№16 (76) 2014 / Професійна класифікація

Кадрова логіка для служби логістики

Кожне підприємство прагне досягти у своїй області переваги перед конкурентами, але наразі це потребує застосування новітніх підходів та схем. І в багатьох випадках кваліфіковане застосування логістики відкриває для підприємства чималі резерви оптимізації виробництва. Негативні ж результати у спробі такої оптимізації досить часто є наслідком того, що цю проблему найчастіше вирішують, не враховуючи необхідності налагодження руху виробництва у комплексі. Утім, таке завдання під силу кваліфікованим фахівцям, знайомим із сучасними логістичними технологіями.

Наскільки ефективно працює логістика на підприємстві, легко зрозуміти, відповівши на кілька простих запитань: Чи часто клієнт скаржиться на затримку поставок? Чи важко довідатися,  де саме перебуває в цей момент партія товару? Чи часто склад завантажений надлишками? Якщо відповідь позитивна, то роботодавцю слід задуматися про необхідність оперативного втручання кваліфікованих логістів. І керівники поступово усвідомлюють наскільки важливими є питання планування, організації, керування, контролю й регулювання руху матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, що й складає поняття «логістика». Серед суб’єктів господарювання, де служба логістики займає одне з центральних місць у структурі управління відзначимо підприємства виробничого, дистриб’юторського та транспортного профілю. Отож, наразі з’ясуємо, які основні функції виконує має виконувати цей підрозділ.

Основні завдання

Слід зазначити, що залежно від типу структури підприємства ці функції можуть дещо змінюватися.

Так, якщо відділ логістики на підприємстві відособлено (тобто він є повноцінним підрозділом нарівні з відділами виробництва, маркетингу, бухгалтерією та ін.), його основними функціями є:

― доставка і розподіл сировини та матеріалів;

― управління транспортним господарством;

― управління складським господарством;

― управління запасами;

― обслуговування інформаційної системи підприємства;

― доставка і розподіл готової продукції покупцям.

Якщо ж відділ логістики на підприємстві не відособлено (тобто логістичний напрям розподілено між відділами перевезень, матеріально-технічного постачання та складським господарством), то логістична діяльність включатиме у себе:

― управління матеріально-технічним забезпеченням;

― управління транспортним господарством;

― управління складським господарством;

На великих виробничих підприємствах, де логістика вирішує безліч завдань, цей підрозділ обов’язково повинен бути відособленим, щоб координувати роботу усіх напрямків роботи підприємства з метою оптимізації процесів постачання, розподілу, складування і транспортування продукції.

Кадрове забезпечення

У випадку, коли підприємство приймає рішення про організацію самостійного відділу з логістики (підприємство з чисельністю працюючих більше ніж 100 осіб та чималим товарним рухом), постає питання щодо наповнення такого підрозділу відповідними фахівцями. Перш за все, розглянемо завдання та обов’язки начальника відділу логістики. Ця посада є центром аналізу й обробки інформації руху матеріалів, сировини та товарів на підприємстві, а його підлеглі (логісти) безпосередньо займаються організацією за напрямками.

У рекрутингових агентствах подається такий «ідеальний» опис начальника відділу логістики: чоловік віком 33 – 45 років з вищою технічною освітою, підкріпленою логістичною. З додаткових знань вітаються МВА та володіння англійською мовою (бажано на технічному рівні), при цьому обов’язковими є навички роботи та впровадження сучасних програмних засобів керування логістичними процесами.

Основними завданнями та обов’язками начальника відділу логістики, є:

― розробка перспективних, поточних та оперативних планів логістичної діяльності на основі наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими потоками;

― розробка стратегії управління запасами на виробництві та у сфері товарного обігу, визначення оптимальних рівнів запасів, оцінка впливу запасів на розмір обігового капіталу підприємства, втрати від іммобілізації фінансових коштів у запасах чи від дефіциту;

― визначення, спільно зі службами постачання, оптимальної потреби в матеріально-технічних ресурсах, встановлення раціональних господарських зв’язків з постачальниками, організація забезпечення виробничого процесу необхідними матеріальними ресурсами за принципом «точно в термін» та доставка на виробничі дільниці;

― координація процесу матеріально-технічного забезпечення з виробництвом, збутом, складуванням і транспортуванням;

― визначення каналів збуту та формування розподільчої мережі, прийняття рішень щодо пакування продукції, комплектування партії відправки;

― організація відвантаження продукції та контроль доставки.

У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі ― КП) ця посада має код 1222.2.

Наведемо також основні завдання та обов’язки посад інших працівників цього ж підрозділу:

№ з/п

Найменування посади

Код КП

Основні завдання та обов’язки

 

«Чисті» логісти

 

 

1.

