№17 (197) 2019 / Складні питання для профі

Як оформлюються відносини з волонтерами

Різну роботу для підприємств, установ, організацій (далі — організації) виконують переважно працівники, тобто фізичні особи, які працюють в організації за трудовим договором або громадяни чи фізичні особи – підприємці, які можуть виконувати певну роботу для організацій за договорами цивільно-правового характеру. Крім того, для окремих організацій певну роботу на безоплатній основі можуть також виконувати і так звані волонтери, правову основу діяльності яких, а також особливості оформлення відносин з ними, ми і розглянемо у цій статті.

 

Правова основа діяльності волонтерів

Основним законодавчим актом, який регулює діяльність волонтерів в Україні, є Закон України «Про волонтерську діяльність» від 19 квітня 2011 р. № 3236-VI (далі — Закон № 3236), у ст. 1 якого містяться основні поняття, пов’язані з волонтерською діяльністю (Таблиця 1), які кадровик або інша посадова особа в організації, яка оформлює відносини з волонтерами, повинна добре розуміти та розрізняти, щоб не припустися можливих помилок у своїй роботі.

 

Таблиця 1

Визначення основних понять, пов’язаних з волонтерською діяльністю

Поняття

Визначення

Волонтерська діяльність

добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги;

є формою благодійної діяльності

Волонтерська допомога

роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами
 

 

Зауважимо, що волонтерська діяльність може здійснюватися не у будь-яких сферах, а лише за напрямами, визначеними у відповідних абзацах ч. 3 ст. 1 Закону No 3236 (Таблиця 2).

Таблиця 2

Напрями здійснення волонтерської діяльності

Порядок надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності затверджено постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 5 серпня 2015 р. № 556.

Приклад

Певна фінансова організація вирішила використовувати «волонтерів», які б залучали громадян (шляхом рекламування послуг організації) до участі в різних проєктах організації у сфері мікрокредитування та інвестиційної діяльності з метою отримання організацією та громадянами у майбутньому певного прибутку або отримання громадянами кредитних коштів на платній основі. Зрозуміло, що особи, які будуть залучати громадян до участі у зазначених проєктах (навіть якщо вони будуть виконувати відповідну роботу на безоплатній для себе основі) не можуть вважатися «волонтерами», оскільки така діяльність організації та/або зазначених осіб не буде співпадати з жодним із зазначених напрямів волонтерської діяльності. Крім того, різні аспекти діяльності волонтерів розглядаються і в низці інших нормативно-правових актів, адже, як це випливає зі ст. 2 Закону № 3236, правовою основою для волонтерської діяльності в Україні, крім Закону № 3236, є також Конституція України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інші нормативно-правові акти, серед яких насамперед слід згадати Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 р. № 5073-VI.

Хто може бути волонтером

Як видно з наведеного, не будь-яка особа, яка надає певні послуги або виконує певні роботи на безоплатній основі (без прибутку для себе), може вважатися волонтером. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Зверніть увагу, що згідно з ч. 1 ст. 1 Закону № 3236 безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтер — це фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допо-моги (ст. 7 Закону № 3236). Тож зазначених осіб у подібних випадках також не можна вважати волонтерами. Згідно з ч. 2 ст. 7 Закону № 3236 волонтери можуть надавати волонтерську допомогу:

 • на базі організації, яка залучає до своєї діяльності волонтерів:
 • на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією;
 • без такого договору;
 • індивідуально (у такому випадку волонтери зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями, які залучають до своєї діяльності волонтерів).

Також для окремих категорій фізичних осіб можуть бути передбачені й певні обмеження щодо заняття волонтерською діяльністю (Таблиця 3).

Таблиця 3

Обмеження щодо заняття волонтерською діяльністю

Крім того, підзаконними актами можуть встановлюватися й інші обмеження щодо діяльності окремих категорій волонтерів та/або специфічні форми провадження ними відповідної діяльності, наприклад, внесення їх до спеціальних реєстрів, як це передбачене наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку формування та ведення реєстру волонтерів антитерористичної операції» від 30 жовтня 2014 р. No 1089. Також слід зазначити, що якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність через відповідні організації, які залучають до своєї діяльності волонтерів, то він може отримати посвідчення волонтера.

Які організації можуть залучати волонтерів

Використовувати роботу волонтерів, зокрема на підставі договорів про волонтерську діяльність, можуть не всі організації, а лише ті, що отримали статус волонтерської організації, який надається центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності (Міністерство соціальної політики України). Також зазначені організації відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону No 3236 мають бути неприбутковими. Організації, які не мають відповідного статусу, але також здійснюють певну діяльність соціального характеру, наприклад, допомагають певним категоріям громадян, також можуть використовувати роботу (працю) різних фізичних осіб, але лише на підставі трудових договорів або договорів цивільно-правового характеру.

