період, продовжена на святкові й неробочі дні.

Конкретна тривалість навчальних відпусток встановлюється навчальними закладами згідно з навчальними планами. При цьому вона може бути меншою, ніж гарантовано законодавством, але за невикористані дні навчальної відпустки, на відміну від щорічної, грошова компенсація не виплачується.

Для одержання навчальної відпустки працівник має подати роботодавцеві заяву та довідку-виклик навчального закладу, в якій мають бути зазначені такі дані:

 • форма навчання;
 • рівень акредитації навчального закладу;
 • курс, на якому навчається працівник;
 • період навчання, проведення сесії, державних іспитів, захисту дипломного проєкту тощо;
 • підстава для надання відпустки.

А вже відповідно до заяви працівника і довідки-виклику роботодавець видає наказ (див. Зразок) про надання навчальної відпустки.

Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА»

НАКАЗ

09.09.2019 р.                                                          м. Київ                                                               № 102-п

Про надання додатковоївідпустки у зв’язку з навчанням

Коноваловій М. І.

НАДАТИ:

КОНОВАЛОВІЙ Марії Іванівні, помічнику бухгалтера, додаткову оплачувану відпустку з 16 по 25 вересня 2019 р. для відвідування настановних занять у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана з оплатою в порядку та розмірах відповідно до чинного законодавства.

Підстави: 1. Заява Коновалової М. І. від 04.09.2019 р.

2. Довідка-виклик № З-255 від 03.09.2019 р. Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.

Директор                                                       Опанасенко                                            Ю. О. Опанасенко

З наказом ознайомлена:                  10.09.2019 р.            Коновалова                        М. І. Коновалова