«Менеджер (управитель) з логістики»

1475.4

― Забезпечення прийняття оптимальних рішень щодо вибору на довгостроковій основі постачальників сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів тощо, новітніх гнучких технологій виробництва продукції та послуг, організації складування і транспортування, каналів збуту та розподілення готової продукції;

― Проектування наскрізних матеріальних потоків впродовж повного логістичного ланцюга «закупка сировини – виробництво – розподіл – продаж – споживання» та супроводжуючі інформаційні, фінансові й сервісні потоки;

― Організація транспортно-експедиційного забезпечення постачання матеріальних ресурсів та відправка готової продукції, вибір виду транспорту, способу доставки, визначення маршрутів перевезень з метою своєчасного виконання замовлень споживачів, спільне планування процесу транспортування із складським та виробничим процесами;

― Забезпечення розроблення логістичної інформаційної системи підприємства, складання встановленої звітності, формування бази даних внутрішньої та зовнішньої інформації з організації матеріальних потоків підприємства.

2.

«Логіст»

2419.2

― Запровадження технологій взаємодії відділів: продажу, закупівель, бухгалтерії й складів;

― Створення внутрішніх складських технологій;

― Створення технологій взаємодії складів один з одним;

― Створення технологій взаємодії складів і клієнтів;

― Контроль виконання створених технологій, набір статистики по створених ланцюжках взаємодії;

― Корегування й оптимізація технологій;

― Розрахунок оптимального забезпечення складів складським устаткуванням: стелажним, транспортувальним, піднімальним;

― Розрахунок оптимальних обсягів забезпечення складів видатковими матеріалами;

― Розрахунок оптимального штатного розпису складського комплексу;

― Розробка регламенту маршрутизації локальних і регіональних поставок;

― Розробка оптимальних ланцюжків поставок для всіх типів і груп клієнтів;

― Вибір оптимальних типів використовуваних транспортних засобів і логістичних каналів доставки замовлень клієнтам;

― Розробка процедури контролю складських запасів;

― Вибір системи керування запасами й замовленнями;

― Розробка процедури розміщення й контролю виконання, замовлень на продукцію й товари;

― Розробка «довгих» і «коротких» ланцюжків замовлень для планування замовлень і залишків на складах на майбутні періоди.

 

Інші працівники, які можуть виконувати роботи логістичного напряму

 

 

3.

«Головний диспетчер (транспорт, складське господарство)»

1226.1

― Вживання заходів щодо максимального використання виробничих потужностей підприємства, рухомого складу, транспортних засобів та вантажно-розвантажувальних механізмів, сприяння раціонального завантаження устаткування;

― Здійснення регулярного оперативного контролю за процесом виробництва, перевезеннями, вантажно-розвантажувальними роботами та іншими видами діяльності підприємства, вживання заходів щодо запобігання та усунення порушень виробничого процесу, виконання завдань з перевезень, залучення до усунення цих порушень служб підприємства, вживання заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв рухомого складу, транспортних засобів;

― Координація роботи підрозділів підприємства, рухомого складу, транспортних засобів і складів;

― Контроль забезпечення цехів і дільниць необхідною сировиною, конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням, а також транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами;

― Систематичний контроль за наявністю запасів на рівні встановлених нормативів на складі.

4.

«Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності»

1443

― Організація транспортно-експедиторських послуг;

― Організація мультимодальних перевезень.

5.

«Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності»

або

«Брокер митний»

або

«Агент з митного оформлення вантажів та товарів»

 

1475.4

 

3422

 

3422

― Митне оформлення й розподіл товарів.

6.

«Менеджер (управитель) з постачання»

1475.4

― Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства.

7.

«Менеджер (управитель) із збуту»

1475.4

― Організація фізичного розподілу й збуту готової продукції.

8.

«Програміст прикладний»

2132.2

― Впровадження інформаційної системи (т. з. ERP-системи на основі єдиної бази даних про стан складу, виробництва й замовлень), що дозволяє управляти ресурсами підприємства.

9.

«Начальник складського комплексу»

 

― Розрахунок оборотності складу, робота з товарними залишками (зведення їх до нуля), формування системи зберігання товару, автоматизація складу, розрахунок і закупівля складського устаткування, ведення системи складського обліку.

10.

«Супервайзер»

3415

― Організація та нагляд за проведенням навантажувально-развантажувальних робіт, операцій пакування і маркування тощо.

11.

«Експедитор транспортний»

3422

― Здійснення супроводження товарів (вантажів) під час перевезень, забезпечення їх збереження, видачі в установленому порядку;

― Приймання вантажів зі складу згідно з супровідними документами;

― Забезпечення нагляду за ходом виконання навантажувально-розвантажувальних, перевантажувальних, перевалочних, пакувальних робіт;

― Забезпечення здавання вантажу після перевезення;

― Оформлення товарно-транспортних та інших супровідних документів на усіх етапах реалізації транспортно-технологічних маршрутів і схем доставки вантажів.

