№9 (117) 2016 / Професійна класифікація

«Фахівець» за наказом

У повсякденному житті ми сприймаємо «фахівця» як людину, що володіє спеціальними знаннями й навичками у будь-якій галузі, простіше кажучи — майстра своєї справи. Звісно, воно так і є, але разом з цим «фахівець» це й складова низки професійних робіт, що містяться у розділі 3 Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі ― КП). Отож, ознайомимося з характеристиками працівників з найбільш затребуваних ринком праці професійних угруповань КП,  розглянувши посади «фахівців».

Численні опитування економістів та соціологів щодо освітнього рівня, необхідного претендентам на вакансії підприємств у галузевому розрізі, свідчать про зацікавленість роботодавців у виконавцях, які мають достатній рівень кваліфікації. Насамперед, мова йде про кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників. Позиції останніх сьогодні «розпорошені» між «професіоналами» та «фахівцями» (відповідні розділи 2 і 3 КП). Зокрема, розділ 3 КП «Фахівці», вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук, а професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук. Відповідно до загальних положень КП, до  розділу 3 належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:

— молодшого спеціаліста;

— бакалавра;

— спеціаліста, який проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);

— спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

Але з урахуванням положень Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII та змін і доповнень до Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII, професії розділу 3 КП мають класифікуватися щонайменше як персонал з дипломами бакалаврів (перший рівень вищої освіти). Тож, розглянемо, які угруповання КП сьогодні об’єднують різних «фахівців», виділивши, насамперед, напрями активної економічної діяльності, де вони працюють:

— 3112 — Техніки-будівельники;

— 3113 — Технічні фахівці-електрики;

— 3114 — Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;

— 3115 — Технічні фахівці-механіки;

— 3118 — Креслярі;

—3121 — Техніки-програмісти;

— 3221 — Медичні асистенти;

— 3320 — Фахівці з дошкільного виховання;

— 3414 — Консультанти з подорожей та організатори подорожей;

— 3415 — Технічні та торгівельні представники;

— 3423 — Агенти із зайнятості й трудових контрактів;

— 3433 — Бухгалтери та касири-експерти;

— 3435 — Організатори діловодства;

— 3436 — Помічники керівників;

— 3471 — Декоратори та комерційні дизайнери.

З наведеного переліку видно, що «фахівці» задіяні у таких галузях як: будівництво, телекомунікації, інформаційні технології, промисловість, медицина, освіта, туризм, торгівля та загальноекономічна діяльність (бухгалтерський облік, кадрова робота, діловодство, дизайн).

Завдання та обов’язки, притаманні для даної професійної групи, доречно розглянути на прикладі професій, що мають досить широке застосування серед підприємств за різними видами економічної діяльності із зазначенням коду КП (див. Таблицю 1).

Таблиця 1

№з/п

Професійна назва роботи

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

1.

«Фахівець»

3439

Виконує роботи одного з напрямів діяльності підприємства (установи, організації) чи його підрозділу під загально-методичним керівництвом професіонала (керівника підрозділу). Вивчає та аналізує інформацію, показники і результати роботи, узагальнює й систематизує їх, проводить необхідні розрахунки. У межах своїх обов’язків здійснює аналітичні, контрольні та облікові операції, підготовку необхідних відгуків, оглядів, висновків з питань виконуваної роботи. Готує матеріали для аналізу, розроблення проектів нормативних та організаційно-методичних документів, графіків роботи, замовлень, заявок, інструкцій, пояснювальних записок, карт, схем та іншої технічної документації. Бере участь у їх розробці та комп’ютерно-інформаційному обслуговуванні. Розглядає документацію, відповідність показників, стежить за додержанням встановлених вимог, чинних норм, правил та стандартів. Здійснює збирання, накопичення, оброблення, аналіз, оцінку інформації щодо напряму своєї діяльності. Формує звіти, веде облікову та довідкову документацію в межах своєї компетенції. Застосовує, впроваджує і обслуговує технології та комп’ютерні програми за своїм напрямом роботи.

2.

«Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»

2442.2

Бере участь у створенні умов для солідарних дій, довіри і взаєморозуміння між роботодавцем та працівниками, які повинні забезпечувати ефективну роботу підприємства і виконання економічних, соціально-побутових та інших вимог працівників. Забезпечує взаємодію і погодження інтересів роботодавця й працівників, які беруть участь у розробленні, зміні та доповненні колективних договорів і згод між роботодавцем або уповноваженим ним органом та однією чи кількома профспілковими організаціями, іншими організаціями і представниками працівників. Організовує прямі й безпосередні зв’язки з представниками працівників (професійних спілок або їх членами, інших організацій працівників, груп працівників, які не є членами профспілок та інших організацій) з питань, які належать до компетенції роботодавця. Бере участь у проведенні заходів та дій, передбачених законодавством, колективним договором та іншими спільними документами за умови, якщо їх результати не впливають на зниження ефективності роботи підприємства. Обґрунтовує дії і готує рішення роботодавця щодо встановлення нормальних взаємовідносин між адміністрацією підприємства і працівниками, проводить консультації з державними та іншими органами й організаціями з цього приводу.

Розроблює і після узгодження з представниками працівників подає пропозиції для прийняття адміністрацією рішень для встановлення й реалізації політики та системи регулярних зв’язків роботодавця з організаціями працівників. Організовує і бере участь у проведенні нарад для обміну інформацією, повідомлень для окремих груп працівників, масових інформаційних каналів зв’язку (газет, журналів, бюлетенів, об’яв, виставок, кінофільмів, радіомовлення, телебачення тощо), соціологічних досліджень, а також періодично збирає пропозиції працівників з питань діяльності підприємства.

Готує інформацію про роботу підприємства і перспективу його розвитку, у тому числі про умови найму, переведення та звільнення, застосування професійних обов’язків, які мають бути виконані на роботах або на робочих місцях, можливостях професійного просування, умов праці, охорони і гігієни праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, соціально-побутового обслуговування працівників (медичне обслуговування, харчування, рішення житлових проблем, відпочинку тощо), соціального забезпечення, економічного і фінансового стану підприємства.

Бере участь у врегулюванні змін в організації виробництва, нормуванні праці, заробітної плати, встановленні гарантій, компенсацій і пільг, участі трудового колективу, окремих груп працівників та їх представників у формуванні, розподіленні й використанні прибутку, режиму роботи, умов і охорони праці, соціально-побутового обслуговування працівників підприємства та інших питань, які виникають у процесі підприємницької діяльності. Розроблює разом з іншими спеціалістами кошториси витрат в обсязі й на умовах, обумовлених згодами між представниками працівників і роботодавця, які необхідні для реалізації колективних договорів. Роз’яснює рішення адміністрації з використанням консультацій, дискусій, різних форм співробітництва між представниками роботодавця і працівників. Бере участь у врегулюванні суперечностей під час проведення колективних переговорів, організації процедур примирення, складанні протоколів розбіжностей, до яких вносяться сформульовані пропозиції сторін, та їх виконанні. Розроблює методи розглядання звернень і скарг, оскаржень дій та захисту працівників у разі порушення правових норм, нанесення збитку або несправедливого ставлення з боку представників роботодавця.

Під час проведення зборів, мітингів, страйків і пікетів вивчає висунуті вимоги, які ведуть до розв’язання спірних питань. Консультує роботодавця, представників адміністрації (керівників підприємства, підрозділів тощо), які уповноважені приймати рішення з питань колективних та індивідуальних трудових відносин. Розробляє заходи з контролю виконання колективних договорів.

3.

«Фахівець з організації майнової та особистої безпеки»

