№17 (173) 2018 / Професійна класифікація

Новації у ЄСВ-звітності або чому корисно зазирати у Класифікатор професій

Нещодавно Міністерство фінансів України (далі ― Мінфін) наказом від 15 травня 2018 р. № 511 затвердило зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі ― ЄСВ), затвердженого наказом Мінфіну від 14 квітня 2015 р. № 435 (далі ― Порядок № 435). Внаслідок цього, зокрема, збільшилася кількість граф для заповнення у Таблиці 5 додатка 4. З’ясуйте, що ж означають нові реквізити та як правильно заповнити відповідні графи.

Так, у Таблиці 5 додано сім нових граф для відомостей про працівника:

― реквізит 12 — «Професійна назва роботи»;

― реквізит 13 — «Код ЗКПТР»;

― реквізит 14 — «Код класифікатора професій»;

― реквізит 15 — «Посада»;

― реквізит 16 — «Документ підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду»;

― реквізит 18 — «дата створення нового робочого місця (штатної одиниці) на яке в звітному періоді працевлаштований працівник»;

― реквізит 19 «Військове звання».

Отже, тепер у цій Таблиці потрібно буде вказувати не лише прийняття та звільнення правників, їхні декретні відпустки, а ще й переведення працівника на іншу посаду або зміну назви посади. Звісно, якщо таких кадрових операцій у звітному місяці не було, складати і подавати Таблицю 5, як і раніше, не потрібно. Вважаємо, що тут доречно надати певні пояснення щодо деяких термінів, зазначених вище.

Майже всі кадровики вже звикли до абревіатур, які зазвичай використовуються у матеріалах, присвячених професійній класифікації та професійній кваліфікації. Так, Національний класифікатор України ДК003:2010 «Класифікатор професій» має абревіатуру КП, а Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників — ДКХП.

Але наразі, кадровикам доведеться познайомитися ще з однією абревіатурою ― ЗКПДТР. Що ж вона означає? Повна назва цієї абревіатури у перекладі виглядає таким чином: «Загальносоюзний класифікатор. Професії робочих, посади службовців та тарифні розряди», тобто, класифікатор радянського періоду був передвісником сучасного вітчизняного КП і діяв в Україні аж до прийняття останнього. Код ЗКПДТР й сьогодні залишається в одній із граф табличного виду, передбаченого у КП для професійних назв робіт.

Вигляд матеріалів пункту «код КП» , напевно, знайомий для постійних користувачів цього нормативного документа. Наведемо його фрагмент, у якому для зручності й актуальності розмістимо (при збереженні «шапки» таблиці) у довільному порядку деякі «наскрізні» професії (посади), які застосовуються в усіх видах економічної діяльності (див. Таблицю 1).

Таблиця 1

Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професійна назва роботи

3433

20281

1

Бухгалтер 

2411.2

20281

 

1

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) 

2411.2

20287

 

Бухгалтер-експерт 

1237.1

21074

 

Головний дизайнер (художник-конструктор) 

1231

21097

 

1

Головний економіст 

1222.1

20735

87, 1

Головний інженер (промисловість) 

1236

20874

 

Головний програміст 

2429

25392

 

 

Експерт 

7212

19756

 

42

Електрогазозварник 

7241

19861

 

1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

1229.7

21818

 

1

Завідувач архіву 

3115

23485

 

 

Механік 

1222.2

23969

 

1**

Начальник виробничого відділу 

4115

24690

 

1

Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

 

Власне, об’єднує ці та ще тисячі професій керівників, працівників та робітників, які містяться у КП, саме те, що усі вони мають код ЗКПДТР, на якій кадровики не звертали до цього уваги.

Повертаючись до Таблиці 5, зауважимо, що в ній є старий реквізит 8 «категорія особи». І всі категорії осіб перелічені безпосередньо в самій Таблиці 5 внизу під табличною частиною.

До них в новій редакції Таблиці 5 було додано такі категорії осіб:

― 7: особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

― 8: особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу.

