№19 (103) 2015 / Трудові правовідносини

Зміна роботи працівника: порядок дій та документальне оформлення

 • 265
  • 35
  • 150
   • 48
   • 49
   • 1
   • 25
   • 23
  • 51
   • 1
   • 2
   • 26
   • 15
  • 8
   • 4
   • 3
   • 0
   • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7

У практичній діяльності підприємств час від часу виникає необхідність з різних причин змінити роботу, яку виконує певний працівник — іноді це може вимагати переведення працівника на іншу посаду, а подекуди обмежуватися лише розширенням чи звуженням кола його обов’язків, зміною умов праці або робочого місця. Отож, довідайтеся, як залежно від конкретних обставин обрати та документально оформити потрібне управлінське рішення щодо зміни роботи працівника серед кількох можливих.

Переведення в межах одного підприємства

Перш за все зауважимо, що згідно зі ст. 31 КЗпП роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Тому, якщо виникає потреба змінити роботу, яку виконує працівник, у тому числі шляхом переведення на іншу роботу, необхідно змінити і відповідні умови його трудового договору (або укласти новий трудовий договір).

Поняття «переведення на іншу роботу» визначається у п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, відповідно до якого переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, яка не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді визначеної у трудовому договорі.

Основні питання переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві регулюються ч. 1 ст. 32 КЗпП, згідно з якою воно допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у ст. 33 КЗпП, та в інших випадках, передбачених законодавством.

Під час переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві здебільшого дотримуються наступного порядку дій з оформленням відповідних основних документів.

Етапи переведення працівника у межах одного підприємства:

1. Визначення роботодавцем (керівництвом підприємства та відповідного структурного підрозділу, а також відділом кадрів) виробничої необхідності (доцільності) та можливості (наявності вакантної посади та відповідності працівника новій посаді) переведення конкретного працівника на іншу роботу.

2. Отримання згоди (заяви) працівника на переведення (Зразок 1), а також, якщо є така необхідність, погодження переведення з іншими відділами або працівниками підприємства (наприклад, з керівником структурного підрозділу, з якого збираються перевести працівника до іншого відділу).

3. Прийняття управлінського рішення щодо переведення працівника на іншу роботу (підготовка, підписання, реєстрація відповідного наказу, а також ознайомлення з ним працівника, у тому числі шляхом здійснення відповідного запису на примірнику наказу власноручно працівником «З наказом ознайомлений, з переведенням згоден» (якщо попередньо не подавалась заява працівника про його переведення) (Зразок 2).

4. Внесення відповідного запису до трудової книжки працівника (Зразок 3).

Зразок 1

Директору ТОВ «Ресурс»
Савченку В. Г.
слюсаря з ремонту автомобілів 3-го розряду Ляшенка В. І.

 

Заява

Прошу перевести мене з 1 жовтня 2015 р. водієм автотранспортних засобів категорії «В».

 

28.09.2015 р.                                           Ляшенко                                                В. І. Ляшенко

 

Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС»

НАКАЗ

29.09.2015 р.                                                     м. Київ                                                               № 129-п

Про переведення

на іншу роботу Ляшенка В. І.

У зв’язку з наявністю вакантної штатної одиниці «Водій автотранспортних засобів категорії «В» та поданням Ляшенком В. І., слюсарем з ремонту автомобілів 3-го розряду, заяви про переведення його водієм автотранспортних засобів категорії «В», керуючись ч. 1 ст. 32 КЗпП України,

НАКАЗУЮ:

1. ЛЯШЕНКА Володимира Івановича, слюсаря з ремонту автомобілів 3-го розряду, перевести водієм автотранспортних засобів категорії «В» з 1 жовтня 2015 р..

2. Установити Ляшенку В. І. заробітну плату відповідно до тарифної ставки та з урахуванням надбавок і доплат, передбачених колективним договором підприємства.

3. Закріпити за Ляшенком В. І. легковий автомобіль ГАЗ-3110 «Волга», державний номер ВВ 37 37 СС.

Підстава: заява Ляшенка В. І. від 28.09.2015 р..

 

Директор                                                               Савченко                                             В. Г. Савченко

З наказом ознайомлений:

29.09.2015 р.                                                         Ляшенко                                               В. І. Ляшенко

 

Зразок 3

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

  № запису

Дата

Відомості про прийом на роботу,

переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин

і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого

внесено запис

(документ, його

дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

03

01

10

2015

Переведено водієм автотранспортних засобів категорії «В»

Наказ від 29.09.2015 № 129-п

 

Переведення на легшу роботу

Згідно зі ст. 170 КЗпП працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, роботодавець має перевести, за їх згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку. Якщо інша робота буде нижчеоплачуваною, за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством, він зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Крім того, згідно зі ст. 178 КЗпП вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До вирішення питання про надання вагітним жінкам легшої роботи вони підлягають увільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства.

