№4 (112) 2016 / Трудові правовідносини

Зміна керівника чи бухгалтера: кого, коли та як інформувати

Якщо керівник підприємства не його одноособовий власник (засновник), а є звичайним найманим працівником, то він може бути змінений. А якщо директор жінка, то є ймовірність того, що вона скористається правом на відпустку у зв’язку вагітністю і пологами та/або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Те саме стосується і головного бухгалтера. Здавалось би нічого надзвичайного, але ці працівники особливі, бо мають надто багато повноважень, а тому в разі їхньої зміни слід враховувати деякі нюанси, які ми наразі й обговоримо.

Особливості звільнення керівника…

Характерна особливість звільнення керівника підприємства полягає у тому, що його звільнити з роботи може тільки орган, який його призначив. Сам себе керівник підприємства звільнити не може. Перелік органів, що мають повноваження приймати на роботу та звільняти керівника, визначені нормами Господарського кодексу України (далі — ГК) та законами, які визначають особливості діяльності певних видів господарських товариств чи підприємств. Зазвичай орган, уповноважений приймати на роботу та звільняти з роботи керівника, визначено в статуті чи установчих документах суб’єкта господарювання.

Наприклад, у товаристві з обмеженою відповідальністю керівника призначають загальні збори учасників (ст. 59, п. «г» ч.  5 ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ (далі — Закон № 1576); в акціонерному — наглядова рада (п.  8 ч.  2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VІ); в приватному — власник або уповноважений ним орган (ч.  3 ст. 65 ГК); на комунальному підприємстві, організації, установі — сільський, селищний, міський голова (п. 10 ч.  4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР); на державному підприємстві, організації, установі — міністр, керівник центрального органу виконавчої влади (п. 12 ч. 2 ст. 8, п. 18 ч. 4 ст. 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. № 3166-VI).

Зрештою, процедура звільнення керівника така ж, як і звичайного найманого працівника (видання наказу про звільнення на підставі рішення уповноваженого органу, заповнення та видача трудової книжки, остаточний розрахунок і т. д.). І підстави для звільнення можуть бути ті ж самі (за власним бажанням чи угодою сторін, закінчення строку трудового договору (контракту) тощо). Хоча є й особливі підставі, які притаманні лише для випадків, коли звільняється керівник, зокрема, одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником за п. 1 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України (далі ― КЗпП); припинення повноважень посадових осіб (п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП). У той же час, якщо керівником є жінка, то в разі її звільнення до уваги мають братися й відповідні норми КЗпП, що регулюють питання соціального захисту вагітних жінок і жінок з дітьми.

… та головного бухгалтера

Головний бухгалтер, на відміну від керівника підприємства, є «звичайним» найманим працівником, до прийняття/звільнення якого законодавством особливі вимоги не висуваються (за невеликими винятками, про які мова піде далі), але, водночас, вони можуть бути встановлені в установчих документах. Наприклад, питання прийняття/звільнення головного бухгалтера Закон № 1576 не розглядає взагалі. Тому його приймати/звільняти керівник може одноособово (звичайно, з дотриманням норм трудового законодавства). Але засновники можуть закріпити в статуті підприємства положення про те, що приймати/звільняти головного бухгалтера мають право засновники на загальних зборах. А можуть закріпити й норму про те, що приймати/звільняти головного бухгалтера керівник може лише за погодженням із засновниками — цим самим вони убезпечать себе від нечесних на руку чи то головних бухгалтерів, чи то керівників підприємства.

У той же час, з огляду на специфіку роботи головного бухгалтера, побутує думка, що він, нібито, не може звільнитися до закінчення кварталу (року) — доки його «не закриє», подавши податкову або фінансову звітність. Звісно, такі вимоги протиправні. Звільнення має відбуватися відповідно до норм трудового законодавства і ніхто не вправі забороняти звільнитися головному бухгалтеру (та й керівнику підприємства також), через те, що ще не подано якусь звітність.

Між тим слід зауважити наступне. Донедавна у п. 9 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі ― КМУ) від 26 січня 2011 р. № 59 (далі — Положення № 59), було встановлено, що головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, керівником бюджетної установи за погодженням з, зокрема, органом Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи у разі, коли така установа є головним розпорядником коштів місцевого бюджету. Але цю норму в квітні 2015 року було скасовано і встановлено, що головний бухгалтер бюджетної установи призначається на посаду та звільняється з посади керівником бюджетної установи відповідно до законодавства про працю. Однак залишилася чинною норма про те, що прийняття/передача справ головним бухгалтером бюджетної установи в разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформлюється відповідний акт (п. 12 Положення № 59). Тому, як бачимо, бухгалтерам бюджетної сфери все ж варто завчасно «планувати» своє звільнення.

Повідомлення держреєстратора

Про звільнення керівника інформувати деякі державні органи потрібно обов’язково, а про звільнення головного бухгалтера — за певних обставин.

Відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 р. № 755-IV, який з 1 січня 2016 р. діє у новій редакції від 26 листопада 2015 р. (далі — Закон № 755), в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі ― ЄДР) щодо юридичних осіб містяться відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи — також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи,  у т. ч. підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які відмовилися від його прийняття), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи. Якщо юридична особа має відокремлені підрозділи, то в ЄДР вносяться відомості й про керівників таких підрозділів.

Крім того, у п. 43 ч. 2 ст. 9 Закону № 755 визначено, що в ЄДР містяться відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи.

