№18 (150) 2017 / Трудові правовідносини

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

Як правило, восени студенти розпочинають своє навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Але якщо на підприємстві працює студент, який навчається на стаціонарі (денній формі навчання), роботодавець не зобов’язаний надавати йому додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням. Натомість студентові, який навчається у навчальному закладі з вечірньою або заочною формами навчання, роботодавець повинен надавати оплачувану «навчальну» відпустку. Дізнайтеся, який порядок та умови її надання, правила документального оформлення та оплати.

Тривалість «навчальних» відпусток

Відповідно до ст. 202 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) кожен роботодавець, незалежно від виду діяльності та форми власності підприємства, повинен створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Відпустки у зв’язку з навчанням роботодавці зобов’язані надавати й оплачувати працівникам незалежно від факту направлення працівника на навчання підприємством, зацікавленості роботодавця в спеціальності, яку здобуває працівник, та від того, чи передбачено направлення на навчання колективним договором, чи ні.

Порядок, умови надання та тривалість «начальних» відпусток врегульовано у главі XIV КЗпП та розділі III Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).

Залежно від типу закладу, у якому проходить навчання працівник, розрізняють відпустки у зв’язку з навчанням в:

середніх навчальних закладах (ст. 211 КЗпП, ст. 13 Закону № 504) — ця відпустка, на відміну від інших навчальних відпусток, надається незалежно від успішності навчання працівника, а її тривалість залежно від конкретної підстави, складає від 4 до 28 календарних днів;

професійно-технічних навчальних закладах (ст. 213 КЗпП, ст. 14 Закону № 504) — надається за умови успішного навчання для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року;

вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону № 504) — надається за умови успішного навчання, а її тривалість, залежно від конкретних обставин, складає від 10 календарних днів до чотирьох місяців;

аспірантурі (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону № 504) — за умови успішного виконання індивідуального плану підготовки, протягом навчального року надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів й виконання роботи над дисертацією.

Але наразі, висвітлюючи загальні умови надання навчальних відпусток, більшу увагу ми приділимо відпусткам у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, оскільки саме вони використовуються найчастіше.

Зверніть увагу, що додаткові оплачувані відпустки студентам на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, а також аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва, надаються протягом навчального, а не календарного чи робочого року (ч. 6 ст. 216 КЗпП).

Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням залежить від рівня акредитації навчального закладу, форми навчання (вечірня, заочна) та курсу, на якому працівник навчається. Так, працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки такої тривалості:

  • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 10 календарних днів;

— третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів;

— незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 30 календарних днів;

  • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів;

— третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів;

— незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання — 40 календарних днів;

  • на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;
  • на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання:

— першого та другого рівнів акредитації, — два місяці;

— третього і четвертого рівнів акредитації — чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

На відміну від щорічних відпусток, відпустка у зв’язку з навчанням не може бути поділена на частини, перенесена на інший період, продовжена на святкові й неробочі дні.

Якщо відпустка у зв’язку з навчанням збігається зі щорічною відпусткою, то остання має бути перенесена на інший період (п. 4 ч. 2 ст. 11 Закону № 504).

Також, згідно зі ст. 212 КЗпП, працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. Окрім цього, працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки, за їхнім бажанням, надаються повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві (ст. 212 КЗпП, ст. 10 Закону № 504).

Документальне оформлення: порядок дій

Етап 1: Подання працівником заяви про надання «навчальної» відпустки та довідки навчального закладу.

Для одержання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням працівник має подати роботодавцю заяву (Зразок 1) і довідку-виклик навчального закладу (Зразок 2). Зверніть увагу, що наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» від 6 червня 2017 р. № 794 було оновлено форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах, серед яких, зокрема, і довідка-виклик, що використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії, складання державних іспитів (атестації), підготовки й захисту дипломного проекту (роботи) із наданням додаткової оплачуваної відпустки та містить дані щодо прибуття студента до вищого навчального закладу, вибуття з нього і повернення до місця роботи (форма № Н-5.01).

Зразок 1

        Директору ТОВ «Фенікс»

        Христюку П. О.

        помічника бухгалтера

        Слипчук Тетяни Вікторівни

Заява

Прошу надати мені додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів з 2 по 11 жовтня 2017 р. для відвідання настановних занять у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.

Додаток: довідка-виклик № З-924 від 18.09.2017 р. Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

 

19.09.2017 р.                                                                                                     Слипчук    

 

Зразок 2

Форма № Н-5.01

 

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

(найменування вищого навчального закладу)

 

ДОВІДКА-ВИКЛИК № 3-924 від «18» вересня 2017 року

Керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс»

(повне найменування підприємства, організації, установи)

На підставі статей 215 – 220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України «Про відпустки» прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять / виконання лабораторних робіт / складання сесії / складання державних іспитів (атестації) / підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) (потрібне підкреслити), студенту вечірньої/заочної (дистанційної) форми навчання (потрібне підкреслити) III курсу інституту, факультету (відділення)

фінансово-економічного

(найменування інституту, назва факультету, відділення)

Слипчук Тетяні Вікторівні 

(прізвище, ім’я, по батькові)

на 10 днів, з «02» жовтня 2017 року по «11» жовтня 2017 року як такому, що виконує навчальний план.