Приклад

Організація займається наданням благодійної (соціальної) допомоги відповідним категоріям населення, наприклад, особам з інвалідністю внаслідок війни, шляхом надання їм на безоплатній основі різних продуктових або інших наборів (засобів гігієни, книжок, канцелярських товарів тощо). Для організації доставки зазначених наборів організація може залучати:

 • своїх штатних працівників, які працюють в організації за трудовими договорами (приміром, кур’єрів або водіїв автотранспортних засобів);
 • громадян або фізичних осіб – підприємців, які будуть виконувати роботу з доставки наборів визначеним категоріям населення за договорами цивільно-правового характеру;
 • волонтерів (якщо організація має належний статус), які будуть виконувати роботу з доставки наборів визначеним категоріям населення за договорами про провадження волонтерської діяльності.

Взаємні обов’язки та права волонтерів і організацій, що їх залучають

Оформлюючи відносини між волонтерами та організаціями, що їх залучають, у т. ч. за допомогою договорів про провадження волонтерської діяльності, слід враховувати права та обов’язки волонтерів і зазначених організацій, які встановлені законодавством (Таблиця 4, Таблиця 5). Для організацій, які залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, у ч. 6 та ч. 7 ст. 5 Закону No 3236 передбачені й деякі додаткові обов’язки, а саме:

 • протягом п’яти робочих днів із моменту такого залучення письмово проінформуватипро це Міністерство соціальної політик и України;
 • у разі припинення іноземцем чи особою без громадянства провадження волонтерської діяльності протягом п’яти робочих днів повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції (Державна міграційна служба).

Також слід зазначити, що права й обов’язки волонтерів та організацій, які їх залучають, кореспондуються і з певними правами та обов’язками отримувачів волонтерської допомоги (Таблиця 6). Отримувачі волонтерської допомоги — фізичні та юридичні особи, що є неприбутковими організаціями, які отримують таку допомогу (ч. 1 ст. 8 Закону No 3236).

Таблиця 4

Обов’язки волонтерів та організацій, що їх залучають

Таблиця 5

Права волонтерів та організацій, що їх залучають

Таблиця 6

Права та обов’язки отримувачів волонтерської допомоги

Відшкодування витрат волонтеруХоча організації, що залучають до своєї діяльності волонтерів, і не виплачують їм заробітну плату, але все ж таки залучення волонтерів для організації не є цілком «безкоштовним», бо є деякі додаткові витрати, наприклад, на страхування життя і здоров’я волонтерів та на відшкодування волонтерам витрат, пов’язаних з наданням ними волонтерської допомоги. Більш детально про відшкодування певних витрат волонтерам йдеться у ст. 11 Закону No 3236, у ч. 1 якої зазначається, що волонтерам для провадження волонтерської діяльності можуть бути відшкодовані витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок б юджетних коштів. Зокрема, волонтеру можуть бути відшкодовані підтверджені докум ентами витрати на:

 • проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волон терської діяльнос ті;
 • отримання візи;
 • харчування, коли волонтерська діяльність триває більше чотирьох годин на добу;
 • проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що трива тиме більше восьми годин; поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації;
 • проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з н аданням волонтерської допомоги.

Відшкодовуватися зазначені витрати можуть за рахунок коштів:

 • державного та місцевих бюджетів — у разі укладення з ними договору про надання волонтерської допомоги;
 • міжнародних програм;
 • організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності;
 • інших джерел фінанс ування, не заборонених законодавством.

Зауважимо, що відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону № 3236 відшкодування зазначених витрат не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи й єдиним соціальним внеском.

Договори про провадження волонтерської діяльності

Вищезазначені та інші права й обов’язки волонтерів і організацій, що їх залучають до своєї діяльності, слід враховувати й у випадках укладання договорів про провадження волонтерської діял ьності. Такий договір має обов’язково укладатися:

 • у разі надання волонтерської допомоги за напрямами, визначеними абз. 7 і абз. 8 ч. 3 ст. 1 Закону № 3236, в порядку, визначеному КМУ;
 • за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років.

За договором про провадження волонтер-ської діяльності (див. Зразок), який має уклада-тися в письмовій формі:

 • одна сторона (волонтер) зобов’язується за завданням другої сторони (організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку;
 • зазначена організація зобов’язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності.

Цей договір також має містити:

 • опис волонтерської діяльності (завдання);
 • період провадження волонтерської діяльності;
 • права та обов’язки сторін;
 • відповідальність за заподіяння збитків;
 • умови розірвання договору.

