№22 (34) 2012 / Професійна класифікація

Нові професії на ринку праці

 • 265
  • 35
  • 150
   • 48
   • 49
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7

Нещодавно Зміною № 1 до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП)  було внесено близько ста нових професійних назв робіт, що призвело до виникнення певних питань з приводу ідентифікації кваліфікаційних вимог працівників нових професій. Це є цілком закономірним, бо знайти для таких працівників відповідні посадові та робочі інструкції дуже важко, а іноді й неможливо, у зв’язку з тим, що відсутні кваліфікаційні характеристики. Тому розробники змін і доповнень до КП вирішили надати рекомендаційний матеріал, в якому, поряд з іншим, міститься описова частина нових професій. Розглянемо деякі з них.

Професії металургії та оброблення

Головний коваль (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900320038000000 1222.1) керує виконанням комплексу робіт з технологічної підготовки ковальсько-пресового виробництва, що забезпечує виконання плану випуску продукції за заданим асортиментом; організовує розроблення та впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів, технічних умов, стандартів на нову продукцію, розглядає та затверджує зміни, що вносяться до технічної документації; керує проведенням дослідних та експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і режимів виробництва; керує складанням технічних завдань на реконструкцію і модернізацію агрегатів та устаткування; координує діяльність працівників, що здійснюють технологічну підготовку ковальсько-пресового виробництва тощо.

Головний ливарник (код КП 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900320039000000 1222.1) керує комплексом робіт із ливарного виробництва, розробленням перспективних і оперативно-календарних програм технологічної підготовки виробництва, розрахунків та обґрунтувань до них, організовує впровадження нової техніки, розроблення стандартів, технічних умов і технологій контролює забезпечення нею виробництва; очолює роботу зі складання розрахунків виробничих потужностей та завантаження ливарного устаткування, з розроблення норм витрат матеріалів та інших техніко-економічних нормативів; вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід, розглядає та готує висновки на раціоналізаторські пропозиції та винаходи, керує проведенням дослідних та експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і режимів виробництва; координує діяльність підрозділів і працівників підприємства, які здійснюють технологічну підготовку ливарного виробництва, організовує роботу з підвищення їх кваліфікації тощо.

Головний терміст (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900330030000000 1222.1) керує виконанням комплексу робіт з технологічної підготовки термічного виробництва, забезпечує виготовлення випуск високоякісної продукції; організовує розроблення та впровадження у виробництво прогресивних, економічно і екологічно обґрунтованих технологічних процесів, які гарантують високий рівень технологічної підготовки виробництва, продуктивності праці і якості продукції, що виробляється, на рівні кращих вітчизняних та світових зразків; очолює роботу з виявлення причин браку та розробку заходів щодо підвищення якості термічної обробки виробів; здійснює технічне керівництво підрозділами, які займаються розробленням і впровадженням технологічних процесів і засобів технологічного оснащення термічної обробки, організовує роботу з підвищення кваліфікації їх працівників тощо.

Інженер конверторного виробництва (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900350030000000 2147.2) контролює дотримання технології відповідно до чинної нормативної документації в конвертерному цеху, якості продукції, що випускається, зі складанням відповідних документів; розроблює робочі плани й програми проведення окремих етапів робіт; розроблює з використанням засобів автоматизації та впроваджує технологічні процеси й режими виробництва продукції, що випускається у конвертерному цеху; розроблює методи технічного контролю та випробування продукції тощо.

Технік-дефектоскопіст (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900360036000000 3119) під керівництвом досвідченішого фахівця (професіонала) здійснює контроль якості металів, зварних з’єднань, напівфабрикатів та готової продукції, яку випускає підприємство методами руйнівного та неруйнівного контролю залежно від конструкції, технології виготовлення, матеріалу вибору; виконує роботи з використанням апаратури, оснастки спектрального, ультразвукового, радіографічного, магнітного, радіохвильового, капілярного, візуально-вимірювального методів контролю якості металів і зварних з’єднань; виконує роботу з ведення фонду стандартів та інших нормативних документів, які регламентують методи і засоби контролю тощо.