М. П. Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

Хлібний                                         К. В. Хлібний

 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

______________________________________________________________________________________

ЛІНІЯ ВІДРИВУ

Довідка про участь у сесії / підтвердження про складання державних іспитів (атестації) / захист дипломного проекту (роботи)

Згідно з довідкою-викликом № 3-924 студент вечірньої/заочної (дистанційної) форми навчання ІIІ курсу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, фінансово-економічного факультету

(найменування інституту, назва факультету, відділення)

Слипчук Тетяна Вікторівна ,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який працює в ТОВ «Фенікс»,

(найменування підприємства, організації, установи)

в додаткову оплачувану відпустку вибув «02» жовтня 2017 року.

М. П. інспектор з кадрів              Руденко               Руденко С. М. 

(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу «02» жовтня 2017 року.

Вибув з вищого навчального закладу «11» жовтня 2017 року, склавши за вказаний строк ___екзаменів, ___ заліків із запланованих ___ екзаменів, ___ заліків / склавши (не склавши) державні іспити (атестацію) / захистивши (не захистивши) дипломний проект (роботу) (потрібне підкреслити).

М. П. Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

Хлібний                                         К. В. Хлібний

(підпис)                                               (прізвище та ініціали)

«11» жовтня 2017 року

Прибув на підприємство (до організації, установи) «12» жовтня 2017 року.

Примітки:

1. Ця форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії, складання державних іспитів (атестації), підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) з наданням додаткової оплачуваної відпустки та містить дані щодо прибуття студента до вищого навчального закладу, вибуття з нього та повернення до місця роботи.

2. Формат бланка — А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

 

Також необхідно зазначити, що відповідно до ст. 216 КЗпП та ст. 15 Закону № 504 додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання надаються лише працівникам, які успішно навчаються. Такими, що успішно навчаються, у цьому випадку визнаються студенти, які не мають оцінок «незадовільно» за підсумками семестру.

Відомості про відсутність у працівника, який навчається, академічної заборгованості містить завірена вищим навчальним закладом довідка-виклик на сесію. Якщо ж така заборгованість є, то довідка-виклик не видається і, відповідно, працівник втрачає право на оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням. За таких обставин він може лише за погодженням з роботодавцем узяти відпустку без збереження заробітної плати.

Етап 2: Видання наказу про надання відпустки.

Наказ роботодавця про надання відпустки у зв’язку з навчанням видається на підставі поданої працівником заяви та довідки-виклику навчального закладу. Оформлюється такий наказ або в довільній формі із зазначенням тривалості навчальної відпустки та конкретних дат її надання (Зразок 3), або шляхом заповнення типової форми № 3-П, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489.

Зразок 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС»

НАКАЗ

21.09.2017 р.                                                            м. Київ                                                      № 102-п

 

Про надання додаткової

відпустки у зв’язку з навчанням

Слипчук Т. В.

НАКАЗУЮ:

СЛИПЧУК Тетяні Вікторівні, помічнику бухгалтера, надати додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням тривалістю 10 календарних днів з 2 по 11 жовтня 2017 р. для відвідування настановних занять у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана з оплатою в порядку та розмірах відповідно до чинного законодавства.

Підстави: 1. Заява Слипчук Т. В. від 19.09.2017 р..

            2. Довідка-виклик № З-924 від 18.09.2017 р. Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

 

Директор                                                                 Христюк                                           П. О. Христюк

З наказом ознайомлена:

21.09.2017 р.                                                         Слипчук                                              Т. В. Слипчук

 

Етап 3: Заповнення довідки про участь у сесії.

Після видання наказу відділ кадрів заповнює нижню частину довідки-виклику, де зазначається дата, з якої працівник вибув у відпустку. Довідка видається працівнику на руки. Після закінчення настановних занять чи сесії працівник повертає довідку на підприємство, а відділ кадрів робить у ній відмітку про його прибуття на підприємство.

Етап 4: Виплата працівнику заробітної плати за час відпустки.

Майже всі навчальні відпустки є оплачуваними. Відповідно до ст. 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. Як і у випадку надання щорічних відпусток, заробітна плата працівникам за час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку (ч. 1 ст. 21 Закону № 504).

Виняток із правила щодо оплати додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, згідно зі ст. 214 КЗпП, становлять відпустки працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, та працівникам, які складають випускні іспити під час навчання на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах. Їм надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад. Крім того, не оплачується один вільний від роботи день на тиждень (у період навчального року), що може надаватися працівникам, які навчаються на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах, за їх бажанням.

Також не оплачуватиметься навчальна відпустка на роботі за сумісництвом — на час такої відпустки, належним чином оформленої за основним місцем роботи, працівнику на підставі п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону № 504 може бути надано відпустку без збереження заробітної плати.

Оскільки конкретна тривалість навчальних відпусток встановлюється навчальними закладами згідно з навчальними планами, то вона може бути меншою, ніж гарантовано законодавством, але за невикористані дні навчальної відпустки, на відміну від щорічної, грошова компенсація не виплачується.

І наостанок зазначимо, що роботодавець не вправі залучати працівника, навіть за бажанням останнього, до роботи під час навчальної відпустки (наприклад, на умовах неповного робочого часу) — адже за таких обставин матиме місце подвійна оплата днів відпустки.

Редакція

газети «Консультант Кадровика»