№10 (10) 2011 / Соціальний захист

Обчислення страхового стажу для оплати листків непрацездатності (у запитаннях та відповідях)*

 • 267
  • 35
  • 152
   • 48
   • 51
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7

*Закінчення. Початок у № 9

У минулому номері ми розглянули найбільш поширені питання, пов’язані із загальними правилами розрахування страхового стажу для оплати лікарняних, а сьогодні зосередимося на особливостях цієї процедури, коли мова йде про періоди військової служби, навчання, відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також часу підприємницької діяльності. 

Щодо військовослужбовців

Чи зараховується до страхового стажу застрахованої особи для оплати листків непрацездатності період військової служби?

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240) зарахування до страхового стажу періодів проходження військової служби не передбачено, оскільки згідно зі ст. 6 цього Закону військовослужбовці не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і страхові внески з грошового забезпечення цих осіб до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) не сплачуються.

До 28 лютого 2001 р. період військової служби зараховувався до загального трудового стажу, а отже і до страхового стажу застрахованої особи для призначення їй допомоги по тимчасовій непрацездатності. Це було передбачено у п. 4 Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998 р. № 1658 (далі — Правила № 1658), відповідно до якого служба в Збройних силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ зараховувалася до загального трудового стажу.

Таким чином, якщо військова служба мала місце до набрання чинності Законом № 2240, період цієї служби зараховується до страхового стажу застрахованої особи, а після набрання ним чинності ― вже не зараховується. Документом, який має підтверджувати періоди військової служби може бути запис у трудовій книжці, а у разі її відсутності — військовий квиток, довідки, які містять дані про місце і час служби.

Періоди навчання

Чи включається до страхового стажу час навчання?

Статтею 6 Закону № 2240 не передбачено включення до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, учнів, студентів, аспірантів, докторантів (крім випадків, коли ці особи працюють за наймом) і відповідно не передбачено сплату за них страхових внесків до Фонду. Тому періоди навчання після 28 лютого 2001 р. до страхового стажу не включаються.

Якщо такі періоди мали місце до 28 лютого 2001 р., то відповідно до п. 5 Правил № 1658 період навчання у вищих навчальних закладах (у т. ч. на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання під час обчислення загального трудового стажу для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності не враховується.

Винятком було зарахування до загального трудового стажу періоду навчання в професійно-технічному училищі. Отже, період навчання в профтехучилищі зараховується до страхового стажу застрахованої особи для оплати листка непрацездатності до 27 лютого 2001 р. включно.

Якщо під час проходження студентом вищого навчального закладу практики, його приймають на робоче місце і посаду, що оплачується, то у такому разі період проходження виробничої практики зараховується до страхового стажу незалежно від того чи мав він місце до 28 лютого 2001 р., із 28 лютого 2001 р. до 31 грудня 2010 р. чи після 1 січня 2011 р.. У цьому випадку із студентом, який навчається на очному відділенні вищого навчального закладу, обов’язково укладається строковий трудовий договір, згідно з яким йому нараховується заробітна плата, з якої утримуються страхові внески. При цьому слід зважати на те, що після 1 січня 2011 р. якщо зарплата студента за фактично відпрацьований час у місяці не буде сягати розміру мінімальної (і сума страхового внеску буде меншою за мінімальний), цей місяць до страхового стажу увійде не повністю, а пропорційно сумі сплаченого страхового внеску.

Окремо необхідно зупинитися на питанні зарахування до страхового стажу періоду навчання в інтернатурі, яке має свої особливості.

Особи, які проходять інтернатуру, належать до осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах (ст. 53 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ).

Відповідно до п. 1 приміток до Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 1992 р. № 195, до роботи на посадах лікарів допускаються фахівці, що отримали спеціальну підготовку у вищому навчальному закладі відповідно до цього Переліку та звання лікаря-спеціаліста з конкретної спеціальності.

Згідно з Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженим наказом  Міністерства охорони здоров'я України від 19 вересня 1996 р. № 291, спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) ¾ спеціаліста з конкретної спеціальності та видається сертифікат установленого зразка.

Таким чином, інтернатура є невід’ємною ланкою безперервного процесу підготовки в медичному (фармацевтичному) закладі освіти фахівців за напрямом професійного спрямування «Медицина» та «Фармація».

Інтернатура проводиться зо очно-заочною формою навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

Проходження стажування в закладах охорони здоров’я, які слугують базами стажування випускників вищих медичних навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням, передбачає зарахування таких випускників за наказом керівників цих закладів на посади лікарів-інтернів з виплатою заробітної плати протягом усього періоду проходження інтернатури. Тому для цих інтернів період проходження інтернатури зараховуватиметься до страхового стажу для оплати листків непрацездатності.

Випускники медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчалися за контрактом у цих закладах, в інтернатурі проходять підготовку на умовах договорів, що укладаються між ними та вищими навчальними закладами і базою стажування (обласними, міськими і центральними районними лікарнями, пологовими будинками, диспансерами, клініками науково-дослідних інститутів тощо). Оскільки угода передбачає плату за проходження інтернатури, для цих осіб період навчання в інтернатурі не зараховується до страхового стажу.