Професії транспортної сфери

Водій автотранспортних засобів (водій таксі)  (код КП 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900380032000000 8322) керує автомобілем у режимі «таксі» за різних дорожніх та погодних умов; контролює порядок розміщення пасажирів та їх багажу відповідно до правил безпеки руху; перевіряє технічний стан автомобіля та його спеціального устаткування; надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; укладає від імені роботодавця договір на перевезення пасажирів; приймає від пасажирів оплату за проїзд; оформлює розрахунковий документ тощо.

Організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті) (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900360039000000 3439) вивчає стан управління пасажиропотоками, вантажопотоками, потоків послуг на транспортних засобах та подає пропозиції щодо їх оптимізації; бере участь у розробленні програм транспортування вантажів, розвитку системи транспортних послуг між споживачами та виробниками, аналізує фактори, що впливають на ціну транспортних послуг; веде облік та своєчасно подає звіти відповідно до встановленого порядку, контролює виконання договірних обов’язків, розраховує ціни на транспортні послуги; організації єдиної системи управління транспортними потоками, запровадження заходів для стимулювання реалізації послуг та збільшення клієнтів тощо.

Професії ІТ-комунікацій, енергетики та безпеки

Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900340038000000 2144.2) забезпечує надійну та якісну роботу інформаційно-телекомунікаційних систем: транспортних мереж, програмних комутаторів, систем управління, білінгових систем, обладнання стаціонарних мереж доступу та радіодоступу, оптичних мереж з ущільненням каналів, устаткування радіоканалів, мобільних мереж різного покоління, систем цифрового телебачення, інших систем надання інформаційно-телекомунікаційних послуг; усуває пошкодження та аварії на системному устаткуванні, виявляє причини їх виникнення, розробляє та впроваджує заходи щодо їх подальшого запобігання; бере участь у прийманні до експлуатації нових та відремонтованих інформаційно-телекомунікаційних систем тощо.

Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900340037000000 2143.2) аналізує відповідність обсягів модернізації та реконструкції енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики фактичному технічному стану енергоустаткування та мереж, розроблює відповідні висновки; розглядає та надає технічні рекомендації щодо розроблення суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання та споживачами енергії заходів щодо безаварійного енергопостачання; розглядає та готує висновки до виданих технічних умов на приєднання електричних установок і мереж до мереж енергопостачальних організацій щодо їх відповідності вимогам нормативних документів; бере участь у проведенні експертиз енергетичного обладнання, роботі комісій з розслідування технологічних порушень на об’єктах електроенергетики тощо.

Професіонал з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900340031000000 2114.2) виконує роботи з розробки, візуалізації та інтерпретації цифрових (комп’ютерних) моделей геологічного середовища; виконує польові роботи з опису відслонень (відшарувань), визначення їх координат, вимірів елементів залягання гірських порід; переводить результати польових спостережень у цифрові формати, що підтримуються системами автоматизованого проектування та геоінформаційними системами, виконує перепроектування цифрових карт і знімків між різними системами координат; виконує роботи з інформаційного забезпечення та підтримки баз просторово-розподілених даних; розроблює і створює веб-інтерфейси, організовує шляхи доступу до банків геоданих в мережі Інтернет тощо.

Професіонал з охоронної діяльності та безпеки  (код КП 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900360031000000 2423) виконує роботу з організації службової діяльності підрозділів охорони щодо забезпечення безпеки осіб, яких охороняють та об’єктів охорони; здійснює прогнозування і аналіз загроз, ризиків безпеці органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм їх власності, а також стосовно осіб, яких охороняють, вживає заходів щодо їх попередження, зниження або локалізації; застосовує інформаційні системи та технології для удосконалення управління охоронною діяльністю; приймає участь в організації та здійсненні взаємодії підрозділів охорони з правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм їх власності, представниками іноземних держав під час здійснення охорони та забезпечення безпеки осіб, яких охороняє тощо.

Фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж  (код КП 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900360034000000 3113) бере участь у проведенні аналізу з дотримання суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання та споживачами енергії режимів виробництва, постачання і споживання енергії, готує відповідні пропозиції та надає консультаційну допомогу з цих питань; здійснює технічний аудит щодо відповідності нових і реконструйованих електричних станцій, енергетичних установок та мереж технічним умовам, нормам, правилам і стандартам, а також підтверджує їх готовність до роботи; розглядає та готує висновки щодо актів про встановлення екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання тощо.