Нагадаємо, що Таблиця 5 додатка 4 до Порядку № 435 подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

― було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою − підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;

― було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

― особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника;

― особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;

― особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа ― військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);

― особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

― особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Щодо кодів професії (посади) працівника, то кадровик може знайти їх у КП. Назва посади має відповідає запису у трудовій книжці. Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься у Таблицю 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Записи про причини звільнення у Таблиці 5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі ― КЗпП):

У разі, якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, Таблиця 5 додатка 4 до Порядку № 435 не формується та не надається.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір), а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи у Таблиці 5 додатка 4 до Порядку № 435: перший ― із зазначенням дати припинення трудових відносин, другий ― із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин.

У разі, якщо особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.

Якщо ж в особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.

Слід визнати, що для певної частки кадровиків незнайомою може виявитися не тільки абревіатура «ЗКПДТР», а й абревіатура «КП». Тому у межах цієї статті викладемо деякі корисні нотатки щодо застосування вітчизняного класифікатора професій (Таблиця 2).

Таблиця 2

Вид роботи із КП

Що важливо враховувати

Загальний огляд КП

КП має додатки А (за розділами) і Б (за абеткою), тобто, починати роботу з ним можна за маршрутом: розділ ― код професії (посади) ― професійна назва роботи, або професійна назва роботи ― код професії (посади) ― розділ.

Використання дужок

Окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури КП, може визначатися:

― складова професійної назви роботи, наприклад, «інженер станції насосної (групи станцій)»;

― вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, «інженер-проектувальник (водне господарство)»;

― загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, «менеджер (управитель) з персоналу»;

― споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, «молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)»;

― що на практиці потребує конкретного визначення.

Застосування Додатку В (обов’язкового)

У Додатку В (обов’язковому) наведено похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, молодший та ін.) до професій (професійних назв робіт). Ці слова можна використати для утворення нових найменувань професій, але за умови збереження галузевої та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій. Наприклад, від професійної назви роботи з Додатка А «головний бухгалтер» (код КП 1231) за допомогою похідного слова з Додатка В «заступник» можна утворити похідну назву професії «заступник головного бухгалтера» з тим самим кодом КП 1231. Крім того, відповідно до примітки 2 до Додатка В ми з вами можемо розширити назви професій термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в КП чи інших нормативно-правових актах. У результаті утворену нами вище професійну назву роботи «заступник головного бухгалтера» код КП 1231 можна розширити словами-уточненнями, наприклад, «з витрат» або «з доходів». При цьому код КП залишиться тим самим — 1231. Створення розширених назв професій через дефіс або з наведенням уточнень у дужках, крім передбачених у КП, не допускається.

 

Безумовно, у Таблиці 2 не охоплено усі підходи, закономірності і застереження щодо різних аспектів застосування КП. Щоб більш впевнено почувати себе при роботі з цим документом, радимо на постійній основі знайомитися з матеріалами професійно-класифікаційної тематики. У протилежному випадку кадровик ризикує наробити помилок не тільки у відповідній звітності, а й,наприклад, при оформленні пільгової пенсії працівника. Якщо все ж таки подібне порушення сталося, його слід негайно виправити. Для цього пропонується така послідовність дій:

а) звірити найменування професій (посад) штатного розпису підприємства з наявними у КП (із Змінами), при цьому враховувати можливості Додатку В (обов’язкового) до КП;

б) видати наказ або розпорядження про приведення найменувань посад працівників у відповідність до вимог КП;

в) підготувати і видати наказ (розпорядження) про внесення змін до штатного розпису або викласти штатний розпис у новій редакції;

г) видати наказ (розпорядження) про внесення змін до пункту наказу (розпорядження) про прийняття/переведення, в якому неправильно зазначено назву роботи, посади або професії працівника;

ґ) на підставі наказу про внесення змін до наказу про прийняття на роботу (переведення) внести запис до трудової книжки працівника;

д) внести зміни до інших документів, що містять найменування посади/професії працівника.

Насамкінець нагадаємо, що звітність з ЄСВ за липень 2018 року подавалася у серпні 2018 р. ще за старими формами звітності, а от звітність за серпень, яка подається не пізніше 20 вересня 2018 р., слід вже подавати за новими формами.

Олександр НОСІКОВ,

експерт з кадрового діловодства