Крім того, у ньому також може визначатися порядок від шкодовування волонтеру витрат, пов’язаних із виконанням договору. Також слід зазначити, що договір про провадження волонтерської діяльності може укладатися самостійно лише з особою, яка досягла 18 років. Діти, які досягли 14 років, можуть укладати дого вори за письмової згоди батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів, піклувальника. Договір про провадження волонтерської діяльності не слід плутати з договором про надання волонтерської допомоги, порядок укладання якого регулюється у ст. 10 Закону № 3236, де зазначається, що договір про надання волонтерської допомоги укладається в письмовій формі в обов’язковому порядку за бажанням отримувача волонтерської допомоги. Цей договір має містити:

 • опис волонтерської допомоги (завдання);
 • період провадження волонтерської допомоги;
 • права та обов’язки сторін;
 • відповідальність за заподіяння збитків.

Договори з «добровольцями»

Як зазначалося вище, залучати волонтерів для виконання певної роботи, а також укладати договори про провадження волонтерської діяльності, можуть лише організації з відповідним статусом. Якщо ж організація не має такого статусу, але хоче залучити до роботи певних осіб за їхнім бажанням (згодою) на безоплатній основі, вона може укласти з ними договір про надання послуг на безоплатній основі. Про таку можливість, зокрема, йдеться (прямо або опосередковано) у:

 • ст. 901 Цивільного кодексу України (далі — ЦК), де вказано, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором;
 • ст. 904 ЦК, де зазначається, що за договором про безоплатне надання послуг замовник зобов’язаний відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору;
 • ст. 906 ЦК, де визначено, що збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності виконавця не встановлений договором.

Також «безоплатність» певних робіт (послуг) може бути передбачена і деякими іншими видами договорів цивільно-правового характеру, наприклад, договорами зберігання, які регулюються положеннями глави 66 ЦК. Зокрема, у ч. 2 ст. 942 ЦК вказано, що якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов’язаний піклуватися про річ, як про свою власну.

Приклад

Для накопичення і зберігання матеріалів, з яких будуть формуватися продуктові чи інші набори для розповсюдження серед осіб з інвалідністю внаслідок війни (про які йшлося у попередньому прикладі), організація може укласти з певною фізичною особою договір зберігання на безоплатній основі зазначених матеріалів (якщо в організації бракує місця для зберігання зазначених матеріалів, але воно є у відповідної фізичної особи). Зауважимо, що виконавцями за договорами про надання безоплатних послуг вже не можуть бути «волонтери» (адже укладання договорів саме з волонтерами регулюється Законом № 3236), а можуть бути лише «звичайні громадяни», яких умовно іноді називають «добровольцями» (оскільки вони добровільно погоджуються на надання певних послуг на безоплатній основі). Тому у договорі про безоплатне надання послуг слід уникати згадування терміну «волонтер» (щоб не виникало підстав для звинувачення організації у порушенні законодавства про волонтерську діяльність), а сам такий договір має відповідати вимогам, встановленим щодо договорів про надання послуг згідно з ЦК (а не вимогам, установленим для договорів про провадження волонтерської діяльності). Якщо ж зазначені договори про безоплатні послуги з фізичними особами не будуть укладені в усталеному законом порядку, то в разі перевірки організації уповноваженими на це структурами у них можуть виникнути питання щодо можливого неофіційного працевлаштування відповідних осіб та в зв’язку з цим несплати податків, за що для керівників організації передбачено відповідальність, зокрема кримінальну. У разі ж, коли між організацією та «добровольцем» укладено договір про безоплатне надання послуг, усі питання знімаються, адже фізична особа у цьому випадку не працює, а надає послуги, безоплатність яких встановлена умовами договору відповідно до ЦК. Крім того, якщо йдеться про громадські організації, то виконувати роботу на безоплатній основі можуть і її чле ни. Але у статуті такої організації має бути обов’язково зазначено, що члени організації не отримують плату за свою діяльність в організації. Якщо ж з певних причин виникне необхідність для залучення до безоплатної роботи в організації певної особи «зі сторони», то спочатку таку особу потрібно оформити членом цієї організації.

 

Зразок

ДОГОВІР
про провадження волонтерської діяльності

м. «       »                                                                                       20 р.

в особі (далі — Організація), що діє на підставі Статуту, з одного боку, та громадянин , паспорт серія № , виданий «       » р., (далі — Волонтер) з другого боку (далі — Сторони), уклали цей договір (далі — Договір) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Співпраця Волонтера й Організації за цим Договором проходить відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

1.2. Волонтером за цим Договором може бути особа, яка:1.2.1. досягла 18-річного віку;

1.2.2. здійснює волонтерську діяльність (виконує роботу, надає послуги) на добровільній та безоплатній основі;

1.2.3. активно підтримує діяльність, цілі та завдання Організації, з якими вона обізнана;

1.2.4. отримала у встановленому порядку посвідчення волонтера.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей договір укладається з метою залучення добровільних помічників (волонтерів) для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та іншої підтримки) Організації за всіма напрямками роботи та у всіх програмах, згідно зі Статутом.

