№13 (169) 2018 / Кадрове діловодство

Створення служби охорони праці: порядок і документація

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці. Дізнайтеся, як створити таку службу, які організаційні документи для цього слід оформити, а також на кого покласти відповідні обов’язки з охорони праці, якщо на підприємстві працює менше 50 осіб і відповідно до законодавства службу з охорони праці створювати не обов’язково.

Правові підстави

Насамперед зазначимо, що згідно зі ст. 13 Закону № 2694 роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, для чого він забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у т. ч. створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.

Таким чином, у ст. 13 Закону № 2694 йдеться не лише про необхідність утворення відповідних служб, а й про призначення посадових осіб, які вирішуватимуть конкретні питання у сфері охорони праці. Більш детально про вимоги щодо утворення служби охорони праці, зокрема, з врахуванням загальної чисельності працівників підприємства, йдеться у ст. 15 Закону № 2694, у якій зазначено, що на підприємстві з кількістю працюючих:

50 і більше осіб ― роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення № 255;

менше 50 осіб ― функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку;

менше 20 осіб — для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Слід зазначити, що коли у Законі № 2694 використовується поняття «служба охорони праці», то не завжди мається на увазі окремий структурний підрозділ певного виду і саме з такою назвою — у таких випадках найчастіше йдеться про відповідне узагальнене поняття. Так, структурний підрозділ, який виконує функції з охорони праці, може мати на різних підприємствах різні назви (приміром, відділ з охорони праці чи служба безпеки праці), а також, як видно зі ст. 15 Закону № 2694, у відповідних випадках функції служби охорони праці може виконувати навіть один працівник (без створення окремого спеціалізованого структурного підрозділу).

Зазначене підтверджується і положеннями ст. 64 Господарського кодексу України (далі ― ГК), де, серед іншого, зазначається, що:

― підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо);

― підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Таким чином, на конкретному підприємстві для виконання функцій служби охорони праці може бути утворений і сектор охорони праці, і управління охорони праці тощо. При цьому залежність виду функціонального структурного підрозділу (сектор, управління, відділ, служба і т. д.) від чисельності його працівників або його напрямків діяльності для переважної частини підприємств на цей час законодавчо не унормована, хоча для органів державної влади або окремих бюджетних установ така залежність і може бути передбачена відповідними нормативно-правовими актами . Наприклад, у п. 31 постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12 березня 2005 р. № 179 зазначено, що у:

― складі департаменту повинно бути не менш як два управління;

― складі управління має бути не менш як два самостійних відділи;

відділі штатна чисельність працівників повинна бути не менше ніж п’ять одиниць в обласній державній адміністрації та не менше ніж три одиниці у районній державній адміністрації;

секторі штатна чисельність працівників може бути не менше ніж дві одиниці.

Структура і чисельність служби охорони праці

Враховуючи специфіку конкретного підприємства, окремий структурний підрозділ з охорони праці може бути і не доречно утворювати (приміром, якщо підприємство займається наданням певних консультаційних (юридичних, бухгалтерських тощо) послуг й, відповідно, не має виробничих відділів). За таких обставин, навіть якщо кількість працівників і становить 50 чи більше осіб, роботодавець може покласти відповідні обов’язки з охорони праці (функції служби охорони праці) лише на одного працівника — за таких обставин саме він і вважатиметься «службою охорони праці» у розумінні Закону № 2694. Але зверніть увагу, що у такому випадку, тобто коли на підприємстві працює понад 50 осіб, а функції служби охорони праці виконує лише один працівник, така робота для нього може бути лише основною, а не роботою за сумісництвом, як це припустимо у разі, якщо кількість працівників підприємства менше 50 осіб.

Утворювати ж окремий структурний підрозділ з охорони праці потрібно лише тоді, коли чисельність його працівників буде не менше двох. При цьому у складі такого структурного підрозділу, якщо він виконує функції служби охорони праці, не можуть бути працівники, які спеціалізуються на виконанні обов’язків, які не пов’язані із питаннями охорони праці. Це пояснюється тим, що згідно з п. 5.5. Типового положення № 255 працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом № 2694, Типовим положенням № 255 та системою управління охороною праці на підприємстві.

Також слід зазначити, що конкретна чисельність працівників служби охорони праці на одному підприємстві законодавчо не встановлена, але зрозуміло, що їх чисельність має бути достатньою, щоб забезпечити на підприємстві виконання усіх вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці, і залежати від специфіки конкретного підприємства, наприклад, наявності та кількості на ньому працівників на роботах з підвищеною небезпекою, типу виробничого обладнання, особливостей умов праці тощо.