Крім того, у підрозділах з логістики, як правило, активно задіяний і лінійний персонал: «Водій автотранспортних засобів» (8322), «Комірник» (9411), «Вантажник» (9333).

Особливості формування відділу логістики та визначення його функціональної підпорядкованості в структурі підприємства можуть бути пов’язані з профілем підприємства. Наприклад, на підприємстві, що займається транспортними перевезеннями, служба логістики, швидше за все, буде представлена винятково транспортним відділом (складська діяльність як така тут відсутня). Відповідно, і працівник, посада якого буде пов’язана з вирішенням логістичних завдань, буде виконувати, головним чином, функції координування замовлень і оптимізації маршрутів руху транспорту. Для будівельної компанії пріоритетною стане застосування логістики в питаннях закупівель, зокрема, аналізу закупівельних цін. Тобто, логісти з досвідом роботи можуть мати свою «спеціалізацію», яку слід враховувати при вирішенні відповідних кадрових питань. Взагалі, для кадровиків пропонуються деякі універсальні підходи щодо формування кадрової політики по відношенню до персоналу підрозділу логістики. Розглянемо їх далі.

Можливий конфлікт з комерційною службою

Для середнього та великого бізнесу грамотний логіст ― це знахідка. З його появою на підприємстві роботодавцю відкриваються геть усі фінансові діри, що утворилися через відсутність оптимізації, непрофесійності або навіть зловживання з боку співробітників. Як свідчить практика, грамотний логіст може скоротити витрати підприємства майже на 40%.

Однак, скорочення витрат нерідко вступає в конфлікт з діяльністю комерційної служби підприємства. Комерційна служба націлена на розширення асортименту товарів та отримання максимального прибутку від продажу. У той же час, логіст розглядає асортимент продукції підприємства диференційовано, розподіляючи товари на прибуткові та неприбуткові. З огляду на своє основне завдання (скорочення витрат), логіст буде наполягати на виключенні з асортименту тих товарів, що не продаються і, відповідно, не приносять підприємству прибуток, а лише вимагають витрат (на виробництво, транспортування) та займають місце на складі. Дане протиріччя можна вирішити, виділивши групу «проблемної» продукції до окремого асортиментного ряду й доручити комерційній службі розглянути питання ціноутворення (зниження собівартості, підвищення ціни тощо) для таких товарів у сенсі їх подальшого виробництва. Одночасно, підрозділ з логістики повинен виділити групу високорентабельної продукції, просуванням якої також має зайнятися комерційна служба. У підсумку, такі дії призведуть до скорочення витрат на виробництво та збільшення обороту й, відповідно, доходу підприємства. Функціональна підпорядкованість у відносинах підрозділів логістики і комерційної служби залежить й від положення підприємства на ринку. На стадії завоювання ринку вирішальне слово залишається за комерційною службою, а логістам доведеться підлаштовуватися під вибрану маркетингову стратегію. Якщо ж ціль підприємства ― втриматися на досягнутих позиціях, не допустити скорочення прибутку, ― то керівництву слід прислухатися до пропозицій логістів щодо шляхів скорочення витрат.

Критерії підбору працівників

Як зазначають експерти кадрового ринку, перелік вимог до кандидата на посаду у відділ логістики залежить, насамперед, від масштабу, організаційної структури компанії, від того, що очікує від фахівця роботодавець. Проте, можна виділити ряд формальних критеріїв, які, зазвичай, виявляються важливими для кадрової служби роботодавця при прийнятті на роботу логіста: 

1. Роботодавець акцентує увагу на товарному асортименті, з яким працював здобувач. Важливо зрозуміти, якою кількістю найменувань управляв логіст: чим більше асортимент, тим складніше керування й, відповідно, більший досвід.

2. Важливий критерій ― це сфера, у якій працював кандидат: виробнича або торговельна. Перевага надається логістам з торговельної сфери. Цінні логісти виростають у дистриб’юторських оптово-роздрібних компаніях. У свою чергу, логісти зі сфери виробництва не мають практичної цінності для торговельного бізнесу. На виробництві вони працюють з малою кількістю асортиментів і довго підлаштовуються до динамічного ритму торговельної організації.

3. Одне з ключових питань ― це кількість відособлених від центру структур (філії, складські приміщення тощо), якими управляв здобувач на керівну посаду відділу логістики або заступника директора з відповідного напрямку. Цей фактор стає особливо важливим для підприємств, що мають намір розвиватися в регіонах. Досвід роботи здобувача з відособлення «регіональної» групи товарів у співпраці з комерційною службою є дуже важливим для організацій, що здійснюють регіональну експансію. Отже, підприємствам, націленим на активний розвиток у регіонах, потрібна людина з великим досвідом роботи, бо фахівець-початківець прийде до правильних рішень методом спроб і помилок, а помилки у випадках агресивного розвитку можуть коштувати компанії надто дорого. 