У ч. 3 ст. 10 Закону № 755 встановлено, що якщо відомості, що підлягають внесенню до ЄДР, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості. З цього випливає, що в разі зміни керівника юридичної особи до ЄДР мають бути внесені відповідні зміни, але строків їх внесення не визначено. Встановлено лише строк розгляду документів, що надійшли до державного реєстратора: згідно з п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону № 755 документи, подані для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців розглядаються протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

Але можна стверджувати, що з огляду на норми ст. 10 Закону № 755 юридична особа сама має бути зацікавленою в якнайшвидшому внесенні таких змін до ЄДР.

Для державної реєстрації в ЄДР відомостей щодо зміни керівника юридичної особи подаються такі документи (ч. 4 ст. 17 Закону № 755):

― заява встановленого зразка (можна взяти у держреєстратора чи завантажити з нормативного документа);

― примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну керівника;

― документ про сплату адміністративного збору в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2016 р. — 413,40 грн).

Закон № 755 не уточнює з яких підстав має змінюватися керівник, щоб вносити зміни до ЄДР. Наявність відомостей про керівника у ЄДР — це підтвердження його повноважень на представництво інтересів юридичної особи. Тому внесення змін до ЄДР не слід розцінювати як зобов’язання юридичної особи звільнити керівника. Натомість розірвання трудового договору, як правило, завжди є підставою для внесення змін до ЄДР.

Як було зазначено вище, керівник юридичної особи може змінюватися з підстав, які не передбачають розірвання трудового договору, але й не дозволяють виконувати посадові обов’язки (наприклад, відпустка у зв’язку з  вагітністю та пологами). Тому якщо виникає необхідність змінити керівника з таких підстав, то в рішенні уповноваженого органу має бути вказано про це, а призначення нового керівника відбуватиметься на умовах, визначених трудовим законодавством.

Наприклад, керівник-жінка йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а надалі — й у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Рішенням уповноваженого органу їй має бути надано такі відпустки, оскільки це передбачено КЗпП. А керівником на час її відпустки за строковим трудовим договором (контрактом) може бути призначено іншу особу.

Про зміну керівника має повідомити, якщо говорити словами Закону № 755, заявник — уповноважений представник юридичної особи, який повинен підтвердити свої повноваження оригіналом документа, що засвідчує його повноваження, або його нотаріально засвідченою копією. Хто має бути цим уповноваженим представником, вирішують або засновники, або новий керівник розпорядчим актом в кожному випадку окремо або уповноважені працівники підприємства діють відповідно до своїх посадових інструкцій. Зазвичай, внесенням змін до ЄДР займаються юристи підприємства або ж такі залучаються зі сторони. Але на внесення змін можна уповноважити і кадровика, і бухгалтера.

Оскільки відомості про головного бухгалтера не є обов’язковими в ЄДР, то в разі звільнення головного бухгалтера і зміни до ЄДР не вносяться.

Інформування контролюючих органів

З повідомленням органів Державної фіскальної служби України (далі ― ДФС) ситуація щодо зміни керівника та головного бухгалтера протилежна внесенню змін до ЄДР — повідомляти про зміну керівника підприємства не потрібно, а про зміну головного бухгалтера — обов’язково.

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розділом IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 р. № 1588 (далі — Порядок № 1588). Він ґрунтується на тому, що взяття на облік платників податків контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами.

Тобто після внесення інформації до ЄДР ця інформація автоматично потрапляє до контролюючих органів. Тому й відомості про призначення чи зміну керівника юридичної особи потрапляють до контролюючих органів автоматично і додаткові реєстраційні дії можна не проводити.

Тут варто зауважити, що такий порядок оновлення даних щодо керівника юридичної особи не звільняє її від обов’язку повідомлення ДФС та її територіальних органів про прийняття керівника на роботу в порядку, затвердженому постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 413. Повідомлення про прийняття керівника підприємства як працівника на роботу слід подавати окремо.

Оскільки ж, як вже було зазначено, відомості про головного бухгалтера до ЄДР не вносяться, то інформацію про його зміну слід подавати окремо.

Так, у п. 9.2. розділу IX Порядку № 1588 встановлено, що у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з Порядком (інформація про бухгалтера належить до таких), крім змін, які вносяться до ЄДР (це стосується, зокрема, інформації про керівника), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку (йдеться про платників податків, які мають відокремлені підрозділи чи сплачують податки лише як уповноважені особи (податкові агенти)), то платник податків зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається з позначкою «Зміни» або за формою № 1-РПП з позначкою «Перереєстрація, зміни».

Платники податків − юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Зміни» з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до податкового органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків. У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до ЄДР щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП з позначкою «Зміни» або за формою № 1-РПП з позначкою «Перереєстрація, зміни» контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в спеціальних журналах (п. 9.3 розділу IX Порядку № 1588).

Отже, інформація про зміну керівника оновлюється в податкових органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом № 755. А стосовно платників податків, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація про зміну керівника та/або головного бухгалтера оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за ф. № 1-ОПП.

Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 р. № 1162. Взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється контролюючим органом шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників, порядок ведення якого затверджено тим же наказом. Тут також реалізовано принцип «єдиного вікна» — після внесення інформації до ЄДР ця інформація автоматично потрапляє до податкового органу, органів Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Але на відміну від норм Порядку № 1588 не вимагається повідомлення про зміну бухгалтера.

Зазвичай, оновленням реєстраційних даних в органах податкової служби займаються безпосередньо самі бухгалтери.

Отже, можемо стверджувати, що в разі зміни керівника чи головного бухгалтера завданням кадрової служби є правильне оформлення кадрових документів, пов’язаних з такими змінами, а інформувати про ці зміни держреєстратора та контролюючі органи краще уповноважувати працівників, які з ними найчастіше контактують — юристів та бухгалтерів.

Дмитро КУЧЕРАК,

головний редактор

журналу «Заработная плата»