Важливі дати березня

 • 262
  • 34
  • 148
   • 48
   • 49
   • 1
   • 24
   • 22
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7
 • 1останній день подання до відділен- ня Фонду соціаль- ного захисту інвалідів за місцем реєстрації підприємства, уста- нови, організації Зві- ту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ (річна) за 2017 рік (за формою, затвердженою нака- зом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. № 42).  

 • 7 останній день подання до органу державної статисти- ки звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за лютий 2018 року (за фор- мою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);

​— передсвятковий день (тривалість ро- боти працівників змен- шується на одну годи- ну як при п’ятиден- ному, так і при шестиденному робо- чому тижні (крім пра- цівників, яким встанов- лено скорочену трива- лість робочого часу)).

 • 8 Міжнародний жіночий день (свят- ковий день).

 • 10 — День зем- левпорядника (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 11 грудня 1999 р. № 1556/99).  

 • 14 — День українського добро- вольця (встановле- но постановою Вер- ховної Ради України від 17 січня 2017 р. № 1822-VIII).

 • 18 ― День працівника податко- вої та митної справи України (встановлено Указом Президента України від 11 жовтня 2013 р. № 554/2013);

― День працівників житлово-комунального господарства і побуто- вого обслуговування населення (встанов- лено Указом Прези- дента України від 15 лютого 1994 р. № 46/94). 

 • 20 — День весняного рівнодення.

 • 25 — День Служби безпеки України (встановлено Указом Президента України від 22 березня 2001 р. № 193/2001).

 • 26 — День Націо- нальної гвардії Украї- ни (встановлено Ука- зом Президента Ук- раїни від 18 березня 2015 р. № 148/2015).

 • 27 — Міжнародний день театру.