Важливі дати березня

 • 293
  • 38
  • 157
   • 41
   • 57
   • 2
   • 28
   • 25
  • 59
   • 1
   • 4
   • 28
   • 16
  • 9
   • 5
   • 3
   • 0
   • 1
  • 8
  • 4
  • 11
  • 7
 • 1останній день подання до відділен- ня Фонду соціаль- ного захисту інвалідів за місцем реєстрації підприємства, уста- нови, організації Зві- ту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ (річна) за 2018 рік (за формою, затвердженою нака- зом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. № 42). 

 • 4 — початок Масля- ного тижня. 

 • 7 останній день подання до органу державної статисти- ки звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за лютий 2019 року (за фор- мою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);

​— передсвятковий день (тривалість ро- боти працівників змен- шується на одну годи- ну як при п’ятиден- ному, так і при шестиденному робо- чому тижні (крім пра- цівників, яким встанов- лено скорочену трива- лість робочого часу)).

 • 8 Міжнародний жіночий день (свят- ковий день).

 • 9 — День земле- впорядника (встанов- лено Указом Прези- дента України від 11 грудня 1999 р. № 1556/99).

 • 11 — Початок Вели- кого посту.  

 • 14 — День українського добро- вольця (встановле- но постановою Вер- ховної Ради України від 17 січня 2017 р. № 1822-VIII).

 • 17 ― День праців- ників житлово-кому- нального господар- ства і побутового обслуговування на- селення (встановле- но Указом Президен- та України від 15 лютого 1994 р. № 46/94). 

 • 18 — День праців- ника податкової та митної справи Украї- ни (встановлено Ука- зом Президента Ук- раїни від 11 жовтня 2013р. № 554/2013). 
 • 20 — День весняного рівнодення.

 • 25 — День Служби безпеки України (встановлено Указом Президента України від 22 березня 2001 № 193/2001).

 • 26 — День Націо- нальної гвардії Украї- ни (встановлено Ука- зом Президента Ук- раїни від 18 березня 2015 р. № 148/2015).

 • 27 — Міжнародний день театру.

 • 31 — переведення годинника о 3 годині ранку на одну годину вперед (відповідно до постанови Уряду від 13 травня 1996 р. № 509).