№9 (93) 2015 / Професійна класифікація

У саду та на городі ― кадри діють, земля ― родить

Сучасний сільськогосподарський бізнес давно перестав бути банальним перепродажем продукції сільських господарств. Підприємці аграрної галузі, які прийшли на цей ринок «всерйоз і надовго», намагаються ефективно господарювати та налагодити етапи на всьому ланцюжку виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Але зрозуміло, що для цього, насамперед, потрібні кваліфіковані працівники, з пошуком яких та обранням для них професійної назви роботи іноді виникають деякі труднощі. Отож, наразі з’ясуємо, що необхідно знати роботодавцям та працівникам відділу кадрів, аби вдало організувати роботу в аграрній сфері й не помилитися під час вибору потрібних посад для працівників свого підприємства.

Законодавче підґрунтя

Правове забезпечення діяльності підприємців-аграріїв включає, зокрема, наступні законодавчі акти:

― Земельний кодекс України;

― Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 р. № 2114-XII;

― Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР;

― Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. № 973-IV;

― Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудня 2002 р. № 411-IV;

― Закон України «Про племінну справу у тваринництві» від 15 грудня  1993 р.  № 3691-XII.

Слід зауважити, що поняття «аграрна сфера» та «сільське господарство» не є тотожними.

Аграрна сфера, окрім рослинництва й тваринництва, включає ще й діяльність з подальшого перероблення сільськогосподарської продукції. Таким чином, якщо розглянути види економічної діяльності, що безпосередньо відносяться до аграрного виробництва, то у Класифікаторі видів економічної діяльності (далі ― КВЕД), затвердженому наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. № 457 (із змінами і доповненнями від 29 листопада 2010 р. № 530), вони розташовані у секції «А»:

― розділ 1 «Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг», групи 01.1 – 01.6;

― розділ 10 «Виробництво харчових продуктів»;

розділ 11 «Виробництво напоїв»;

розділ 12 «Виробництво тютюнових виробів».

Крім того, аграрний профіль деяких видів економічної діяльності можна помітити у секції «F» «Будівництво» (проектування та підготовку полів, наприклад, терасування сільськогосподарських угідь, дренаж, підготовку рисових полів тощо), у секції «G» «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» (діяльність закупівельних і кооперативних організацій, що задіяні у торгівлі продукцією сільського господарства), секції «N» «Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування», розділ 81.30 «Надання ландшафтних послуг».

Відповідно, роботодавцеві в аграрній сфері сьогодні потрібні не тільки жваві реалізатори м’яса, молока, овочів та фруктів на базарі, а й організатори фірмової торгівлі, фахівці з оброблення землі, агрохімії, переробки дарів полів і ферм та інші. Отож, розглянемо кадровий потенціал, який може застосовуватись для виконання цих завдань.

Наскрізні професії (посади) аграрної сфери

Мова йде про посади, що застосовуються незалежно від аграрної спеціалізації підприємства (кооперативу, фермерського господарства). Деякі з цих професій із кодами Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі ― КП) наведені у Таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п

Назва професії (посади)

Код КП

Основні завдання та обов’язки

1.

«Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.)»

 

1311

Здійснює оперативне керівництво справами кооперативу відповідно до функцій, визначених статутом кооперативу. Забезпечує виконання рішень загальних зборів. Відповідає за виробничо-фінансову діяльність кооперативу. Є матеріально відповідальною особою за основні засоби виробництва, обігові кошти, устаткування та все майно кооперативу. Підписує та затверджує разом з бухгалтером грошово-видаткові документи, баланс кооперативу. Забезпечує провадження бухгалтерського обліку в установленому порядку і відповідає за його правдивість згідно із затвердженим положенням та чинним законодавством. Здійснює формування доходу кооперативу за рахунок надходжень від господарської діяльності, а також його використання на сплату податків та інших обов’язкових платежів, на погашення кредитів, покриття збитків, проведення відрахувань у фонди кооперативу, кооперативні виплати, виплату частки доходу на паї.

2.

