№19 (55) 2013 / Кадрове діловодство

Все про військовий облік на підприємстві

Як відомо, з наступного року українська армія переходить на контрактну основу ― тобто весняного призову у 2014 році вже не буде. Принаймні, саме це пообіцяв ще на початку літа та підтвердив наприкінці серпня Міністр оборони України Павло Лебедєв. Але попри задекларовану Україною відмову від строкової служби та скороченням збройних сил у 2014 році, поки що все ж залишаються актуальними питання щодо ведення обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах ― адже такого обов’язку з роботодавців ще ніхто не знімав.

Правові підстави

На сьогодні основним нормативно-правовим актом, який врегульовує відносини між державою та громадянами України з приводу виконання ними конституційного обов’язку щодо захисту вітчизни, є Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII (далі ― Закон № 2232). Слід одразу зауважити, що означений правовий акт з 1 січня 2014 року зазнає певних змін у зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців» від 4 липня 2012 р. № 5040-VI, однак, оскільки ці зміни стосуються саме соціального захисту військовослужбовців, а не порядку ведення військового обліку, то наразі ми не будемо детально на них зупинятися.

Щодо військового обліку, то йому присвячено главу VI Закону № 2232. Так, згідно зі ст. 33 Закону № 2232 військовий облік в Україні ведеться на усіх призовників (осіб, приписаних до призовних дільниць) і військовозобов’язаних (осіб, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави) за місцем їх проживання та відповідно до обсягу й деталізації поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.

Відповідно до Закону № 2232 на підприємства незалежно від форм власності й підпорядкування покладаються наступні зобов’язання:

― забезпечувати виконання військового обов’язку громадянами України (ч. 7 ст. 1);

― вести персональний облік призовників і військовозобов’язаних (ч. 4 ст. 34);

― забезпечувати своєчасне прибуття громадян до призовних дільниць на вимогу військкоматів (ч. 8 ст. 15, ч. 1 ст. 38);

― повідомляти у семиденний строк військкомати про прийняття на роботу та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних (ч. 1 ст. 38).

Ще одним правовим актом, який деталізує виконання обов’язків щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу є Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 р. № 377 (далі ― Положення № 377).

Також необхідно згадати про Інструкцію з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджену наказом Міністра оборони України від 15 грудня 2010 р. № 660 (далі ― Інструкція № 660), ― адже саме у ній містяться основні вимоги щодо ведення військового обліку на підприємствах.

Військово-обліковими документами, на підставі яких на підприємствах ведеться персональний облік військовозобов’язаних і призовників, є:

― для військовозобов’язаних ― військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка);

― для призовників ― посвідчення про приписку до призовної дільниці (п. 3.5. Інструкції № 660).

Військовий квиток, тимчасове посвідчення чи посвідчення про приписку до призовної дільниці використовуватимуться працівником, який вестиме військовий облік, для подання у військові комісаріати, звірки записів в особових картках (про які мова піде нижче) тощо. Але за будь-яких обставин при передачі вищевказаних документів обов’язково має бути оформлена розписка (Зразок 1).  

Зразок 1

РОЗПИСКА

34

Видана Чубу Богдану Степановичу

              (прізвище, ім’я, по батькові)

1993 року народження

Про те, що військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), який йому належить,

серія КА

098765,

прийнятий для звірки даних ТОВ «СхідАгро» 

(вказати, з якою метою та найменування органу чи посадової особи, що прийняла військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці)

Розписка дійсна до «30» вересня 2013 року

Підпис  Махно  Махно О. В., інспектор з кадрів

(прізвище і посада того, хто прийняв військовий квиток/посвідчення про приписку до призовної дільниці)

М.П.