4. До числа специфічних вимог щодо досвіду кандидатів відносять уміння ефективно взаємодіяти з ІT-відділом з питань розробки і впровадження інформаційних систем. З розвитком та укрупненням вітчизняного бізнесу вантажопотоки торговельно-промислових і мережевих торговельних компаній зростають. Як наслідок, вже неможливо уявити велике підприємство, що не використовує у своїй діяльності різні ERP-системи (тобто методології ефективного планування і управління всіма ресурсами підприємства, котрі необхідні для здійснення продаж, виробництва, закупівель та обліку при виконанні замовлень клієнтів у сферах виробництва, дистрибуції і надання послуг). Тому навички роботи з інформаційними системами усе частіше стають обов’язковими для роботи у сфері логістики. 

5. При найманні працівників до відділу логістики роботодавцям треба звертати увагу на професійний тип здобувача. Логістів, як ніяких інших топ-менеджерів, можна чітко розділити на два типи: так звані «сині комірці» і «білі комірці». «Сині комірці» ― це колишні завідувачі складським господарством, такі собі «господарники» радянських часів. Таким логістам можна довіряти функції контролю, тому що вони знають всі «лазівки», за допомогою яких на підприємстві може відбуватися розкрадання товару чи приховування прибутку. «Білі комірці» ― набагато молодші фахівці, які мають профільну освіту. Це аналітики-калькулятори, які можуть прорахувати оборотність товару разом з фінансовою службою і ефективно взаємодіють із ІT-підрозділом. Іншими словами, «білі комірці» займаються стратегією у сфері логістики, а «сині комірці» ― тактикою. Тому вибір кадровика залежить від потреб самого підприємства ― хто йому потрібен: стратег чи тактик? Слід мати на увазі, що на посаді керівника відділу логістики типовий «білий комірець» навряд чи зможе знайти спільну мову із співробітниками з числа «синіх комірців» й дуже скоро поставить перед директором підприємства вимогу щодо звільнення таких працівників. У той же час, якщо сам досвідчений директор є типовим «синім комірцем», то їхня взаємодія з «білим комірцем» на посаді начальника відділу логістики може виявитися плідною.

Місце відділу логістики в структурі підприємства

Для виконання функцій і реалізації прав відділ логістики на постійній основі взаємодіє з такими підрозділами:

Підрозділ підприємства

Питання, що вирішуються

Відділ матеріально-технічного постачання

Визначення потреби в продукції;

Керування замовленнями, їхніми обсягами, підготовкою і розміщенням;

Керування спеціальними замовленнями.

Транспортний відділ

Організація:

― приймання товару перевізником;

― перевезення вантажів;

― передачі товару вантажоодержувачу;

― експедирування товарів.

Складське господарство

Розрахунок:

― потреби складського устаткування;

― витрат на складську діяльність;

Організація:

― складського обліку;

― надходження товарів на склад;

― розвантаження товарів;

― приймання товарів за кількістю;

― приймання товарів за якістю;

― збереження товарів на складі;

― завантаження товарів на транспортні засоби;

― комісіювання відправлень;

― переміщення виробів усередині підприємства;

― упакування і маркування продукції;

― уніфікації тари;

― маркування продукції.

Відділ контролю якості

Сертифікація продукції;

Організація:

― процесів розробки стандартів підприємства;

― робіт, пов’язаних із підготовкою претензій до постачальників;

― процесу забезпечення сировиною, матеріалами, товарами, інструментом, спецодягом, господарським інвентарем і т. д.;

Контроль дотримання норм розрахунків по відділу відповідно до затвердженого кошторису.

Відділ роздрібної торгівлі

Вибір каналу розподілу;

Розробка дистриб’юторської та дилерської мереж;

Організація роздрібної торгівлі;

Керування:

― каналами розподілу;

― продажами;

― обслуговуванням споживачів.

Планово-економічний відділ

Розрахунок:

― техніко-експлуатаційних показників;

― економічних показників;

― вартісних показників.

Таким чином, у сучасних умовах багатьом підприємствам вигідніше мати у своїй структурі власний відділ логістики, а не оплачувати послуги стороннім організаціям. Для цього сьогодні склалися певні передумови: ринок праці дуже великий, робоча сила відносно дешева, оренда складів за вартістю низька, а значить доступна. То чи є перспективи для аутсорсінгу у логістиці? Враховуючи деякі переваги (фаховий персонал; відсутність ризиків псування, втрати, крадіжок товару; економія на складських витратах), безумовно, є. Але для цього очевидно треба суттєво змінити ситуацію на вітчизняному ринку, щоб забезпечити довіру між учасниками, його прозорість та широку доступність логістичних послуг.

Олександр НОСІКОВ