3450

Організовує, координує та здійснює в межах своєї компетенції діяльність охоронної структури відповідно до чинних нормативно-правових актів. Вдосконалює систему управління та роботу щодо задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у охоронних послугах. Організовує використання технічних засобів охорони. Вивчає та узагальнює позитивний досвід у галузі охоронної діяльності, впроваджує нові форми та методи охорони власності. Надає консультації юридичним та фізичним особам з питань майнової та особистої безпеки. Проводить попередній відбір працівників щодо прийняття на роботу. Бере участь у забезпеченні охоронної структури кваліфікованими кадрами та їх розстановці за службовими обов’язками. Сприяє підвищенню кваліфікації охоронних кадрів. Організовує охорону об’єктів, фізичних осіб, вантажів, грошових коштів, що перевозяться згідно з вимогами чинних нормативних документів. Забезпечує дотримання працівниками охоронної структури кримінального, адміністративного та податкового законодавства. Здійснює заходи щодо забезпечення законності й дисципліни у службовій діяльності працівників, їх особистої безпеки під час виконання службових обов’язків, організовує взаємодію з правоохоронними органами. Розробляє місячні графіки несення служби нарядами на закріплених об’єктах. Перевіряє (не менше одного разу на місяць) наявність, стан захисту і обліку вогнепальної зброї, спеціальних та індивідуальних засобів захисту, активної оборони та технічних засобів спостереження. Бере участь у комісійному обстеженні об’єктів, що охороняються, та заводить на них літерні (накопичувальні) справи. Організовує та особисто контролює несення служби нарядами охоронної структури, виявляє вразливі місця в технічному укріпленні об’єктів, що охороняються, вносить пропозиції з усунення виявлених недоліків власнику об’єкта. Здійснює заходи щодо пошуку нових об’єктів з метою взяття їх під охорону, аналізує та узагальнює якість охоронних послуг та інформує керівництво, сприяє забезпеченню юридичних, економічних, інформаційних та інших умов ефективної діяльності охоронної структури. Аналізує інформацію про діяльність охоронної структури в цілому та за окремими напрямами роботи. Складає аналітичні довідки, інші документи, веде службову документацію. Забезпечує своєчасне виконання наказів, доручень, розпоряджень керівництва з питань організації служби. Інформує керівництво про стан їх виконання.

4.

«Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування»

 

2446.2

Аналізує стан соціально-побутового обслуговування. Бере участь у розробленні програм соціального розвитку трудового колективу підприємства, установи, організації. Організовує проведення робіт з надання побутових, торгових, транспортних, медичних та інших послуг працівникам підприємства за місцем роботи та в місцях їх переважного проживання, здійснення соціального страхування працівників. Веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечення місцями в дитячих дошкільних закладах, оздоровчими та лікувально-санаторними путівками, готує пропозиції з цих питань роботодавцю або уповноваженому ним органу. Сприяє наданню матеріальної допомоги працівникам, які її потребують, організації відпочинку та відновленню здоров’я працівників, зайняттю спортом і туризмом, оздоровленню дітей у спеціалізованих закладах, організації побуту молодих працівників, багатодітних і неповних сімей, ветеранів тощо. Визначає потреби та вносить пропозиції щодо організації будівництва житла і об’єктів соціально-побутового призначення, індивідуального та кооперативного будівництва. Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування та розподілу соціальних фондів підприємства. Забезпечує облік і своєчасне подання звітів про проведення заходів соціально-побутового обслуговування.

5.

«Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості»

2419.2

Розробляє, погоджує з керівництвом підприємства (установи, організації), запроваджує та реалізує на практиці систему моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції та послуг. Визначає перспективність та ефективність інноваційної, інвестиційної та маркетингової діяльності у відповідній галузі економіки на підприємстві залежно від їх впливу на якість продукції, товарів та послуг, відповідність внутрішнім, галузевим, державним та міжнародним стандартам. Бере участь у створенні нових видів товарів чи продукції на підприємстві, виведенні їх на внутрішній та зовнішній ринки, нових технологічних процесів. Забезпечує здійснення класифікації та кодувань товарів, продукції та послуг у частині, що стосується виробничої сфери. Бере участь у розробленні методичних рекомендацій щодо регламентації перевірки відповідності виробничих процесів, вироблюваної продукції внутрішнім, галузевим, державним стандартам та сертифікатам. Забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються класифікації та кодування, сертифікації продукції, управління процесами її якісного виробництва, підвищення якості вироблюваної продукції. Організовує вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо реалізації ними проектів, програм, заходів з підвищення якості продукції. Готує відповіді на запити та звернення керівних органів, відповідних центральних та регіональних органів виконавчої влади стосовно ведення роботи щодо управління якістю виробничих процесів, організації стандартизаційної і сертифікаційної діяльності. Організовує роботу з планування, розроблення, удосконалення та впровадження систем управління якістю, із створення стандартів і нормативів якісних показників, з контролю за їх додержанням. Відстежує, узагальнює та надає керівництву інформацію щодо випуску продукції, якість якої не відповідає чинним стандартам, нормам та вимогам; наявність випадків погіршення якості продукції (робіт, послуг), випуску браку; відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що застосовуються у виробництві, чинним стандартам та технічним умовам. Розробляє та запроваджує на практиці стандарти з управління якістю продукції. Визначає моделі систем якості для сертифікації на підставі чинних стандартів. Визначає третю сторону (орган сертифікації) для добровільної сертифікації продукції та системи якості. Проводить сертифікацію систем якості та продукції. Контролює виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції структурними підрозділами, надає їм відповідну інформаційну, організаційну та методичну допомогу. Організовує аналіз та проведення експертизи документації продукції, що сертифікується, на відповідність вимогам нормативних документів. Вивчає, систематизує, узагальнює та розповсюджує серед керівництва, структурних підрозділів вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції. Обґрунтовує пропозиції щодо вдосконалення систем якості та вносить рекомендації на розгляд керівництва.