«02» вересня 2013 року

 

КОРІНЕЦЬ РОЗПИСКИ

34

Про прийом військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці) від військовозобов’язаного (призовника)

1. Чуба Богдана Степановича

        (прізвище, ім’я, по батькові)

2. Рік народження 1993 

3. Військове звання рядовий

4. З якою метою взято військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) для звірки даних

Підпис Махно Махно О. В., інспектор з кадрів 

(прізвище і посада особи, яка прийняла військовий квиток/посвідчення про приписку до призовної дільниці)

Розписка військовозобов’язаного (призовника) в отриманні військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці)

 

«06» вересня 2013 року

Обов’язки роботодавця

У п. 3.1. Інструкції № 660 вказано, що згідно з ч. 4 ст. 34 Закону № 2232 керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності мають здійснювати персональний облік військовозобов’язаних та призовників за місцем їх роботи або навчання.

Слід зауважити, що персональний облік військовозобов’язаних та призовників на підприємствах, в установах, організаціях здійснюється за типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» (далі ― особова картка), затвердженою спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.

Персональний облік військовозобов’язаних та призовників в установах, організаціях, що підпадають під дію Закону України «Про державну службу», здійснюється за формою первинного обліку № П-2ДС «Особова картка», затвердженою наказом Міністерства статистики України від 26 грудня 1995 р. № 343, у розділі IX якої зазначаються відомості про військовий облік.

Загалом, на роботодавця (керівника підприємства) покладається виконання таких заходів із питань персонального обліку військовозобов’язаних та призовників:

― перевірка у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних ― військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків), а у призовників ― посвідчень про приписку до призовних дільниць);

― повідомлення в семиденний термін у військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних та призовників, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи;

― оповіщення на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;

― забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх військовозобов’язаних і призовників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів за вимогами, встановленими Інструкцією № 660 та іншими документами первинного обліку відповідно до чинного законодавства;

― підтримання постійної взаємодії з відповідними військовими комісаріатами з питань строків та способів звірки даних особових карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників з обліковими даними військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення військовозобов’язаних та призовників;

― організація періодичної звірки особових карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звірки особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів;

― внесення в п’ятиденний термін до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних та призовників. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляються військові комісаріати донесенням про зміну облікових даних;

― приймання під підпис від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових документів для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних та списками призовників;

― своєчасне оформлення бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

― складання і не пізніше 1 грудня поточного року подавання до військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

― здійснення постійного контролю за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотриманням правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян України про виконання обов’язків щодо військового обліку. Повідомлення про військовозобов’язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову службу, надсилаються у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом;

― ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

Заповнення облікових документів

Що варто враховувати при заповненні відповідних документів? Які записи слід робити? Щодо розділу «Відомості про військовий облік» особової картки, зауважимо, що вона заповнюється послідовно і в точній відповідності з даними записів військових квитків. Зокрема, на військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки здійснюється таким чином:

― у рядку «Група обліку» вказується група обліку «НПО» (Наземно-повітряна оборона), «ВМС» (Військово-Морські Сили), «МВС» (Міністерство внутрішніх справ), «СБУ» (Служба безпеки України) (п. 22 військового квитка);

― у рядку «Категорія обліку» слід вказати І чи ІІ категорія (п. 21 військового квитка);

― у рядку «Склад» вказується склад військовозобов’язаних (наприклад, рядовий, сержантський і старшинський) (п. 23 військового квитка);

― у рядку «Військове звання» записується військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування у запасі (п. 19 військового квитка), наприклад, рядовий, старший сержант, майор;

― у рядку «Військово-облікова спеціальність № …» записується кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності (пункти. 24, 25 військового квитка), наприклад, № 837, 037А;

― у рядку «Придатність до військової служби» записується рішення медичних комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час, наприклад, «стройовий», «непридатний у мирний час», «придатний до нестройової у воєнний час за гр. №__». Зазначимо, що записи робляться на підставі відомостей про стан здоров’я військовозобов’язаного, які є в пунктах 13 − 15 військового квитка;

― у рядку «Назва райвійськкомату за місцем проживання» вказується назва військового комісаріату, у якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (розділ VI військового квитка);

― у рядку «Перебування на спеціальному обліку» олівцем проставляються номери переліку, пункту і розділу переліку (постанови), за якими оформлено бронювання військовозобов’язаного.