З огляду на викладене, період проходження інтернатури зараховується до страхового стажу застрахованої особи як до, так і після 28 лютого 2001 р. лише в разі роботи випускника вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу в цей період на посаді лікаря-інтерна за трудовим договором, а починаючи з 1 січня 2011 р. ¾ за умови сплати щомісяця страхових внесків у розмірі не нижче мінімального страхового внеску.

Для молодих матусь

Як зараховуються до страхового стажу при оплаті листків непрацездатності періоди відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і шестирічного віку за медичним висновком?

При оплаті листків непрацездатності час перебування застрахованої особи у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами зараховувався до загального трудового стажу (абзац сьомий п. 4 Правил № 1658) і до страхового стажу у період з 28 лютого 2001 р. до 31 грудня 2010 р. (ч. 1 ст. 7 Закону № 2240 в редакції статті, чинній до 1 січня 2011 р.). Період цієї відпустки з 1 січня 2011 р. також зараховується до страхового стажу (абзац другий ст. 7 Закону № 2240 в редакції статті, чинній з 1 січня 2011 р.).

Водночас, у системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Державний реєстр), на підставі якого визначається страховий стаж після 1 січня 2011 р., дані про перебування застрахованих осіб у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами у період з січня до 1 серпня 2011 р. відсутні. Ці дані не були передбачені у звітності, яку страхувальник подавав до Пенсійного фонду України (далі ― ПФУ). Оновлена форма звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачає надання страхувальником відомостей про перебування застрахованої особи протягом звітного періоду у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Ця форма звітності затверджена постановою правління ПФУ від 23 червня 2011 р. № 18-1, якою внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 8 жовтня 2010 р. № 22-2 (далі — Порядок № 22-2).

Зміни в Порядку № 22-2 набрали чинності з 1 серпня 2011 р.. Тому починаючи з серпня 2011 р. у застрахованої особи є можливість отримати дані з Державного реєстру про страховий стаж, обчислений з урахуванням періоду перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Слід зазначити, що необхідність у такій інформації стосуватиметься нових працівників, оскільки у працівників відділу кадрів немає можливості з’ясувати за трудовою книжкою, чи перебував цей працівник у соціальний відпустці. Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), не передбачено внесення до трудової книжки працівника відомостей про його перебування у відпустках. За час з 1 січня 2011 р. до 1серпня 2011 р. для підтвердження періоду перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами для його зарахування до страхового стажу новому працівникові необхідно буде надати копію листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, засвідчену в установленому порядку за попереднім місцем роботи. Стосовно працівників, які постійно працюють на підприємстві, можливість отримання інформації про їх перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами не спричиняє труднощів у працівників відділу кадрів, оскільки така відпустка надається на підставі листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, що зберігається на підприємстві.

Періоди відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та без збереження заробітної плати, яка надається для догляду за дитиною тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, зараховуються до загального трудового стажу, тобто до 28 лютого 2001 р. (п. 4 Правил № 1658).

Період перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховувався до страхового стажу при визначенні розміру оплати листка непрацездатності відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону № 2240 в редакції, чинній до 1 січня 2011 р.. Після 1 січня 2011 р. період перебування застрахованої особи в такій відпустці не зараховується до страхового стажу, оскільки це не передбачено новою редакцією ст. 7 Закону № 2240. Також не зараховується до страхового стажу період одержання застрахованою особою допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яку виплачують органи праці та соціального захисту населення, оскільки такий вид допомоги не належить до виплат, передбачених окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Роз’яснення щодо цього питання надані листами Міністерства соціальної політики України від 16травня 2011 р. № 166/18/99-11 і Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 4 травня 2011 р. № 04-29-1068 та від 11 липня 2011 р. № 04-29-2003.

Слід зазначити, що у разі, коли застрахована особа під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працюватиме на умовах неповного робочого часу, період цієї відпустки зараховуватиметься до страхового стажу і після 1 січня 2011 р., оскільки за цей період нею і роботодавцем сплачуються страхові внески. При цьому, якщо сума страхових внесків буде менша, ніж розмір мінімального страхового внеску, цей період застраховуватиметься не повністю, а пропорційно сумі сплачених страхових внесків.

Для постійно працюючих на підприємстві працівників інформація про їх перебування у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є у відділі кадрів, оскільки такі відпустки надаються згідно з наказом роботодавця.

У разі необхідності визначення страхового стажу для оплати листка непрацездатності застрахованій особі, прийнятій на роботу після 1 січня 2011 р., і яка має маленьку дитину, працівникам відділу кадрів слід скористатися даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру. Це стосується осіб, у яких страховий стаж менше 8 років і які не мають пільг. Відомості про перебування особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до ПФУ надають органи праці та соціального захисту населення.