Фахівець інфокомунікацій (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900360035000000 3114) контролює роботу інформаційно-телекомунікаційних систем та проводить їх технічне обслуговування відповідно до завдань, поставлених інженером; обробляє статистичні дані результатів вимірювань параметрів інформаційно-телекомунікаційних систем, пошкоджень та аварій на системному устаткуванні; здійснює облік надання інформаційно-телекомунікаційних послуг та бере участь у проведенні заходів щодо реалізації мережевих послуг; оформлює технічні паспорти інформаційно-телекомунікаційних систем, бере участь у прийманні до експлуатації нових та відремонтованих інформаційно-телекомунікаційних систем тощо.

Професії ветеринарної медицини

Лікар ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900350031000000 2223.2) здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за технологічними процесами виробництва, переробки, зберігання, транспортування та обігу продукції рослинного і тваринного походження з метою попередження поширення хвороб, токсикоінфекцій, інфекцій, що перебігають з ознаками токсикоінфекцій, токсикозів тощо; контролює безпечність та якість харчових продуктів і кормів, дотримання суб’єктом господарювання належних вимог виробництва та запровадження системи менеджменту (управління) безпечності харчових продуктів; з’ясовує причини випуску недоброякісної і небезпечної продукції та оформляє відповідні акти тощо.

Лікар ветеринарної медицини з гігієни та санітарії (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900350033000000 2223.2) здійснює ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за об’єктами сфери діяльності, планує та організовує виконання ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на дотримання вимог загальної профілактики хвороб тварин і забезпечення їх здоров’я та благополуччя; забезпечує зниження та усунення ризиків захворювання тварин і людей, охорону зони діяльності від проникнення та поширення хвороб тварин з інших територій; організовує і контролює виконання планових і вимушених ветеринарно-санітарних заходів у зоні діяльності, у т. ч. на державному кордоні та транспорті; проводить експертизу та ветеринарно-санітарне оцінювання проектів з будівництва тваринницьких і ветеринарних об’єктів, переробних підприємств тощо.

Інші професії

Майстер готельного обслуговування  (код КП 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900370034000000 5129) забезпечує роботу з обслуговування клієнтів та створює для них комфортні умови перебування в готелях та інших місцях розміщення туристів; інформує клієнтів за їх запитами щодо рівня комфорту, стандартів обслуговування у готелі; здійснює рекламу послуг готельного та туристичного характеру, приймає замовлення на додаткові послуги та організовує їх виконання; оформлює необхідну документацію щодо перебування клієнта у готелі, контролює та веде облік за допомогою персонального комп’ютера; контролює належний санітарний та технічний стан номерного фонду та закріплених приміщень; контролює роботу обслуговуючого персоналу, вживає заходів щодо усунення конфліктів, що виникають під час роботи; бере участь щодо заходів підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу тощо.

Оператор центрального пульта керування (виробництво цементу)  (код КП 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900380031000000 8212) веде технологічний процес виробництва цементу сухим способом з центрального пульта керування згідно технологічної карти відповідно до встановлених показників; контролює та аналізує роботу технологічного устаткування (сировинного млина, обертової печі тощо) за допомогою комп’ютерного устаткування; регулює та підтримує задані технологічний та теплотехнічний режими роботи основного та допоміжного устаткування; виявляє негаразди в роботі, порушення технології та своєчасно їх ліквідує; реєструє інформацію про стан приладів та апаратури автоматичного контролю тощо.

Офіс-адміністратор (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900370032000000 4222) забезпечує адміністративну підтримку керівника, ведення і організацію роботи з документами; планує зустрічі, конференції, ділові презентації та погоджує розклад робочого дня керівника; бере участь в організації корпоративних нарад, засідань, телефонних переговорів; забезпечує взаємозв’язки між керівником та керівниками структурних підрозділів, з представниками інших підприємств (установ, організацій), конкурентами, клієнтами тощо; забезпечує рішення організаційних питань щодо участі керівника в громадських та публічних заходах; вживає заходів щодо ефективного обслуговування відвідувачів та усунення конфліктних ситуацій тощо.