Якщо раніше на підприємстві відповідні функції служби охорони праці виконував лише один працівник, але згодом у зв’язку, приміром, із збільшенням загального обсягу діяльності підприємства, початком використання на підприємстві нового обладнання або виробництва нових видів продукції, які потребують підвищеної уваги з точки зору охорони праці (техніки безпеки), зазначений працівник буде вже не в змозі виконувати усі функції служби охорони праці, роботодавець або керівник підприємства, у межах наданих йому повноважень, може прийняти рішення про збільшення працівників служби охорони праці та утворення окремого структурного підрозділу відповідного напрямку діяльності.

Реалізація відповідного рішення роботодавця або керівника підприємства здійснюється у т. ч. шляхом розробки і затвердження відповідних організаційних документів чи внесення відповідних змін до тих з них, які вже затверджені на підприємстві, зокрема, до основного з таких документів, як штатний розпис підприємства.

Але перед тим, як внести відповідні зміни до штатного розпису, слід визначити, серед іншого, у вигляді якого саме структурного підрозділу буде створено службу охорони праці та які саме посади і в якій кількості у ній мають бути. Тому розробці штатного розпису часто передує розробка окремих інших документів або внесення змін до вже існуючих, наприклад, «Структура і штатна чисельність» — організаційний документ, у якому визначається перелік структурних підрозділів юридичної особи, посад та відомості про кількість штатних одиниць (Зразок 1).

Зразок 1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Монтажник»

Прокопенко      В. Г. Прокопенко02.10.2017 р.

 

СТРУКТУРА І ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ на 2018 рік

Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажник»

(витяг)

№ з/п

Структурні підрозділи та посади

Кількість штатних одиниць

Адміністрація

1.

Директор

1

2.

Заступник директора з технічних питань

1

3.

Заступник директора з загальних питань

1

4.

Секретар

1

Бухгалтерія

5.

Головний бухгалтер

1

6.

Бухгалтер І категорії

2

7.

Касир

1

Відділ охорони праці

8.

Начальник відділу охорони праці

1

9.

Інженер з охорони праці ІІ категорії

1

10.

Фахівець з пожежної безпеки

1

УСЬОГО:

195

       

Заступник директора

з загальних питань                                  Коган                                     С. С. Коган

 

Головний бухгалтер                               Варава                                  Р. П. Варава

 

Підбір назв посад для підрозділу з охорони праці

Зауважимо, що під час визначення найменувань посад (професій) у вищенаведеному та відповідних інших документах підприємства слід обов’язково дотримуватися вимог Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі ― КП), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327, про що зазначено, зокрема, і у п. 1.5. Типового положення № 255.

Як правило, очолює відповідний структурний підрозділ з охорони праці (як і будь-який інший структурний підрозділ) його керівник. На цей час у КП передбачено лише одну професійну назву роботи такого керівника відповідної спеціалізації ― «Начальник відділу охорони праці» (з відповідним кодом КП 1232), яка належить до професійного угруповання КП 1232 «Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин».

Разом з тим, потрібні назви посад керівників можна утворювати і від відповідних узагальнених професійних назв робіт КП «керівного напрямку» згідно з Приміткою 2 Додатку В до КП, якою передбачено, що назви посад можна розширювати термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах, наприклад:

― код КП 1229.7 «Завідувач сектору» (угруповання 1229.7 «Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності») ® код КП 1229.7 «Завідувач сектору охорони праці»;

― код КП 1232 «Начальник служби» (угруповання 1232 «Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин» ® код КП 1232 «Начальник служби охорони праці».

Крім того, згідно з Приміткою 1 Додатку В до КП можна утворювати і похідні назви посад з використанням різних похідних слів (заступник, провідний, помічник, старший тощо) з тими же кодами КП, приміром:

― код КП 1232 «Начальник відділу охорони праці» ® код КП 1232 «Заступник начальника відділу охорони праці»;

— код КП 2149.2 «Інженер з охорони праці» (угруповання 2149.2 «Інженери (інші галузі інженерної справи)» ® код КП 2149.2 «Провідний інженер з охорони праці».

Також можна утворювати «одночасно» похідні й розширені назви посад, наприклад:

― код КП 1210.1 «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» (угруповання 1210.1 «Керівники підприємств, установ та організацій») ® код КП 1210.1 «Заступник директора підприємства з охорони праці».