«Головний інженер сільськогосподарського  підприємства»*

 

 

1229.7

Організує роботу з впровадження комплексної механізації, автоматизації, електрифікації і передових методів організації сільськогосподарського виробництва з метою прискорення темпів зростання виробництва і продуктивності праці. Забезпечує постійне підвищення рівня механізації технологічних процесів з виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення затрат праці на її виробництво і ефективне використання виробничих засобів. Організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машинно-тракторного й автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабкострумового устаткування, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності.

3.

«Робітник фермерського господарства»

6131

Виконує сільськогосподарські та меліоративні роботи на колісних тракторах гусеничних тракторах, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з цими тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до вимог агротехніки й агротехнології. Підготовляє, висіває, висаджує посівний та садивний матеріал (зернові, кормові, технічні, овочеві, плодо-ягідні культури тощо). Комплектує машинно-тракторні агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах, автомобілях категорій «В» і «С» з додержанням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів. Проводить технічне обслуговування тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і меліоративних машин, технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських і меліоративних машин та пристроїв до них. Визначає та усуває несправності тракторів, сільськогосподарських машин, автомобілів. Ремонтує, складає та регулює вузли й агрегати середньої складності сільськогосподарських машин, тракторів із заміною окремих вузлів і деталей. Проводить технічне обслуговування, ремонт, налагодження та регулювання простих машин і устаткування тваринницьких ферм та комплексів. Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин. Оформляє первинні документи з обліку робіт на машинно-тракторних агрегатах, шляхові документи. Веде інші документи первинного бухгалтерського обліку (за умови самостійного ведення господарства). Виконує ручні та частково механізовані роботи з догляду за коровами та іншим поголів’ям великої рогатої худоби.

*Назва посади утворена за допомогою розширюючих слів, які уточнюють місце роботи та сферу діяльності, відповідно до Примітки 2 Додатку В до КП; у випуску 2 («Сільське господарство та пов’язані з ним послуги») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників вона має саме такий вигляд.

Зауважимо, що в аграрному виробництві широко застосовуються й інші наскрізні професії: «Бухгалтер», «Водій автотранспортних засобів», «Експедитор», «Комірник» тощо.

Надалі перейдемо до розгляду професій ще за двома основними видами аграрного виробництва: рослинництва та тваринництва.

Рослинництво, овочівництво, садівництво

Якщо вчора у виграші був той підприємець-аграрій, хто більше вирощував, то сьогодні ― той, хто вирощує дешевше. Резерви зниження собівартості продукції полів криються у технології ― наборі агроприйомів на конкретному полі. Тому останнім часом все більшу роль у рослинництві відіграють агрономи, агрохіміки та ґрунтознавці. Їх назви посад та основні завдання й обов’язки наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п

Назва професії (посади)

Код  КП

Основні завдання та обов’язки

1.

«Агрохімік»

2213.2

Розроблює і впроваджує агрохімічні заходи щодо підвищення родючості ґрунту та врожайності сільськогосподарських культур. Враховуючи біологічні особливості вирощування рослин та ґрунтово-кліматичні умови району, забезпечує ефективність використання органічних і мінеральних добрив, засобів хімізації, найсприятливіших для сільськогосподарських культур. Контролює заготівлю і зберігання, а також правильність внесення в ґрунт добрив. Керує агрохімічною лабораторією господарства.

2.

«Ґрунтознавець»

 

2213.2

Розробляє та організовує виконання заходів із збереження і підвищення родючості ґрунтів. Організовує агрохімічні обстеження сільськогосподарських земель, бере участь у них, а також у відбиранні зразків ґрунтів для аналізів. Контролює якість і своєчасність виконання аналізів. Здійснює методичне керівництво проведенням біо-, фізико-хімічних та технологічних аналізів. Складає характеристики ґрунтів, бере участь у розробці систем добрив.

3.