Жінок, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості виконання попередньої роботи також переводять на іншу роботу із збереженням їм середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років.

Якщо заробіток вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, на легшій роботі є вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується не середній заробіток за попередньою роботою, а фактичний заробіток (ч. 4 ст. 178 КЗпП).

Під час переведення на легшу роботу здебільшого дотримуються наступного порядку дій та відповідних процедур.

Етапи переведення працівника на легшу роботу:

1. Визначення правових підстав переведення на легшу роботу (отримання від працівника або інших осіб відповідних документів про тимчасову непрацездатність, наявність професійних захворювань, інвалідності, вагітності, дітей до трьох років тощо).

2. Отримання згоди працівника на його переведення на легшу роботу (за необхідності).

3. У випадку відсутності згоди здійснюються відповідні процедури згідно з відповідними нормами законодавства — наприклад, працівник може бути звільнений за п. 2 ст. 40 КЗпП у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я. Разом з тим у деяких випадках (вагітність жінки, наявність у неї дітей віком до трьох років тощо) це неможливо. Зокрема, згідно зі ст. 9 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або встановлення стійкої втрати професійної працездатності.

4. Прийняття відповідного управлінського рішення щодо переведення працівника на легшу роботу (підготовка, підписання, реєстрація відповідного наказу та ознайомлення з ним відповідних працівників) (Зразок 4).

5. Внесення відповідного запису до трудової книжки працівника (за необхідності — якщо переведення є постійним, а не тимчасовим).

Зразок 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРВНИК»

НАКАЗ

14.09.2015 р.                                                         м. Київ                                                               № 112-п

Про переведення

на легшу роботу Латко Г.О.

У зв’язку з тим, що відповідно до медичного висновку та внаслідок вагітності Латко Г. О., маляра малярного цеху, вона потребує переведення на легшу роботу, яка б унеможливлювала вплив несприятливих виробничих факторів, керуючись ст. 178 КЗпП України,

НАКАЗУЮ:

1. ЛАТКО Галину Олексіївну, маляра малярного цеху, перевести тимчасово, на період вагітності, обліковцем пакувального цеху з 15 вересня 2015 р. із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.

2. Начальнику пакувального цеху Іванову Р. Р. ознайомити Латко Г. О. з посадовою інструкцією обліковця, визначити її робоче місце та обсяг робіт, а також організувати проведення з нею інструктажу з охорони праці.

Підстави: 1. Заява Латко Г. О. від 14.09.2015 р..

                 2. Медичний висновок від 11.09.2015 р..

 

Директор                                                            Григоренко                                            В. К. Григоренко

З наказом ознайомлені:

14.09.2015 р.                                                           Латко                                                    Г. О. Латко

14.09.2015 р.                                                           Іванов                                                    Р. Р. Іванов 

Тимчасове переведення без згоди працівника

Згідно зі ст. 33 КЗпП тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за згодою працівника. Винятком з цього правила є випадки, коли працівника переводять на іншу роботу строком до одного місяця (якщо ця робота не протипоказана йому за станом здоров’я) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижче середнього заробітку за попередньою роботою — за таких обставин тимчасове переведення може відбуватися без згоди працівника.

У зазначених вище випадках забороняється тимчасово переводити на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до 18 років без їх згоди.

Під час тимчасового переведення працівника на іншу роботу без його згоди слід здійснити наступні дії.

Етапи тимчасового переведення працівника на іншу роботу без його згоди:

1. Аналіз ситуації, що вимагає тимчасового переведення працівників на іншу роботу та правових підстав для цього (наявність надзвичайної ситуації, що ставить під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, необхідність та можливість її відвернення або ліквідації).

2. Визначення кола осіб, які можуть бути переведені на іншу роботу без їх згоди.

3. Прийняття відповідного управлінського рішення щодо тимчасового переведення працівника на іншу роботу (підготовка, підписання, реєстрація відповідного наказу та ознайомлення з ним відповідних працівників) (Зразок 5).

Зразок 5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОПРИЛАД»

НАКАЗ

28.09.2015 р.                                                         м. Київ                                                                 № 122-п

Про тимчасове переведення

на іншу роботу

Сушка П. П., Васька С. І.