Від редакції: Зверніть увагу, що у випадку, коли роботодавець вирішить, що функції служби охорони праці на підприємстві буде виконувати один працівник, то ним має бути не «начальник» такої служби (відділу, сектору тощо), а «Інженер з охорони праці» — адже така служба не може вважатися окремим структурним підрозділом підприємства, та, відповідно, один працівник не може бути керівником структурного підрозділу, якого фактично не існує.

Також у КП є й інші професійні назви робіт, що пов’язані з різними питаннями охорони праці, але вони застосовуються, як правило, не на «звичайних» підприємствах, а у спеціалізованих (страхових, контролюючих, медичних) організаціях, приміром:

― код КП 1229.7 «Головний страховий експерт з охорони праці» (угруповання 1229.7 «Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності»);

― код КП 2412.2 «Страховий експерт з охорони праці» (угруповання 2412.2 «Професіонали в галузі праці та зайнятості»);

― код КП 3152 «Інспектор з охорони праці» (угруповання 3152 «Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості»);

― код КП 2412.2 «Експерт з умов праці» (угруповання 2412.2 «Професіонали в галузі праці та зайнятості»);

― код КП 2225.2 «Лікар з гігієни праці» (угруповання 2225.2 «Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи»).

Схема посадових окладів

Також на підприємстві може розроблятися і затверджуватися такий документ, як «Схема посадових окладів» (Зразок 2). Як зазначається у листі Міністерства соціальної політики України від 17 березня 2017 р. № 741/0/101-17/282, схема посадових окладів ― це повний перелік посад, необхідних для нормального функціонування підприємства, для кожної з яких визначено розмір посадового окладу. У схемі передбачено два розміри посадових окладів ― мінімальний і максимальний. Така «вилка» посадових окладів дає змогу диференціювати рівні оплати праці працівників, які виконують однакову роботу з різними результатами, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації, відповідальному ставленню до виконання своїх обов’язків.

Фактичний оклад конкретного працівника встановлюється в межах «вилки» з урахуванням ситуації на ринку праці, особистих якостей і заслуг працівника, його завантаженості та напруженості його праці.

Зразок 2

 

 

ПОГОДЖУЮ                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Профспілковий представник                                      Директор ТОВ «Монтажник»

Власенко М. М.                                                 Прокопенко  В. Г. Прокопенко

02.10.2017 р.                                                     02.10.2017 р.

 

Схема

посадових окладів (тарифних ставок)

працівників ТОВ «Монтажник»

(витяг)

 

№ з/п

Найменування посади (професії)

Місячний оклад,

грн

8.

Начальник відділу охорони праці

12 000

9.

Інженер з охорони праці ІІ категорії

7 500 – 8 500

10.

Фахівець з пожежної безпеки

5 500 – 6 000

 

Головний бухгалтер                               Варава                                  Р. П. Варава

 

Також слід зазначити, що згідно з ч. 2 ст. 97 Кодексу законів про працю України (далі ― КЗпП) схеми посадових окладів, а також форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності ― з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються роботодавцем з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 97 КЗпП, і відбиваються, як правило у штатному розписі підприємства.

Зауважимо, що при встановленні розмірів посадових окладів працівників служби охорони праці роботодавцю слід враховувати і вимоги п. 5.4. Типового положення № 255, згідно з яким роботодавець має забезпечувати стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб (ч. 5 ст. 15 Закону № 2694).

У бюджетних закладах посадові оклади і співвідношення між ними мають відповідати постанові КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 та/або відповідним іншим нормативно-правовими актами з питань оплати праці відомчого характеру.

Штатний розпис

У зв’язку з прийняттям роботодавцем рішення про утворення структурного підрозділу з охорони праці, а також відповідно до розглянутих вище організаційних документів (за їх наявності на підприємстві), затверджується і новий штатний розпис підприємства, або вносяться відповідні зміни до раніше затвердженого. Штатний розпис — це локальний організаційний документ, в якому визначається перелік посад (професій), кількість штатних одиниць, розмір посадових окладів, надбавок і доплат за умови, що останні передбачені системою оплати праці й мають постійний характер (наприклад, за ранг державного службовця, науковий ступінь, вчене звання, вислугу років, роботу в нічний час тощо).

Зауважимо, що штатний розпис, на відміну від згаданих вище документів, є обов’язковим для підприємства організаційним документом і його наявність передбачена у відповідних нормативно-правових документах, наприклад, у ГК. Крім того, у штатному розписі встановлюється вже не «вилка» окладів для відповідних посад, а їх фіксований розмір.