Відповідно до п. 3.8. Інструкції № 660, на офіцерів запасу заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки здійснюється відповідно до п. 3.6. розділу III даної Інструкції з дотриманням таких правил:

― рядок «Група обліку» не заповнюється;

― у рядку «Категорія обліку» записується розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу;

― у рядку «Склад» вказується профіль (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний);

― у рядку «Військово-облікова спеціальність № …» записується шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу;

― рядок «Придатність до військової служби» на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється.

На призовників заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки здійснюється у такому порядку:

― у рядку «Група обліку» записується слово «призовник»;

― у рядку «Назва райвійськкомату за місцем проживання» вказується назва військового комісаріату, до призовної дільниці якої призовник приписаний;

― у рядку «Перебування на спеціальному обліку» вказується, чи надається відстрочка від призову на військову службу і на який термін.

Решта рядків розділу II не заповнюється.

Варто також зазначити, що відповідно до п. 3.10 Інструкції № 660, в особових картках на військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, після проведення чергової звірки з відповідними військовими комісаріатами викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка: «Виключений з військового обліку за віком».

Як правило, особові картки на військовозобов’язаних і призовників зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:

І група ― особові картки на військовозобов’язаних офіцерського складу;

ІІ група ― особові картки на військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

ІІІ група ― особові картки на військовозобов’язаних-жінок;

ІV група ― особові картки на призовників.

У загальній картотеці підприємства зберігаються особові картки осіб, знятих з військового обліку за віком чи за станом здоров’я.

Організація зберігання документів картотеки особових карток на військовозобов’язаних і призовників на підприємствах повинна відповідати вимогам загального діловодства. Зазвичай, на великих підприємствах картотека особових карток працівників розміщується відповідно до структурних підрозділів (цехів) із поділом на вказані вище чотири групи. Картотека особових карток військовозобов’язаних і призовників зберігається згідно з порядком, установленим для зберігання секретних документів (окремо від загальної картотеки, в опломбованій металевій шафі).

Для забезпечення якісного обліку працівникам, відповідальним за ведення військового обліку, можна порекомендувати оформити і вести Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників (Зразок 2).

Зразок 2

ЖУРНАЛ

перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників

ТОВ «СхідАгро»

Дата перевірки

Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка перевіряє

Результати проведеної перевірки, основні недоліки і висновки

Відмітка про усунення виявлених недоліків

1

2

3

4

01.03.2013

Начальник відділу кадрів,

Богун Іван Кирилович

Задовільно. Виявлено певні розбіжності у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Усунути протягом 3-х робочих днів.

Усунено протягом відведеного терміну

 

Перебування в запасі

Кадровик має враховувати ще низку моментів, як наприклад, зарахування в запас громадян України, придатних за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які не досягли граничного віку перебування в запасі. Так, згідно пп. 7 – 9 ст. 27 Закону № 2232 запас військовозобов’язаних поділяється на І і ІІ категорії. До запасу І категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність. До запасу ІІ категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки. При цьому військовозобов’язані, зараховані до запасу ІІ категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу І категорії (крім військовозобов’язаних-жінок). Слід також враховувати граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі та граничний вік перебування на обліку призовників, який становить 25 років.

Згідно зі ст. 28 Закону № 2232, запас військовозобов’язаних також поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних, а граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві загалом (див. Таблицю).

Таблиця

Граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі

Військові звання

Граничний вік перебування в запасі

 

Перший розряд

 

Другий розряд

 

Рядовий склад

Солдат (матрос), старший солдат (старший матрос)         

До 35 років

До 40 років

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержант (старшина 2 статті), сержант (старшина 1 статті), старший сержант (головний старшина), старшина (головний корабельний старшина)

До 35 років

До 45 років

Прапорщик (мічман), старший прапорщик (старший мічман)         

До 35 років

До 50 років

Молодший офіцерський склад

Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан (капітан-лейтенант)

До 45 років

До 50 років

Старший офіцерський склад

Майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) 

До 50 років

До 55 років

Полковник (капітан 1 рангу)

До 55 років

До 60 років

Вищий офіцерський склад

Генерал-майор (контр-адмірал), генерал-лейтенант (віце-адмірал), генерал-полковник (адмірал), генерал армії України         

До 60 років

До 65 років

Військовозобов’язані-жінки незалежно від присвоєних їм звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється: для осіб офіцерського складу — 50 років, для інших військовозобов’язаних-жінок — 40 років.