Згідно з п. 3.3. Положення про Державний реєстр загальнообов’язкового державного страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-1, індивідуальні відомості про застраховану особу з Державного реєстру надаються страхувальникам та/або застрахованій особі на паперових носіях за формою, наведеною в додатку до цього Положення (форма ОК-7-з). Застрахованій особі, яка особисто звернулася до органів ПФУ (форма звернення довільна), інформація надається після пред’явлення паспорта, довідки податкових органів про присвоєння ідентифікаційного номера або свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи пенсійного посвідчення.

У графі «Відомості про звітний рік за БСВ» форми ОК-7-з (Індивідуальні відомості про застраховану особу) передбачено зазначення коду підстави, що відповідає часу перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, наведеному в додатку 3 до Порядку № 22-2.

Час перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до страхового стажу, починаючи з 28лютого 2001 р.. Водночас відсутність персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням не дозволяла працівникам відділу кадрів у разі прийняття на роботу нового працівника з’ясувати, чи перебував він у відпустці без збереження заробітної плати за попередніми місцями роботи. Тому для цих працівників до 1 січня 2011 р. страховий стаж визначався відповідно до записів у трудовій книжці, де не передбачено відомостей про перебування у відпустках. Це призводило до нерівних умов під час визначення страхового стажу нових і постійних працівників, оскільки для постійних працівників період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною за медичним висновком не зараховувався на підставі виданих наказів про їх надання.

Відповідну інформацію можна отримати в ПФУ за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру починаючи з серпня 2011 р., оскільки згідно із змінами до Порядку № 22-2 страхувальник зобов’язаний подавати до ПФУ звіт, у якому в таблиці 5 Додатку 4 до усього Порядку зазначаються відомості про надання застрахованій особі протягом звітного періоду відпустки для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

За період з 1 січня 2011 р. до 1 серпня 2011 р. таку інформацію стосовно нових працівників співробітник служби відділу кадрів може винайти так само, як про перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у графі «Відомості за звітний рік за БСВ» форми ОК-7-з. Крім того, у цій формі буде відсутня інформація про сплату єдиного внеску, починаючи з дати надання цієї відпустки.

Час підприємницької діяльності

Чи зараховується до страхового стажу для оплати листка непрацездатності час підприємницької діяльності суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи?

Згідно з п. 7 Правил № 1658 особам, які були застраховані на умовах добровільного страхування, період сплати ними збору на обов’язкове соціальне страхування (страхових внесків) зараховувався до загального трудового стажу на підставі довідки Фонду соціального страхування про сплату збору на обов’язкове соціальне страхування (страхових внесків).

Суб’єктам підприємницької діяльності-фізичним особам, які обрали спрощену систему оподаткування, до загального трудового стажу для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності зараховувався період сплати ним єдиного податку, фіксованого сільськогосподарського податку, здійснення підприємницької та виробничої діяльності на підставі придбання спеціального торгового патенту (п. 7 Правил № 1658).

Суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, які сплачували фіксований податок, згідно з законодавством було звільнено від сплати збору на обов’язкове соціальне страхування, тому їх підприємницьку діяльність до набрання чинності Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11 січня 2001 р. № 2213-ІІІ (наразі він втратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI), а саме до 22 лютого 2001 р., також зараховують до страхового стажу (з прийняттям цього Закону, втратив чинність Закон України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» від 19 червня 1997 р. № 402/97-ВР).

За період з 28 лютого 2001 р. до 31 грудня 2010 р. до страхового стажу зараховуються періоди, за які сплачено страхові внески до Фонду на добровільних засадах на підставі довідок з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а після 1 січня 2011 р. — періоди, за які сплачено єдиний внесок до ПФУ і укладено договори про добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, у випадку:

— роботи громадян України за межами території України, якщо вони не були застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебували, і якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

— зайняття підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, у т. ч. періоди виконання робіт (надання послуг)згідно з цивільно-правовими договорами.

Період сплати фіксованого сільськогосподарського податку фізичними особами-підприємцями включається до страхового стажу до 1 січня 2005 р., оскільки до цієї дати відповідно до чинного на той час законодавства на рахунки Фонду йшли відрахування від фіксованого сільськогосподарського податку в розмірі 2%.

Фізичним особам-суб’єктам підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, період сплати ними єдиного податку зараховується до страхового стажу з 28лютого 2001 р. до 31 грудня 2010 р. включно на підставі документів, які підтверджують сплату єдиного податку. З 1 січня 2011 р. ці особи у разі бажання брати добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, подають до територіального органу ПФУ заяву про добровільну участь і укладають договір, а також сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в порядку та розмірах, передбачених Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VІ.

Отже, починаючи з 1 січня 2011 р. страховий стаж для осіб, які беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, на добровільних засадах, визначається за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру, а до цієї дати — у порядку, передбаченому раніше чинним законодавством.

Ірина ЄРЕМЕНКО