«Інженер з меліорації»

2142.2

Розробляє науково обґрунтовану технологію проведення агромеліоративних робіт, спрямованих на боротьбу з несприятливими природними умовами, які перешкоджають одержанню високих і сталих урожаїв. Розробляє та впроваджує заходи з ефективного використання меліорованих земель. Організовує раціональне використання водних ресурсів господарства. Складає плани водокористування, графіки поливань сільськогосподарських культур і контролює їх виконання. Забезпечує необхідний режим зрошення відповідно до графіка поливання, а на осушених землях ― необхідний режим осушення, підтримуючи оптимальну вологість ґрунту. Організовує розробку проектно-кошторисної документації на ремонт внутрішньогосподарської зрошувальної, осушувальної і обводнювальної мереж, залучає до її розробки спеціалізовані проектні організації і контролює виконання цих робіт. Забезпечує своєчасний та якісний ремонт і чищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою підтримування її в постійній технічній справності. Забезпечує збереження меліоративної мережі та гідротехнічних споруд. Контролює правильність зберігання і експлуатації меліоративних машин та поливної техніки, ведення обліку і звітності.

4.

«Плодоовочівник»

6111

Виконує основні роботи з підготовки ґрунту до висівання й садіння сільськогосподарських культур (овочевих, плодових, ягідних, розсади). Підготовляє і вносить у ґрунт органічні та мінеральні добрива. Виконує роботи з вапнування ґрунту. Підготовляє й висіває чи садить овочі, саджанці, сіянці плодово-ягідних культур. Виконує всі роботи з догляду за овочевими чи плодово-ягідними культурами, боротьби з хворобами та шкідниками, підготовки отрутохімікатів для оброблення посівів і насаджень, збирання урожаю, з перероблення овочів, плодів і ягід та зберігання продукції згідно з діючими стандартами.

5.

«Фермер»

6131

Здійснює виробничу та комерційну діяльність у фермерському господарстві. Впроваджує передові технології виробництва сільськогосподарської продукції. Провадить роботу, спрямовану на зростання продуктивності господарства. Раціонально використовує землю, сільськогосподарські машини, знаряддя, механізми та інші засоби господарювання.

Поява у КП професійної назви роботи «Фермер» ― відображення українських реалій села, де власники невеликих господарств організовують власне працевлаштування через обробку землі, догляд за свійською худобою та продажем отриманої рослинної та тваринної продукції.

Тваринництво та ветеринарна медицина

Як кажуть самі тваринники: «Кадри, тварини, корми ― три складові успішного розвитку тваринництва». Проблеми цього напряму агропромислового виробництва полягають у тому, що молодь не хоче йти «чистити гній», а механізація й автоматизація виробничих процесів має місце лише на підприємствах, де керівництво дбає про завтрашній день. В умовах відсутності державних програм і планів з розвитку тваринництва, у деяких господарствах знаходять можливість організовувати стажування у країнах ЄС (перш за все, у Польщі). У той же час, випускники деяких українських вищих навчальних закладів аграрного профілю отримують хороші відгуки та запрошення на роботу після стажування на тваринницьких фермах США, Канади, Австралії.

Отож, що вміють ці фахівці, розглянемо в Таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п

Найменування посади

Код КП

Основні завдання та обов’язки

1.

«Зоотехнік»

2213.2

Провадить зоотехнічну роботу на фермах, забезпечуючи підвищення продуктивності тварин, зростання виробництва продуктів тваринництва та підвищення їх якості. Виконує заходи, передбачені планом племінної роботи. Організовує раціональне використання кормів і пасовищ, кормової бази. Веде роботу з підвищення продуктивності тварин. Забезпечує ефективне використання устаткування, приміщень та інших фондів. Веде технічну документацію, організовує облік та складання встановленої звітності з зоотехнії.

2.

«Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва»

2213.2

Здійснює організаційно-технологічне керівництво селекцію тварин, забезпечує технологію і організацію виробництва та переробки тваринницької продукції. Вирішує інженерні завдання з проектування, будівництва, експлуатації об’єктів тваринництва і переробки. Запроваджує сучасні технології заготівлі, зберігання і підготовки кормів до згодовування, розробляє рецепти повнораціонних комбікормів, кормосумішок на основі деталізованих норм годівлі. Контролює повноцінність годівлі, режими і техніку згодовування кормів тваринам. Організовує зимівлю худоби, її літнє утримання і випасання. Контролює кількість та якість продукції, її надходження на переробні підприємства. Визначає відповідність виробленого продукту стандартам і вимогам, затрати праці, матеріалів та коштів у галузі. Організовує племінну роботу, спрямовує її на створення тварин бажаного типу, які добре пристосовані до умов інтенсивного виробництва. Вивчає і впроваджує новітні селекційні програми розведення тварин, ефективні методи та технології відтворення племінних ресурсів, науково-технічні досягнення з питань генетики і селекції. Організовує ведення племінного обліку та документації в обсязі, вста­новленому нормативними документами.

