№21 (81) 2014 / Кадрове діловодство

Подаємо звіти до органів державної статистики

Одним з обов’язків кадрової служби є подання або участь у підготовці різноманітної звітності до державних органів. Це важлива і відповідальна частина роботи кадровика, адже звіти мають бути правильно і точно заповнені та своєчасно подані. А для цього, перш за все, слід знати, які звіти, до яких установ і в які терміни подаються. Отже, наразі розглянемо звіти, які подаються до органів державної статистики. 

Відповідно до Закону України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 р. № 2614-ХІІ, юридичні особи всіх форм власності та їхні відокремлені підрозділи є респондентами державних статистичних спостережень і зобов’язані безкоштовно в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку. Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси і строки подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є обов'язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органів державної статистики.

Звітно-статистична документація, тобто  форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, затверджуються Державною службою статистики України (далі ― Держстат). Форми звітності періодично змінюються, тому слід бути уважними і використовувати тільки актуальні форми.

Види звітів

Звіт з праці за формою № 1-ПВ (місячна).

Форму звіту затверджено наказом Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239 (далі ― Наказ № 239). Звіт подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 7-го числа після звітного періоду. Заповнюється звіт відповідно до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затвердженої наказом Держстату від 26 жовтня 2009 р. № 403.

Звіт з праці за формою № 1-ПВ (квартальна).

Звіт за останній квартал 2014 року подається за формою, затвердженою Наказом № 239. Та з наступного року ця форма втратить чинність і за перший квартал 2015 року потрібно буде подавати звіт за новою формою, затвердженою Наказом Держстату від 5 серпня 2014 р. № 224 (далі ― Наказ № 224).

Звіт подають юридичні особи, та їх відокремлені підрозділи до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 7-го числа місяця після звітного періоду. Заповнюючи звіт, слід керуватися Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затвердженою наказом Держстату від 26 жовтня 2009 р. № 404.

Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання за формою № 6-ПВ (річна).

Форма № 6-ПВ також була нещодавно змінена. Тим же Наказом № 224 затверджена нова форма, яка вводиться зі звіту за 2014 рік.

Звіт заповнюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 6 листопада 2006 р. № 508.

Звіт подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 7-го лютого після звітного періоду.

Звіт про стан умов праці, пільги, компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за формою № 1-ПВ (умови праці).

Цей звіт подають не всі підприємства, а тільки ті, які здійснюють наступні види економічної діяльності:

― сільське господарство;

― лісове господарство та рибне господарство;

― видобувна промисловість і розроблення кар’єрів;

― переробна промисловість;

― постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

― водопостачання;

― каналізація, поводження з відходами;

― будівництво;

― транспорт;

― складське господарство;

― поштова та кур’єрська діяльність,

Форма звіту затверджена наказом Держстату від 7 серпня 2013 р. № 238. Звіт подається один раз на два роки до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності підприємства не пізніше 28 лютого після звітного року. Звіт складають підприємства та організації незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

Звіт про травматизм на виробництві у 2014 році за формою № 7-тнв (річна).

Починаючи зі звіту за 2014 рік, цей звіт подається за новою формою, затвердженою Наказом Держстату від 18 серпня 2014 р. № 242. Звіт подається щороку всіма юридичними особами органу державної статистики за місцезнаходженням. Термін подання звіту за 2014 рік ― не пізніше 28 лютого 2015 року.

Звіт про витрати на утримання робочої сили за формою № 1-РС.

Звіт подається один раз на чотири роки, у 2015 році ― подається за 2014 рік. Форму звіту затверджено наказом Держстату від 7серпня 2014 р. № 227. Заповнюється звіт відповідно до Інструкції  щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили», затвердженої наказом Держстату від 7 жовтня 2010 р. № 414. Звіт подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики. Термін подання у 2015 році ― не пізніше 7 квітня.

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за формою № 9-ДС (річна).

Форма затверджена Наказом № 224. Звіт подають раз на рік установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» до органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 7 лютого.

Звіт заповнюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів», затвердженої Наказом Держстату 7жовтня 2010 р. № 415.

Загальний порядок подання

Готуючи інформацію для заповнення звітів, слід керуватись Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держстату від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі ― Інструкція № 286). Дані, зазначені у звітності, мають бути достовірними і подаватися у повному обсязі. Слід також дотримуватись строків, визначених для подання звітів.

Форми державних статистичних спостережень заповнюються на основі типових форм первинної облікової документації, до якої належать:

― накази про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;

― особові картки працівників за типовою формою № П-2;

― накази про надання відпусток;

― табель обліку використання робочого часу;

― розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості;

― особові рахунки;

― трудові договори (контракти);

― цивільно-правові договори;

― інші документи первинного та бухгалтерського обліку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральній формах, а також розміри пільг і компенсацій.

Оскільки для заповнення звітів використовуються дані з табеля обліку використання робочого часу, слід зауважити, що відповідно до п. 1.7. Інструкції № 286 відмітки в табелі про причини неявок здійснюються лише на основі документів, оформлених належним чином (листки непрацездатності, листки простоїв, довідки про виконання державних або громадських обов’язків тощо). 

Для заповнення звітів використовуються різні показники кількості працівників, зокрема, середньооблікова, облікова, середня чисельність тощо. Ці показники обчислюються відповідно Інструкції № 286. Показники кількості працівників відображаються у цілих одиницях.

Звіти подаються за точно встановлений календарний звітний період: місяць, квартал, період з початку року або рік. Місячний звіт складається за період з першого до останнього (включно) числа звітного місяця, квартальний звіт ― за період з 1 січня до останнього (включно) числа третього місяця звітного кварталу, річний ― за період з 1 січня по 31 грудня.

У разі виявлення помилок у формах державних статистичних спостережень з праці виправлення даних підприємствами проводяться у звітах за період (місяць, період з початку року, рік), у якому були допущені помилки, а також в усіх наступних звітах.

Виправлення даних здійснюється відповідно до Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 10 травня 1994 р. № 94.

Однойменні показники, що містяться у різних формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

Подання звітів відокремленими та структурними підрозділами

Відповідно до п. 1.2. Інструкції № 286 юридичні особи подають форми державних статистичних спостережень за місцезнаходженням, включаючи дані щодо відокремлених (філія, представництво) та структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць тощо), які розташовані на одній з нею території (місто, район).

Відокремлені підрозділи, розташовані в іншому місті або районі, ніж їхнє головне підприємство, подають звіти з праці безпосередньо органу державної статистики за місцезнаходженням. Якщо відокремлені підрозділи не ведуть первинного обліку щодо робочого часу та нарахувань заробітної плати працівників, звіти за них складає головне підприємство і надає органу державної статистики за місцезнаходженням підрозділу.

Якщо підприємство має структурні підрозділи, що розташовані на іншій адміністративній території (місто, район) або займаються іншими видами діяльності, ніж саме підприємство, та складають значну питому вагу (не менше 30%) у загальній кількості працівників, підприємство подає органу державної статистики за своїм місцезнаходженням звіти з праці щодо структурних підрозділів із зазначенням території розташування та виду економічної діяльності.

Відповідальність за порушення

Звіти слід дуже уважно заповнювати, не допускаючи недостовірності або надання даних не в повному обсязі, обов’язково дотримуватись встановлених строків щодо їх подання, адже Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень. Так, ст. 1863 вищезазначеного кодексу визначені розміри штрафів:

― за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку ― накладається штраф на громадян у розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності ― від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

― за ці ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення ― штраф для громадян ― від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності ― від п’ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

― за приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень — накладається штраф для громадян ― від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності ― від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вікторія ГАЛКІНА