Також, хоча згідно з ч. 3 ст. 64 ГК підприємства і самостійно розроблюють свій штатний розпис, у той же час при розробці штатного розпису організаціями бюджетної сфери слід дотримуватися порядку, який визначений постановою КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28 лютого 2002 р. № 228 та можливими іншими нормативно-правовими актами відомчого характеру.

У більшості випадків штатний розпис затверджується на один рік. Проте, у разі необхідності, до нього можуть бути внесені зміни і протягом року. Це може статися у т. ч. й у випадку зміни структури підприємства — зокрема, створення на ньому структурного підрозділу з охорони праці. Зауважимо, що кількість і періодичність внесення змін до штатного розпису протягом року законодавством не обмежуються.

Зміни до штатного розпису здійснюються на підставі наказу керівника підприємства. При цьому у випадку структурної перебудови підприємства, як правило, видається наказ про затвердження нового штатного розпису і скасування чинного — переважно з першого числа наступного після дати наказу місяця (Зразок 3). В інших випадках наказом зміни до штатного розпису вносяться без його перезатвердження.

Зразок 3

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНТАЖНИК»

 

НАКАЗ

 

10.10.2017 р.                                       м. Київ                                            № 97-од

 

Про затвердження

нового штатного розпису

ТОВ «Монтажник»

 

У зв’язку із затвердженням нової організаційної структури ТОВ «Монтажник» від 02.10.2017 р.,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити штатний розпис ТОВ «Монтажник»» (додається) та ввести його в дію з 1 січня 2018 р..

Наказ «Про затвердження штатного розпису ТОВ «Монтажник» від 15.12.2016 р. № 199-од вважати таким, що втратив чинність з 01.01.2018 р..

Начальнику відділу кадрів Прокопчуку С. І. у встановленому порядку організувати роботи з підготовки проекту «Положення про відділ охорони праці» та проектів посадових інструкцій працівників відділу охорони праці та представити їх на затвердження до 10.12.2017 р..

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Підстави:  1. Організаційна структура ТОВ «Монтажник» від 02.10.2017 р..

                  2. Схема посадових окладів ТОВ «Монтажник» від 02.10.2017 р..

 

Директор                                        Прокопенко                           В. Г. Прокопенко

 

З наказом ознайомлений:

10.10.2017 р.                                   Прокопчук                               С. І. Прокопчук

 

 

 

Додаток до наказу

Директора ТОВ «Монтажник»

від 10.10.2017 р. № 97-од

 

Штатний розпис ТОВ «Монтажник» на 2018 р.

(витяг)

 

Вводиться у дію з 01.01.2018 р.

 

№ з/п

Найменування

структурного

підрозділу

Найменування посади

(професії)

Код за Класифікатором

професій

Кількість

штатних

одиниць

Посадовий

оклад,

грн

Надбавки,

доплати,

грн

Місячний фонд

заробітної плати,

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Адміністрація

Директор

1210.1

1

25 000

5 000

30 000

Заступник директора з технічних питань

1210.1

1

20 000

4 000

24 000

Заступник директора з загальних питань

1210.1

1

18 000

3 000

21 000

Секретар

4115

1

5 000

500

5 500

2.

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

1231

1

15 000

2 000

17 000

Бухгалтер І категорії

3433

2

8 000

16 000

Касир

4211

1

5 000

5 000

3.

Відділ охорони праці

Начальник відділу охорони праці

1232

1

12 000

12 000

Інженер з охорони праці ІІ категорії

2149.2

1

8 000

8 000

Фахівець з пожежної безпеки

3439

1

5 500

5 500

4.

Відділ кадрів

Начальник відділу кадрів

1232

1

12 000

2 000

14 000

Інспектор з кадрів

3423

1

6 000

6 000

 

Зауважимо, що незалежно від прийняття змін до штатного розпису або затвердження нового штатного розпису, попередні його версії, а також деякі пов’язані з ним інші документи мають зберігатися на підприємстві (архіві) протягом певного часу, зазначеного у Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі — Перелік № 578/5). Так, згідно з п. 37. Переліку, штатні розписи та переліки змін до них зберігаються за місцем складання і затвердження на підприємствах (установах, організаціях), в діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду, довічно, а де не створюються — протягом 75 років (для інших організацій термін їх зберігання складає три роки). Проекти штатних розписів та документи (довідки, пропозиції, виводи) з їх розробки зберігаються на всіх підприємствах протягом трьох років (п. 38 Переліку № 578). Зверніть увагу, що обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який йде за роком завершення їх діловодством (наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2018 році, почнеться з 1 січня 2019 року).

Володимир НАВРОЦЬКИЙ,

експерт з кадрового діловодства