№13 (49) 2013 / Оплата праці

Педагогічний стаж для надбавок за вислугу років: правила обчислення

Педагогічний стаж являє собою сумарну тривалість трудової діяльності працівників в освітніх закладах на посадах, пов’язаних з навчальним процесом. Його правильний підрахунок набуває особливого значення у зв’язку з тим, що сума, яку педагогічні та науково-педагогічні працівники отримують за свою роботу, зростає пропорційно тривалості педагогічного стажу ― адже для таких працівників чинним законодавством передбачені щомісячні надбавки за вислуги років. Отож, наразі з’ясуємо, кому саме та в якому розмірі встановлюються такі надбавки.

Порядок виплати надбавок за вислугу років  педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 (далі ― Порядок № 78). Дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, зазначених в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (далі ― Перелік № 963), і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Відповідно до п. 1 Порядку № 78 педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти  виплачуються щомісячні надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах:

― понад 3 роки — 10 відсотків;

― понад 10 років — 20 відсотків;

― понад 20 років — 30 відсотків.

Періоди трудової діяльності, що зараховуються до стажу педагогічної роботи, відображені у Таблиці:

№ з/п

Період роботи, який зараховується до стажу педагогічної роботи

Особливості зарахування

1.

Робота на посадах, передбачених Переліком № 963

У тому числі й робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР

2.

Робота на посаді старшого піонервожатого

У період до 1 квітня 1991 року

3.

Робота на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки

У період до 1 вересня 1994 року

4.

Час, впродовж якого виконувалися обов’язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу

 

 

У тому числі й робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР

 

 

5.

Робота на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків.

6.

Час роботи в спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, тим науково-педагогічним працівникам, які працюють за профілем у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації, керівників фізичного виховання, викладачів фізичної культури вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів фізкультури, керівників гуртків, секцій та інших форм гурткової роботи, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах, і педагогічних працівників, що працюють за профілем у позашкільних та дошкільних навчальних закладах

 

7.

Період роботи викладачами професійно-теоретичної підготовки, старшими майстрами та майстрами виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг

8.

Робота на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України

Якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено зарахування даної роботи до стажу, необхідного для призначення трудових пенсій

9.

Викладацька робота в навчальних закладах не за основним місцем роботи

Зараховуються місяці, впродовж яких проводилася викладацька робота, за умови її обсягу не менше ніж 180 годин на навчальний рік

10.

Робота на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників за сумісництвом

Зараховується період роботи на цих посадах з обсягом  не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати)

11.

Час перебування громадян України на військовій службі

12.

Час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

13.

Час відпустки по догляду за дитиною до шести років без збереження заробітної плати

Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка, а також інші документи, які  відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

Розмір надбавки за вислугу років змінюється з місяця, наступного за тим, в якому виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного та правильного розрахунку стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з дня подання працівником таких документів.

На практиці у навчальних закладах документи, потрібні для встановлення стажу педагогічної роботи та нарахування надбавки за вислугу років, переглядаються щорічно на всіх працівників, завдяки чому кадровики та бухгалтера не витрачають час протягом року на виявлення тих працівників, у яких з’являється право на таку надбавку чи збільшується її відсоток. Здійснюється це шляхом створення тарифікаційної комісії, яка й вирішить ці питання, але для цього слід буде вчинити наступні дії:

  1. Наприкінці поточного навчального року (тобто у травні – червні ― залежно від навчального  закладу)  створити тарифікаційну комісію на наступний навчальний рік, повноваження та діяльність якої затвердити відповідним наказом (Зразок 1).
  2. До складу тарифікаційної комісії включити керівника навчального закладу, голову профспілкового комітету та інших працівників. Кількість членів комісії повинна бути непарною.
  3. На кожного працівника закладу освіти завести картку-довідку з нарахування стажу педагогічної роботи у довільній формі, до якої включити періоди трудової діяльності, розмір надбавки за вислугу років та дату, на яку зроблено розрахунок стажу. Раз на рік ознайомлювати працівника з даними записами.
  4. Скласти протокол про підсумки роботи комісії і завірити його підписами членів комісії та затвердити керівником закладу освіти (Зразок 2).
  5. Узагальнити результати роботи комісії наказом, скласти тарифікаційну відомість на відповідний навчальний рік, як додаток до наказу. Ознайомити кожного працівника з наказом та тарифікаційною відомістю під підпис.