3.

«Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва»

3213

Забезпечує підвищення ефективності та рентабельності виробництва і переробки тваринницької продукції у сільськогосподарських підприємствах. Забезпечує підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин методом сучасної селекції і біотехнології. Створює обґрунтовані умови експлуатації тварин: повноцінна годівля, програмований рівень вирощування молодняка, сучасні технології, оптимальний мікроклімат. Розраховує потребу в кормах. Розробляє збалансовані раціони, контролює режими і техніку годівлі тварин. Організовує раціональне використання кормів та пасовищ. Впроваджує на фермах прогресивні способи утримання, годівлі та догляду за поголів’ям тварин, сучасні методи матеріального стимулювання. Розробляє операційні карти технологічних процесів у тваринництві. Здійснює спрямоване вирощування молодняка. Здійснює оцінку вгодованості забійних тварин та одержаних від них туш. Оцінює свіжість м’яса органолептичними і лабораторними методами для виготовлення м’ясної продукції високої якості. Проводить розрахунок виходу основної продукції для переробки м’яса і виготовлення натуральних м’ясних продуктів. Визначає втрати сировини та вихід готової продукції при виробництві ковбас та м’ясних консервів. Контролює додержання технологічних вимог під час переробки молока, м’яса та іншої продукції тваринництва.

4.

«Готувач кормів (тваринництво)»

6121

Готує корми за рецептами. Запарює, варить, провадить гідротермічну обробку кормів і харчових відходів у кормозапарниках, казанах та чанах. Подрібнює, розмелює, ріже, рубає грубі, соковиті корми, концентрати і корми тваринного походження на машинах з електричним або іншим приводом. Заготовляє водойм корми тваринного та рослинного походження. Дезінфікує приміщення, устаткування, інвентар, тару. Одержує кормові відходи і відпускає готові корми фермам. Провадить облік одержання та витрачання кормів. Виймає корми з башт, ям, траншей, буртів за допомогою підіймальних пристроїв.

5.

«Звірівник»

6124

Доглядає за звірами на користувальних фермах. Годує і напуває їх. Прибирає, чистить, миє і дезінфікує приміщення, клітки, будиночки, устаткування та інвентар. Замінює підстилку. Здійснює заходи з поліпшення утримання звірів, годівлі збалансованими за якістю кормами з метою поліпшення якості шкурок. Стежить за станом здоров’я звірів і надає їм першу допомогу. Підсаджує самок до самців та виконує інші роботи з проведення гону. Надає допомогу самкам під час щеніння. Відсаджує молодняк від самок, зважує, таврує й доглядає за щенятами. Доглядає за звірами на племінних фермах. Виконує заходи з поліпшення племінних якостей звірів та збільшення виходу приплоду. Бере участь у відборі звірів на плем’я, бонітуванні поголів’я, відборі звірів та доборі пар, робить записи в документації з племінної справи. Визначає зрілість хутра для вибіркового забою.

6.

«Оператор інкубаторно-птахівничої станції»

6122

Виконує роботи з інкубації яєць сільськогосподарської птиці, виведення і збереження повноцінних курчат. Забезпечує виконання завдань із закладання яєць (контролює приймання, сортування та закладання інкубаційних яєць); безперебійну роботу інкубаторів та вентиляційних систем. Здійснює контроль за технічно правильною експлуатацією устаткування, механізмів та інших засобів. Перевіряє своєчасність початку та кінця робіт. Контролює та здійснює необхідні заходи щодо запобігання та ліквідації простоїв устаткування. Вживає оперативних заходів щодо запобігання та усунення відхилень від заданих режимів роботи та технологічних процесів, які зашкоджують нормальній роботі цеху інкубації. Разом з лікарем ветеринарної медицини проводить розтин відходів інкубації з метою контролю за життєдіяльністю ембріонів, правильності визначення за статтю. Разом з працівниками зооветслужби аналізує результати розтину та вживає необхідних заходів з поліпшення роботи інкубаційного устаткування.