У зв’язку з виробничою аварією у цеху № 1 та ймовірністю зупинення роботи всього підприємства, що може поставити під загрозу нормальні життєві умови людей, для негайної ліквідації наслідків виробничої аварії, керуючись ч. 2 ст. 33 КЗпП України,

НАКАЗУЮ:

1. СУШКА Павла Петровича, ВАСЬКА Сергія Івановича, слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування цеху № 2, перевести тимчасово слюсарями-ремонтниками цеху № 1 для виконання робіт з ліквідації наслідків виробничої аварії з 28 вересня 2015 р. на період виконання вказаних робіт, але не більше одного місяця.

2. Головному бухгалтеру підприємства Іванову О. М. забезпечити проведення оплати праці переведеним працівникам за фактично виконану роботу, але не нижче ніж середній заробіток за попередньою роботою.

3. Начальникові цеху № 1, Петрову С. І., організувати проведення з переведеними працівниками інструктажу з техніки безпеки відповідно до вимог законодавства з охорони праці.

Підстава: доповідна записка начальника цеху № 1 Петрова С. І. від 28.09.2015 р..

 

Директор                                                                   Глушко                                                  В. В. Глушко

З наказом ознайомлені:

28.09.2015 р.                                                             Сушко                                                    П. П. Сушко

28.09.2015 р.                                                             Васько                                                    С. І. Васько

28.09.2015 р.                                                            Петров                                                   С. І. Петров

29.09.2015 р.                                                            Іванов                                                     О. М. Іванов

Тимчасове переведення у разі простою

У ст. 34 КЗпП передбачено, що в разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності й кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві на весь час простою або на інше підприємство, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця. При цьому простоєм вважається призупинення роботи, спричинене відсутністю організаційних або технічних умов, потрібних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) (ч. 1 ст.  113 КЗпП).

Під час тимчасового переведення на іншу роботу у разі простою дотримуються наступного порядку дій та відповідних процедур.

Етапи тимчасового переведення працівника на іншу роботу в разі простою:

1. Аналіз певної виробничої ситуації та з’ясування того, чи може вона вважатися простоєм та потребувати тимчасового переведення працівників на іншу роботу.

2. Визначення наявності робіт, на які можуть бути переведені відповідні працівники у разі простою.

3. Отримання згоди працівника на його переведення на іншу роботу на час простою.

4. Прийняття відповідного управлінського рішення щодо тимчасового переведення працівника на іншу роботу (підготовка, підписання, реєстрація відповідного наказу та ознайомлення з ним відповідних працівників) (Зразок 6).

Зразок 6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРВНИК»

НАКАЗ

30.09.2015 р.                                                         м. Київ                                                               № 134-п

Про тимчасове переведення на

іншу роботу у зв’язку з простоєм

Іванчука С.П., Громова І. І.

У зв’язку з тимчасовим скороченням надходжень паливно-мастильних матеріалів та виникненням простою автотранспортних засобів у транспортному цеху, керуючись ст. 34 КЗпП України,

НАКАЗУЮ:

1. ІВАНЧУКА Сергія Павловича та ГРОМОВА Івана Івановича, водіїв автотранспортних засобів категорії «С» транспортного цеху, перевести тимчасово за їх згодою на весь час простою слюсарями з ремонту автомобілів 3-го розряду з 1 жовтня 2015 р..

2. Головному бухгалтеру підприємства Коваль С. І. забезпечити проведення оплати праці переведеним працівникам за фактично виконану роботу відповідно до встановлених відрядних розцінок.

Підстави: 1. Доповідна записка начальника транспортного цеху Сушка Р.І. від 29.09.2014 р.;

                  2. Заяви Іванчука С. І., Громова І. І. від 30.09.2015 р..

 

Директор                                                       Григоренко                                     В. К. Григоренко

З наказом ознайомлені:

30.09.2015 р.                                                   Іванчук                                               С. П. Іванчук

30.09.2015 р.                                                  Громов                                                  І. І. Громов 

30.09.2015 р.                                                  Сушко                                                    Р. І. Сушко

01.10.2015 р.                                                  Коваль                                                  С. І. Коваль

Переведення в іншу місцевість разом з підприємством

Переведення працівника на роботу в іншу місцевість разом з підприємством відбувається відповідно до ч. 1 ст. 32 КЗпП тільки за згодою працівника. При цьому іншою місцевістю вважається інший населений пункт за чинним адміністративно-територіальним поділом. При переведенні працівників на іншу роботу, коли це пов’язано з переїздом в іншу місцевість, вони мають право на відшкодування витрат й одержання компенсації у зв’язку з таким переведенням (ст. 120 КЗпП). Порядок їх надання встановлено постановою Кабінету Міністрів України «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 2 березня 1998 р. № 255.