6.

«Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку»

2419.2

Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів. Вивчає та аналізує становище підприємства або товару на ринку. Комплексно аналізує потреби споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, оцінює вплив соціальних та демографічних факторів на стан ринку. Оцінює конкурентоспроможність товарів та послуг, розробляє пропозиції щодо підвищення її рівня та оптимізації товарного асортименту. Вносить пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та послуг з урахуванням особливостей різних сегментів ринку. Визначає споживчі, технічні, експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості товарів, їх відповідність нормативно-технічній документації, договорам і чинному законодавству. Обирає методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем. Аналізує та обґрунтовує цінову політику підприємства, розробляє рекомендації з рекламної політики, організації торговельних агентств, сприяння продажу товарів. Дає оцінку за результатами проведення або участі підприємства в ярмарках. Готує періодичні аналітичні огляди про товарні ринки та позицію підприємства на них. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози щодо товарної політики підприємства. Організує й планує діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту та пропозиції.

7.

«Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва»

 

2447.2

Здійснює керівництво проведенням наукових досліджень і розробок проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими термінами виконання. Забезпечує розроблення методичних та робочих програми щодо проведення наукового дослідження з відповідного проекту в матеріальній (нематеріальній) сфері. Вирішує питання управління проектом, використовуючи елементи системного підходу. Аналізує загальні ресурси та етапи виконання проекту в матеріальній (нематеріальній) сфері. Визначає ресурси, які мають бути задіяними для реалізації робіт проекту, оцінює вартість цих ресурсів. Узагальнює матеріали досліджень, керує складанням наукових звітів за етапами робіт та завданням у цілому, підготовкою до видання наукових праць, які є результатами досліджень та розробок. Подає на затвердження та захищає розроблені проекти й програми у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Розробляє плани наукових досліджень та практичні рекомендації, а також заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи підрозділу. Керує розробленням рекомендацій щодо запровадження результатів досягнень. Забезпечує використання виконавцями проектів та програм досягнень вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо наукових досліджень у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Впроваджує нові інформаційні технології для виконання проектів та програм в матеріальній (нематеріальній) сфері, а також методів економічного аналізу з метою обґрунтованого прогнозування соціально-економічних процесів. Забезпечує проведення експериментів та спостережень за результатами.

 

Як видно з Таблиці 1, професійні назви «фахівців» містяться не лише у розділі 3, а й у розділі 2 КП, при чому «фахівцям – професіоналам», які діють самостійно, притаманні керівні функції. Вони організовують роботу, дають завдання та контролюють (оцінюють) результати діяльності конкретного підрозділу у звітній період. У той же час «фахівці» з розділу 3 КП переважно зайняті  підготовкою документації, її перевіркою, виконанням завдань керівництва з координації робіт та певних відповідальних завдань (наприклад, «Фахівець з організації майнової та особистої безпеки»). Зауважимо, що в цілому професії «фахівців – професіоналів» та «фахівців – фахівців» відіграють помітну роль на ринку праці, про що свідчить відповідний перелік деяких із них (Таблиця 2).