Приймальник побутових відходів (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900380033000000 9161) перебуває на контрольно-пропускному пункті об’єкта побутових відходів; контролює прибуття спеціально обладнаного транспортного засобу з побутовими відходами та реєструє такі транспортні засоби у спеціальному журналі; перевіряє документи на побутові відходи, їх склад і відсутність у них матеріалів та речовин, заборонених для приймання на об’єкт поводження з побутовими відходами; здійснює радіометричний контроль побутових відходів; приймає побутові відходи за супроводжувальними документами; контролює процес зважування спеціально обладнаних транспортних засобів, що доставляють побутові відходи на об’єкти поводження з побутовими відходами тощо.

Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900370039000000 6131) виконує роботи (вручну або з використанням знаряддя) на виробничих сільськогосподарських дільницях, будівельних майданчиках, складах тощо; навантажує і вивантажує, транспортує вантажі, які потребують обережності, вручну або на візках (вагонетках, кінній тязі тощо); білить, прибирає виробничі (складські, санітарно-побутові тощо) приміщення; миє підлогу, вікна, стелажі, тощо; проводить дезінфекцію і знезаражування транспорту, інвентарю тощо; саджає, поливає різними способами сільськогосподарські культури вручну або використовує необхідне знаряддя; проводить косовицю ручною косою або косаркою з механічним приводом, формує та укладає сіно, солому на автотранспорт; бере участь у зооветеринарних заходах та під час ветеринарних обробок; проводить дрібний ремонт іригаційної сітки, лісосушильних каналів; очищає від їх замулювання, сміття тощо.

Рятувальник гірський (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900370037000000 5169) рятує людей під час проведення аварійно- та пошуково-рятувальних робіт; надає особовому складу оперативно-рятувального підрозділу та потерпілому від надзвичайної ситуації населенню першу медичну допомогу та забезпечує медичну евакуацію із зони надзвичайної ситуації; бере участь у планових тренуваннях із застосуванням спеціального спорядження з відпрацюванням способів рятування людей, практичної взаємодії і іншими рятувальниками; самостійно оцінює обстановку і приймає рішення при проведенні аварійно- та пошуково-рятувальних робіт у горах і печерах, дотримуючись заходів безпеки при пересуванні в умовах гірського рельєфу за різних погодних умов; здійснює профілактичний огляд особистого та групового спеціального спорядження тощо.

Укладальник підлогових покриттів (код КП  08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320037003700370035003900380030000000 7139) виконує роботи під час ремонту, виготовлення підлоги і укладання підлогових покриттів; виготовлює розчини із сухих сумішей за допомогою устаткування чи вручну; укладає підлогові покриття різних видів з підгоном за формою стін, установлює комунікаційні грати, елементи швів і плінтусів, очищує підлогу спеціальними машинами; виконує ремонт і заміну окремих елементів підлогового покриття, розраховує вартість робіт з облаштування підлоги для приміщення; облаштовує збірні основи, виготовляє декоративну підлогу з інтарсіями із різних видів підлогових покриттів, складає календарний план на об’єкті з укладання підлоги; настилає підлогу із художнього (мозаїчного і кольорового ) паркету або інших дизайнерських видів підлоги; оздоблює підлоги — нанесенням лаків, захисних шарів, підсиленням підлогових покриттів, закриття пор тощо.

Нагадаємо, що в разі, коли необхідно розробити певні посадові та робочі інструкції тих професій, на які відсутні відповідні кваліфікаційні характеристики, слід виходити з тих умов праці, які вже склалися на виробництві чи в сфері послуг, використовуючи при цьому близькі за видами робіт інші чинні кваліфікаційні характеристики, а також вимоги «Загальних положень» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1. У будь-якому випадку при виникненні гострих питань з приводу наявності чи відсутності кваліфікаційних характеристик певних професій слід звертатися до того центрального органу державної виконавчої влади, який є відповідальним суб’єктом господарювання у відповідному виді економічної діяльності, а у разі відсутності такого — до Федерації роботодавців України та всеукраїнських об’єднань громадян.

Сергій КРАВЦОВ