Якщо працівник відмовляється від переведення на роботу до іншої місцевості разом з підприємством, роботодавець може звільнити цього працівника за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Під час переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством слід дотримуватися наступного порядку дій та оформлення відповідних документів.

Етапи переведення працівника в іншу місцевість разом з підприємством:

1. З’ясування того, чи підпадає нове місце розташування підприємства (нове робоче місце працівника) відповідно до законодавства під поняття «інша місцевість» (інший населений пункт).

2. Повідомлення працівника про переведення підприємства в іншу місцевість, включаючи пропозицію працівнику перевести його на нове місце роботи разом з підприємством (Зразок 7), та отримання від нього згоди на переведення разом з підприємством (Зразок 8).

3. У разі відмови працівника від переведення разом з підприємством ― його звільнення за п. 6 ст. 36 КЗпП.

4. У разі згоди працівника, оформлення його переведення (підготовка, підписання, реєстрація відповідного наказу та ознайомлення з ним працівника) (Зразок 9), а також вирішення відповідних питань щодо належних йому виплат (компенсацій) згідно з ч. 2 ст. 120 КЗпП.

Зразок 7

 

29.06.2015 р.

Головному бухгалтеру

ТОВ «Ватра»

Зубовій Зої Петрівні

 

ПОВІДОМЛЕННЯ № 14/3

Шановна Зоє Петрівно!

Повідомляємо, що у зв’язку з потребами виробництва та для підвищення ефективності управління підприємством власником підприємства було прийнято рішення про переміщення його головного офісу з м. Круп’янська до м. Харків, вул. Широку, буд. 33 із відповідною зміною юридичної адреси підприємства.

У зв’язку із зазначеним Вам пропонується переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством. Відповідно до статей 32, 36, 120 КЗпП ви маєте право:

1.Надати свою згоду на переведення.

2. Не погодитися на переведення в іншу місцевість.

Якщо ви погоджуєтесь на переведення, Ви маєте право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з переведенням на роботу в іншу місцевість відповідно до чинного законодавства.

У випадку Вашої відмови від переведення разом з підприємством (відсутності Вашої згоди на переведення) трудовий договір буде з Вами розірвано на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП 30 серпня 2015 р..

Просимо вас повідомити про своє рішення до 20 серпня 2015 р..

 

Директор                                                                   Савчук                                                 С. К. Савчук

Повідомлення одержала:

29.06.2015 р.                                                            Зубова                                                  З. П. Зубова

 

Зразок 8

Директору ТОВ «Ватра»
Савчуку С. К.

головного бухгалтера
Зубової Зої Петрівни

 

Заява

Надаю свою згоду на переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством з 1 вересня 2015 року й погоджуюсь на продовження роботи головним бухгалтером в іншій місцевості разом з підприємством.

 

19.08.2015 р.                                                    Зубова                                                        З. П. Зубова

 

Зразок 9

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТРА»

НАКАЗ

20.08.2015 р.                                                      м. Круп’янськ                                                       № 187-п

Про переведення

на роботу в іншу місцевість

У зв’язку з переміщенням головного офісу підприємства з м. Круп’янськ до м. Харків, вул. Широку, буд. 33,

НАКАЗУЮ:

1. Перевести з 1 вересня 2015 р. для подальшої роботи за новим місцем розташування головного офісу підприємства, за їх згодою, таких працівників:

1.1. Савченка Олександра Павловича, заступника директора підприємства;

1.2. Стецька Павла Павловича, начальника відділу кадрів;

1.3. Зубову Зою Петрівну, головного бухгалтера.

2. Бухгалтерії підприємства забезпечити відшкодування переведеним працівникам витрат на переїзд та одержання ними інших компенсацій у зв’язку з переведенням в іншу місцевість відповідно до чинного законодавства.

Підстави: заяви Савченка О. П. від 03.08.2015 р., Стецька П. П. від 14.08.2015 р., Зубової З. П. від 19.08.2015 р..

 

Директор                                                                   Савчук                                                 С. К. Савчук

З наказом ознайомлені:

20.08.2015 р.                                                          Савченко                                            О. П. Савченко

20.08.2015 р.                                                           Стецько                                               П. П. Стецько

21.08.2015 р.                                                            Зубова                                                   З. П. Зубова

У наступному номері газети «Консультант Кадровика» у другій частині статті ми розглянемо питання про переведення працівника на інше підприємство, а також випадки, коли сама робота у межах одного підприємства не змінюється (тобто посада або професія працівника залишається такою ж самою), але змінюються її умови.

Олександр КЛИМЕНКО,

консультант із соціально-трудових відносин

 (Закінчення — у наступному номері)