Таблиця 2

Галузь

Код КП

Професійна назва роботи

Енергетика

3113

«Фахівець з енергетичного менеджменту»

 

3113

«Фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж»

Цінні папери і фондовий ринок

3411

«Фахівець з біржових операцій»

 

3411

«Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів» 

3411

«Фахівець з депозитарної діяльності»

Аграрне виробництво

2213.2

«Фахівець з виробництва продукції аквакультури»

3213

«Фахівець з організації та ведення фермерського господарства»

3212

«Фахівець з плодоовочівництва і виноградарства»

Дизайн

2213.2

«Фахівець з ландшафтного дизайну»

3121

«Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)»

Медицина

3111

«Фахівець з медичної фізики»

Інформаційні технології

3121

«Фахівець з інформаційних технологій»

2149.2

«Фахівець (сфера захисту інформації)»

Управління персоналом

3411

«Фахівець з корпоративного управління»

 

3423

«Фахівець з найму робочої сили»

2412.2

«Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)»

Екологія

2213.2

«Фахівець з екологічної освіти»

2419.2

«Фахівець з економічного моделювання екологічних систем»

Туризм та готельний бізнес

3414

«Фахівець з готельного обслуговування»

3414

«Фахівець з розвитку сільського туризму»

3414

«Фахівець з туристичного обслуговування»

2482.2

«Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)»

2482.2

«Фахівець із готельної справи»

Загальноекономічна сфера

2419.2

«Фахівець з ефективності підприємництва»

 

2442.2

«Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки»

Широке застосування мають й такі професії із застосуванням терміну «фахівець» як:

― «Фахівець з автотехнічної експертизи» (код КП — 3139);

— «Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва» (код КП — 3119); 

— «Фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики» (код КП — 3471);

— «Фахівець з інтерв’ювання (засоби масової інформації)» (код КП — 3472);

— «Фахівець з бібліотечної справи» (код КП — 3479).

Звісно, час не стоїть на місці, на ринку праці (іноді всупереч нормативним підходам) з’являються нові назви професій, що повинні обслуговувати сучасні потреби підприємств.

Не усі з них наразі представлені у КП, але норми цього стандарту передбачають можливість розширення чинних (базових) професійних назв робіт.

Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах (Примітка 2 Додатку В до КП).

Наприклад, у рекламній сфері на просторах мережі Інтернет сьогодні діє такий її підвид як контекстна реклама. Це один з методів підвищення популярності сайтів серед інтернет-користувачів, а також засіб залучення цільових відвідувачів на сайт. Подібний «вузький» профіль робіт явно не охоплює зміст діяльності «Рекламіста» (код КП — 2419.2) та мало підходить для «Агента рекламного» (код КП — 3429), невід’ємною частиною функцій якого є «живе» спілкування з партнерами і клієнтами та відповідна «паперова» робота. Яким може бути вихід у такому випадку? Від базової професійної назви робіт «Фахівець» (код КП — 3439) можна утворити професійну назву роботи у вигляді «Фахівець з контекстної реклами» (код КП залишиться незмінним — 3439). Зупинимося на цій штатній одиниці і прояснимо більш детально завдання та обов’язки даного фахівця. Отже, у своїй діяльності «Фахівець з контекстної реклами» може здійснювати, серед іншого:

— планування рекламних інтернет-кампаній;

— складання списку ключових слів;

— написання текстів для рекламних оголошень у мережі Інтернет;

— виконання налаштування рекламних кампаній, а також проведення аналізу кампаній для їх можливого коректування.

Неважко помітити, що для виконання всіх подібних обов’язків «Фахівця з контекстної реклами» необхідно не тільки володіти глибокими знаннями у сфері просування, а також ― трохи копірайтингом, трохи маркетингом, мати аналітичні здібності. Отже, що можна сказати безпосередньо про те, які знання потрібні спеціалісту з контекстної реклами для роботи? Перелік може бути досить значним, наприклад, такий фахівець повинен знати як:

— краще оптимізувати цільову сторінку для вибраної рекламної кампанії;

— правильно вибирати ключові слова для рекламних кампаній;

— розраховувати бюджет для рекламних кампаній;

— правильно складати рекламні оголошення;

— налаштовувати таргетинг рекламних кампаній;

— оцінювати ефективність складених оголошень.

Зрозуміло, що «Фахівець з контекстної реклами» повинен не просто знати відповіді на подібні питання, але також ще й уміти застосовувати свої знання на практиці.

Насамкінець,  нагадаємо, що не варто необґрунтовано розширювати базові професійні назви робіт, де застосовується термін «фахівець»: таким діям обов’язково має передувати ретельний аналіз КП щодо наявності професій, які за змістом своїх кваліфікаційних характеристик відповідають вимогам роботодавця, й лише за їх відсутності слід використовувати можливість розширення назв професій.

Олександр НОСІКОВ,

консультант з кадрового діловодства