Облік осіб, робота яких пов’язана з постійним переміщенням

Існують також категорії працівників, робота яких пов’язана з постійним переміщенням. Як же бути із військовим обліком таких категорій осіб? Відповідно до пунктів 4.1. – 4.2. Інструкції № 660, військовозобов’язані та призовники, які працюють на морських і річкових суднах, беруться на військовий облік за встановленим порядком обліковими органами за місцезнаходженням портів приписки цих суден. Військовозобов’язані і призовники із числа плаваючого складу морського і річкового флоту, які проживають на судні без постійного місця проживання в портах приписки суден чи в населених пунктах за місцем дислокації кадрових органів, що обслуговують ці судна, одночасно з реєстрацією беруться на військовий облік в облікових органах за місцем розташування відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту та флотилій.

Для оформлення прийняття на військовий облік і зняття з військового обліку військовозобов’язаних і призовників плаваючого складу їх військово-облікові документи доставляють в облікові органи за розпорядженням капітанів суден чи адміністрації пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій. У разі, якщо судна на період зимової навігації перебазовуються в інші порти, військовозобов’язані та призовники плаваючого складу, які обслуговують ці судна, повинні  залишатися на військовому обліку в облікових органах за місцем розташування кадрових органів відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту за місцезнаходженням портів приписки цих суден.

Військовозобов’язані і призовники, які працюють у польових геологічних і топографо-геодезичних організаціях, пошукових, знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, лісобудівних, землебудівних експедиціях і загонах, на лінійних будівельно-монтажних і спеціалізованих поїздах, шляхових машинних станціях, у пересувних механізованих і спеціалізованих колонах, тунельних, мостобудівних і плаваючих загонах та ділянках, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та підводно-технічних робіт, а також в інших прирівняних до цих організаціях за родом роботи пов’язаних з постійним переміщенням, які не мають постійного місця проживання в пунктах проведення робіт, беруться на військовий облік обліковими органами за місцезнаходженням будівельно-монтажних та інших організацій, що користуються правом прийняття на роботу і звільнення з роботи.

Відповідальність за порушення порядку ведення обліку

Як бачимо, питання ведення військового обліку на підприємстві достатньо складне і, на перший погляд, достатньо заплутане. Тому не дивно, що на практиці зустрічаються відповідні порушення. Законодавством встановлено, що керівники, інші посадові особи підприємств та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, неприбутті за викликом до військкомату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом (ст. 42 Закону № 2232).

Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі ― КУАП) передбачено накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 до 51 грн) у разі:

― неподання щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних військкоматів списків працівників, які підлягають приписці до призовних дільниць (ст. 2112 КУпАП);

прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання (ст. 2113 КУпАП);

― незабезпечення на вимогу військкоматів сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкоди їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці (ст. 2114 КУпАП);

— несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати (ст. 2115 КУпАП).

Повторне протягом року вчинення порушень (статті 2112 – 2115 КУАП), за які особу вже було піддано адміністративному покаранню, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 51 до 118 грн).

Таким чином, достатньо складне питання ведення військового обліку на підприємстві вимагає від кадровиків та адміністрації чітких і скоординованих дій. А у своїй практичній діяльності, відповідальні за ведення обліку працівники мають зважати на безліч правових норм. Утім, зміни, які чекають нас у 2014 році у зв’язку з переходом України повністю на контрактне комплектування Збройних сил та відповідну відмову від призиву, можливо дещо спростять означену ситуацію.

Ігор ТАТАРІНОВ