2.2. Можливі напрямки роботи, дії, особи та організації, на які спрямована діяльність Волонтера, зазначені у Додатку, що є невід’ємною частиною цього Договору.

2.3. Якщо діяльність Волонтера передбачає особливі функції в межах статутної діяльності Організації, то про це складається окремий додаток до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

2.4. Якщо діяльність Волонтера передбачає відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, то про порядок розрахунків та кошторис витрат складається окремий додаток до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

2.5. Якщо діяльність Волонтера передбачає збір пожертв (у т. ч. публічний) та/або вилучення благодійних пожертв зі скриньок для збору пожертв, то про це видається наказ Організації із зазначенням дати, часу й місця такої волонтерської роботи та особи Волонтера.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Волонтер має право на:

3.1.1. належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

3.1.2. отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської допомоги;

3.1.3. забезпечення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги (у разі необхідності);

3.1.4. обов’язкове страхування відповідно до Закону України «Про страхування»;

3.1.5. зарахування часу волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;

3.1.6. участь у навчанні волонтерів, що здійснює Організація (у разі необхідності);

3.1.7. відшкодування витрат, пов’язаних із наданням волонтерської допомоги, згідно із законодавством України;

3.1.8. отримання від Організації документів (довідок, рекомендацій та ін.) щодо характеру, якості та обсягу виконуваних робіт;

3.1.9. припинення своєї діяльності у встановленому порядку.

3.2. Волонтер зобов’язаний:

3.2.1. знати місію, завдання і принципи діяльності Організації та дотримуватися їх;

3.2.2. здійснювати волонтерську діяльність винятково від імені Організації та за наявністю такої потреби;

3.2.3. надавати волонтерську допомогу за стандартами найвищої якості й дотримуватися професійної етики, яка передбачає неможливість публічно висловлювати свою позицію щодо Організації та/або її партнерів, якщо така позиція може заподіяти шкоду їхнім інтересам чи діловій репутації;

3.2.4. сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, передбачені цим Договором;

3.2.5. у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

3.2.6. у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

3.2.7. не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера;

3.2.8. відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону;

3.2.9. дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

3.2.10. попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за два тижні у письмовому вигляді;

3.2.11. у разі завдання шкоди Організації своїми неправомірними діями відшкодовувати моральну та матеріальну шкоду відповідно до закону;

3.2.12. не проводити волонтерську діяльність від імені Організації, якщо Організація не дала розпорядження про таку діяльність та не була повідомлена про вжиті заходи.

3.3. Організація має право:

3.3.1. пропонувати Волонтеру змінити напрямок його діяльності;

3.3.2. відмовитися від послуг Волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання;

3.3.3. вимагати від Волонтера належного виконання своїх функцій, визначених цим Договором;

3.3.4. вимагати від Волонтера звітувати про виконану роботу;

3.3.5. отримувати у встановлені терміни фінансовий звіт, що потребує відшкодувань у зв’язку з наданням Волонтером волонтерської допомоги;

3.3.6. вносити персональну інформацію про Волонтера до бази даних волонтерів Організації, зберігати персональні дані та надані Волонтером документи.

3.4. Організація зобов’язана:

3.4.1. роз’яснювати Волонтеру його права та обов’язки;

3.4.2. створювати Волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань;

3.4.3. надавати Волонтерові повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги;

3.4.4. забезпечувати Волонтеру безпечні та належні для життя і здоров’я умови надання волонтерської допомоги;

3.4.5. документально підтверджувати повноваження Волонтера, відповідно до наданої ним допомоги;

3.4.6. вирішувати конфліктні ситуації, що можуть виникати у процесі волонтерської допомоги;

3.4.7. здійснювати контроль за виконанням робіт Волонтером.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

4.1. Цей Договору діє з моменту його підписання Сторонами до офіційного припинення Волонтером його волонтерської допомоги Організації, що фіксується заявою від Волонтера.

4.2. Договір про надання волонтерської допомоги може бути розірвано у випадках, коли:

4.2.1. Волонтер відмовився надавати волонтерську допомогу, про що повідомив Організацію за два тижні;

4.2.2. Організація відмовилася від отримання волонтерської допомоги через невиконання своїх зобов’язань Волонтером.

4.3. Усі спори, пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному чинним законодавством України.

4.4. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках — по одному для кожної зі Сторін.

4.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

5. ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Персональні дані, які Волонтер передає Організації, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України.

5.2. Надання персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням із Волонтером.

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Організація:                                     Волонтер:
(повна назва, адреса)                     (прізвище, ім’я, по батькові, адреса,
(посада, прізвище,                         паспортні дані)
ініціали керівника)
МП (підпис)                                     (підпис)

Олександр КЛИМЕНКО,

консультант з питаньсоціально-трудових відносин