Зразок 1

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55 

НАКАЗ

14.05.2013 р.                                                             м. Черкаси                                                         № 245

Про створення тарифікаційної комісії

на 2013 – 2014 навчальний рік

З метою правильності визначення педагогічного стажу роботи працівників та встановлення їм надбавки за вислугу років,

НАКАЗУЮ:

1. Призначити тарифікаційну комісію у складі:

Голова: Миколайчук І. В., директор;

Секретар: Тимченко О. Р., вчитель географії;

Члени комісії: Білоус М. Т., заступник директора з навчально-виховної роботи; Сергієнко Л. С., вчитель біології; Марченко О. Д., голова профспілкового комітету.

2. Тарифікаційній комісії:

2.1. Провести перевірку усіх трудових книжок працівників навчального закладу. Ознайомити під підпис кожного співробітника із записами його трудової книжки.

Термін: до 14.06.2013 р.                                                                       Відповідальний: Білоус М. Т.

2.2. Здійснити перевірку документів про освіту, даних про педагогічний стаж, встановлення кваліфікаційних категорій та присвоєння педагогічних звань.

Термін: до 14.06.2013 р.                                                                       Відповідальний: Білоус М. Т.

2.3. Ознайомити під підпис у тарифікаційній відомості на 2013 – 2014 навчальний рік кожного працівника.

Термін: до 03.09.2013 р.                                                                       Відповідальний: Тимченко О. Р.

3. Комісії провести необхідну роботу та надати матеріали для узгодження з профспілковим комітетом.

Термін: 01.07.2013 р.                                                                             Відповідальний: Тимченко О. Р.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                                                Миколайчук                                       І. В. Миколайчук

 

Зразок 2

Протокол № 1 

Засідання тарифікаційної комісії  

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55 

12.06.2013 р.

Голова: Миколайчук І. В., директор;

Секретар: Тимченко О. Р., вчитель географії;

Члени комісії: Білоус М. Т., заступник директора з навчально-виховної роботи; Сергієнко Л. С., вчитель біології; Марченко О. Д., голова профспілкового комітету.

Порядок денний:

Про встановлення педагогічного стажу роботи працівників.

СЛУХАЛИ:

Білоус М. Т., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка доповіла про встановлення педагогічного стажу роботи працівників закладу освіти.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити стаж роботи педагогічних працівників закладу освіти станом на 12 червня 2013 року:

з/п

ПІБ

Загальний стаж

Педагогічний стаж

днів

місяців

років

днів

місяців

років

1.

Іванова Н. М.

18

3

15

12

05

9

2.

Петрова С. О.

21

11

8

21

11

8

3.

……..

 

 

 

 

 

 

 

Голова                                                   Миколайчук                                      І. В. Миколайчук

Секретар                                               Тимченко                                           О. Р. Тимченко

Члени комісії:                                        Білоус                                                М. Т. Білоус 

                                                              Сергієнко                                          Л. С. Сергієнко

                                                              Марченко                                          О. Д. Марченко   

 

На практиці досить часто виникають питання щодо розрахунку педагогічного стажу для нарахування надбавок, наприклад:

Чи зараховується до педагогічного стажу час навчання у вищому навчальному закладі?

Слід памятати, що відповідно до Порядку № 78 до стажу для встановлення надбавок включається тільки період педагогічної роботи, тобто період навчання не враховується.

З якого періоду відпустка для догляду за дитиною до досягення нею трирічного віку не зараховується до педагогічного стажу?

Законодавством не передбачено призупинення перебігу нарахування педагогічного стажу на час якогось періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Як підтвердити педагогічний стаж, якщо в трудовій книжці відсутній запис викладацької роботи за сумісництвом?

Трудова книжка є основним документом для визначення стажу роботи, але не єдиним. В цьому разі до тарифікаційної комісії необхідно надати довідку про роботу за сумісництвом в іншому освітньому закладі.

Наприкінці ще раз підкреслимо, що Порядком № 78 передбачені правила обчислення педагогічного стажу тільки для встановлення надбавок за вислугу років.

 

Надія БРАТАНІЧ,

керівник консалтингової групи