Важливі дати грудня

 • 3 ― Міжнародний день людей з інвалідністю (прого- лошено Генераль- ною Асамблеєю ООН у 1992 році).

 • 4 ― День замовлення пода- рунків Діду Морозу. Невідомо, чому саме ця дата була обрана для формулювання своїх побажань щодо новорічного подарун- ка, але чому б це і не зробити цього дня, якщо є надія, що Дід Мороз його принесе. 

 • 5 ― День працівників статистики (встанов- лено Указом Прези- дента України від 2 грудня 2002 р. № 1120/2002) ― обран- ня саме цієї дати пов’язано з початком проведення у 2001 році першого Всеук- раїнського перепису населення.

 • 6 — День Збройних Сил України (вста- новлено постановою Верховної Ради Ук- раїни від 19 жовтня 1993 р. № 3528-XII).  

 • 7останній день подання до органу державної статисти- ки звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за листо- пад 2019 року (за формою, затвердже- ною наказом Держ- стату від 10 червня 2016 р. № 90).

 • 10 ― День прав людини (у цей день у 1948 році Генераль- ною Асамблеєю ООН була прийнята За- гальна декларація прав людини). 

 • 15 ― День пра- цівників суду (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 8 грудня 2000 р. № 1318/2000).

 • 19 ― День адвокатури (встанов- лено Указом Прези- дента України від 2 грудня 2002 р. № 1121/2002) ― ця дата була обрана для свята профе- сіоналів, які  мають захищати права та представляти законні інтереси громадян, оскільки Закон Украї- ни «Про адвокатуру» був введений в дію постановою Верхов- ної Ради України від 19 грудня 1992 р..

 • 20закінчується строк сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за листопад 2019 р.

 • 22 ― День працівників диплома- тичної служби (вста- новлено Указом Пре- зидента України від 21 листопада 2005 р. № 1639/2005) ― саме у цей день у 1917 році Урядом Української Народної Республіки був ство- рений Генеральний секретаріат міжна- родних справ.

 • 25Різдво Христове (за Григо- ріанським календа- рем) — релігійне свято та неробочий день, що минулого року було закріплено на законодавчому рівні (Закон України «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святко- вих і неробочих днів» від 16 листопада 2017 р. № 2211-VIII).