7.

«Оператор машинного доїння»

6121

Провадить машинне доїння корів трьома і більше апаратами з продуктивністю в середньому по групі на одну фуражну корову понад 3,5 тис. кг молока на рік і на доїльних майданчиках та інших високопродуктивних доїльних установках. Здійснює машинне доїння корів у родильному відділенні та корів-первісток. Привчає корів-первісток до машинного доїння й роздоює їх. Вмикає вакуумний насос та апарати і перевіряє вакуумний режим. Дозує та подає концентровані корми в годівниці за допомогою механізмів. Перевіряє повноту видоювання. Регулює і провадить технічне обслуговування доїльних майданчиків та установок й усуває несправності. Промиває молокопровід, розбирає, промиває та дезінфікує мірні циліндри й доїльні апарати. Вимірює надоєне молоко, провадить розрахунки за вимірювальною таблицею. Оброблює вим’я дезінфікуючими препаратами. Виявляє травми вим’я й виконує роботи з профілактики маститу. Виявляє початок родів тварин та приймає новонароджених. Обтирає новонароджених тварин та припікає пуповину. Відносить новонароджених у профілакторій і розміщує в клітці. Оброблює корову та доглядає за нею після отелення. Розтирає вим’я корів, що отелилися, лікувальними препаратами. Видає ліки новонародженим за приписом лікаря. Опромінює новонароджених кварцовою лампою. Чистить корів.

8.

«Оператор свинарських комплексів і механізованих ферм»

6121

Виконує механізовані роботи з утримання та догляду за холостими і поросними свиноматками, ремонтним молодняком і свинями на відгодівлі на тваринницьких комплексах і за ремонтним молодняком та свинями на відгодівлі в умовах комплексної механізації виробничих процесів. Дозує і роздає корми, напуває, видаляє гній, миє та прибирає приміщення. Виявляє свиноматок в охоті. Вживає заходів щодо збільшення виходу приплоду. Веде інтенсивну відгодівлю свиней збалансованими за поживними речовинами, кормами. Виконує технічне обслуговування машин і механізмів. Навантажує і відправляє знятих з відгодівлі свиней на м’ясокомбінат.

Крім того, у КП наявна низка професійних назв робіт лікарів ветеринарної медицини із кодом 2223.2. Це: «Лікар ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів», «Лікар ветеринарної медицини з біотехнології», «Лікар ветеринарної медицини з лабораторної діагностики», «Лікар ветеринарної медицини м’ясопереробних підприємств» та інші.

Узагальнююче визначення цього професіонала буде таким:

«Лікар ветеринарної медицини» — фахівець, що постійно працює в закладі ветеринарної медицини чи ветеринарній аптеці, або фізична особа – підприємець, яка має кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини та отримала ліцензію на здійснення певних видів діяльності в галузі ветеринарної медицини (у тому числі з ветеринарної практики, виробництва ветеринарних препаратів, роздрібної, оптової торгівлі ветеринарними препаратами, проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт).

 Також слід пам’ятати, що згідно Правилами охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 26 листопада 2012 р. № 1353 (далі ― Правила № 1353), роботодавець зобов’язаний відповідно до вимог нормативної документації:

― забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці;

― створити службу охорони праці;

― за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди);

― не застосовувати працю жінок та неповнолітніх, якщо таке забороняється для конкретних видів робіт;

― забезпечити проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів;

― забезпечити проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи технологій, продукції та сировини.

Оскільки праця робітників-аграріїв й досі залишається доволі складною, виснажливою, а часом ― і небезпечною, то роботодавець має завжди дотримуватися вимог законодавства щодо охорони праці, у тому числі й вищевказаних Правил № 1353, й намагатися створити для своїх співробітників не лише безпечні, а й більш-менш комфортні умови праці, компенсуючи працівникам подекуди не дуже привабливу роботу певними заохоченнями (можливо, регулярними чи періодичними преміями, наданням хоча б на декілька днів більш тривалої щорічної відпустки, аніж передбачено законодавством тощо). А з кваліфікованим персоналом та мінімальною плинністю кадрів і підприємство буде вдало працювати.

Олександр НОСІКОВ,

консультант з кадрового діловодства